Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2010 №01 (188)

  • Файл формата pdf
  • размером 3,37 МБ
Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2010 №01 (188)
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 254 с. — ISSN 2227-2844.
Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С.
Зміст.
Інформаційні технології та імітаційне моделювання в наукових дослідженнях.
Васильева Л. В., Медведева О. А., Гетьман И. А. Компьютерное моделирование процессов с помощью систем компьютерной математики.
Меняйленко О. С., Розсоха В. М., Резнікова О. О., Бондаренко Т. В., Монастирна Г. В. Програмний засіб для ідентифікації помилок користувача при роботі з пристроями вводу.
Chizhenkova R. A. Mathematical analysis of bibliometrical indices of publications on biological action of non-ionized radiation (Medline-Internet).
Інформаційні технології в навчанні та керуванні навчальним процесом.
Архіпова Т. Ф., Байло В. Г., Байло М. Ю. Використання інформаційних технологій для організації контролю знань при вивченні теми «Рівноважні фази і структури сталей та
чавунів» у курсі дисципліни «Матеріалознавство».
Бахтіна Н. О. Проблема імплементації соціального моніторингу в системі освіти.
Билінська Н. А. Використання електронного підручника з дисципліни «Вища математика» для підтримки самостійної роботи студентів-хіміків.
Головчак Н. І. Система інформаційного забезпечення вчителя.
Грицька Т. С. Умови ефективності формування інформаційної компетентності колярів.
Грицьких О. В. Інформаційні технології у науково-педагогічних дослідженнях педагогічному експерименті.
Гуревич Р. С., Коломієць Т. Д. Методичні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні.
Євсеєва О. Г. Інформаційна технологія проектування діяльнісного навчання математики
технічному університеті.
Карасиков В. В., Касаткин Д. А. Методы оценивания результатов тестирования в программе TestReader.
Кравченко О. І. Алгоритмізація управління розвитком дистанційного навчання в педагогічному університеті.
Мурай С. В., Неткова Т. А. Изучение биноминального распределения случайных величин с использованием Microsoft Excel.
Проказа А. Т., Проказа Р. А. Теория содержания ученого материала как научная проблема в свете нових информационных технологий.
Синельникова Л. Н. Новые образовательные технологии в действии (из опыта работы).
Сікора Я. Б. Інформаційні технології у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики.
Тихоненко О. М. Інформаційні технології у навчанні: дидактичний аспект.
Циганкова С. О., Зайцев А. П., Пчелов В. О. Підходи до створення навігаційної системи електронного підручника на основі семантичної моделі.
Шелудько В. С. Дидактичні особливості розробки структури електронного підручника з програмування для майбутніх вчителів інформатики.
Психолого-педагогічні аспекти використання інформаційних технологій у навчанні.
Бабіна В. В. Актуальні питання професійної спрямованості майбутніх фахівців житлово-комунальної сфери.
Бахтіна Г. П. Математика як «щеплення» проти «кліповості» інформації «колажу» сучасного мислення.
Давискіба О. В. Розробка теоретичної моделі підготовки вчителя інформатики до організації навчального діалогу засобами інформаційних технологій.
Кутепова Л. М. Сутність поняття професійної готовності майбутніх учителів інформатики до оцінювання навчальних досягнень учнів.
Медведєва М. О. Дослідження передумов упровадження особистісно орієнтованого навчання теоретичних основ інформатики.
Медведєва С. В. Безпека дітей під час доступу в Інтернет.
Шепетко Ю. М. Психолого-педагогічні аспекти використання електронного підручника з української мови.
Інформаційні технології у вивченні іноземних мов.
Гусленко І. Ю. Реалізація принципу «діалогу культур» на заняттях з іноземної мови у ВНЗ із залученням інтернет-технологій.
Ковтун О. В. Інформаційні технології у професійно-мовленнєвій підготовці авіаційних операторів.
Краснопольський В. Е. Електронні інструменти для поповнення словникового запасу при вивченні іноземних мов.
Кривоносова В. А. Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх учителів англійської мови з використанням інформаційних технологій.
Олексієнко Р. В., Степковська С. О. Інтернет-технології у вивченні іноземних мов.
Сура Н. А. Використання інформаційних технологій в іншомовній професійній підготовці майбутніх фахівців інформаційно-комунікативної сфери.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация