Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2009 №23 (186) Частина 1

  • Файл формата pdf
  • размером 1,81 МБ
Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2009 №23 (186) Частина 1
(На укр. яз.). Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 279 с. — ISSN 2227-2844.
Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С.
Зміст.
Модернізація освіти.
Артамонова Е. И., Чистохвалов В. Н. История Болонского процесса: аксиологические ориентиры образовательной политики.
Ананьева Н. А. Антропоцентрическая направленность как приоритет образования XXI века.
Байда М. В. Використання технологій кооперативного навчання в контексті гуманістичної парадигми освіти: постановка проблеми.
Бахтіна Г. П. Суспільство постмодерну та проблеми фундаментальної підготовки в системі професійної освіти.
Бернацкая С. Н. Преемственность идеологических ценностей украинского просвещения.
Диденко К. В., Дырин А. И. Философия образования в России в XXI в.: основные идеи теоретического содержания и ценностные характеристики.
Докучаєва В. В. Синергетична складова процесу створення систем в освітньому просторі.
Егорычев А. М. Интеграция науки и образования как стратегия модернизации системы образования в XXI веке.
Зеленько А. С., Зеленько О. А. Про інтеграцію вищої школи й академічних установ АН України.
Зінченко В. О. Теоретичні основи побудови моделі сучасного фахівця.
Карпенко И. М. Циклические процессы в духовной культуре: катарсис и антикатарсис.
Карпушин С. В. Интегративные основы формирования гуманитарного мировоззрения педагога.
Кобзар Н. В. Зміст і взаємозв’язок основних понять у міжкультурній комунікації в сучасному освітньому просторі.
Колодяжна Л. Г., Жданова М. М., Жданов С. О. Тенденції розвитку вищої освіти в умовах глобалізації та інтеграції.
Котєнєва І. С. Організаційно-педагогічні основи проектування патріотичного виховання молоді в освітніх системах.
Неловкіна Берналь О. А. Технологія організації та проведення моніторингу якості вищої освіти.
Плетньов М. В., Мартинюк І. В. Освіта у XXI ст.: шляхи реформування.
Плужник О. М. Суть процесу виховання в сучасному навчальному закладі.
Пономарьова Г. Ф. Порівняльний аналіз варіативності системи ECTS у країнах Європи та Україні.
Приходченко В. В., Приходченко О. В. Взаємодія лікарів з педагогами для розширення знань з проблеми охорони материнства та дитинства.
Проказа А. Т. Реформирование образования в контексте европейской интеграции (проблемы педагогики кибернетически-синергетического периода).
Рашидов С. Ф. Університетська автономія й академічна свобода як цінності громадянського суспільства.
Ржевська А. В. Моделі європейського університету в контексті сьогодення.
Сапіжак Т. О. Наукові засади створення особистісно-орієнтованих виховних технологій.
Серьогіна О. І. Філософсько-психологічні основи розвитку культури здоров’я особистості.
Терских Л. А. Инновация как неотъемлемый элемент интеграционных процессов в образовании.
Федій О. А. Естетотерапевтична концепція гуманної педагогіки.
Филатова И. И., Агаркова А. А. Синергетика и педагогика: формирование этической системы личности.
Часнікова О. В. До проблеми стандартизації педагогічної діяльності.
Швець Я. М. Інноваційні системи навчання: історія виникнення.
Шовкопляс О. И. Академическая мобильность как один из основных критериев европейской интеграции в системе высшего образования.
Ціннісні пріоритети дошкільної та шкільної освіти.
Дошкільна освіта.
Гаращенко Л. В. Оздоровча функція дошкільної освіти.
Копитін Р. В. Філософсько-антропологічні ідеї в педагогіці К.Д. Ушинського.
Муромець В. Г. Формування міжособистісного взаєморозуміння підлітків як показник їхнього психоемоційного здоров'я.
Новикова Г. П. Теоретико-методологические основы формирования нравственных ценностных ориентаций в дошкольном возрасте.
Сазонова А. В. Діяльнісний підхід як основа формування суб’єктивного досвіду дошкільників.
Степанова Т. М. Диференційований підхід до навчання дітей у різновікових групах сільського дошкільного закладу.
Ушакова О. С., Соловьева Н. В. Особенности освоения языка эмоций в развитии речи дошкольников.
Цюман Т. П., Пімєнова К. О. Специфіка дослідження готовності дитини дошкільного віку до шкільного навчання.
Шматченко Г. О. Активізація пізнавальної діяльності старших дошкільників на заняттях з математики.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация