Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Макарчук C.A. Джерелознавство історії України

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Макарчук C.A. Джерелознавство історії України
Навчальний посібник. — Львів: Світ, 2008. — 512 с. іл. — ISBN 978-966-603-501-4.
В посібнику висвітлені предмет джерелознавства, типи, види і підвиди історичних джерел як носіїв всебічної інформації про минуле людства, особливості кодування відкритої та прихованої інформації в джерелах різних видів, українська історіографічна традиція використання історичних джерел. Проаналізовані такі види писемних джерел з історії України, як літописи, актові документи і діловодна документація, джерела іноземного походження, періодики, статистика, мемуари тощо. Розглянуто різпотипові та різновидові нсписемиі джерела: археологічні, зображальні, речові багатьох видів, лінгвістичні, етнографічні й усні, фотодокументи та фонодокументи.
Для наукових працівників, викладачів, істориків, студентів і всіх, хто цікавиться історією України.
Теоретичні питання історичного джерелознавства
Джерелознавство — наука про історичні джерела
Природа історичного джерела
Класифікація історичних джерел
Основні сховища історичних джерел в Україні
Література
Дослідження і використання історичних джерел
Українська традиція дослідження і використання історичних джерел
Методологічні принципи аналізу історичних джерел
Методика пошуку та прочитання інформації історичних джерел
Література
Писемні джерела
Епіграфічні пам'ятки та писемні джерела зарубіжного походження з історії України найдавнішого часу
Епіграфічні пам'ятки
Відомості про населення на території України у творах давньогрецьких авторів
Писемні пам'ятки візантійських і західноєвропейських авторів про Русь УІ-ХІ ст.
Арабські автори про Русь
Література
Давньоруське літописання
Культурне середовище давньоруського літописання
"Повість минулих літ" ("Повість временных лчкт"). Редакції, списки і протографи
Київський літопис
Галицько-Волинський літопис
Північноруське літописання та його зв'язок з літописанням південноруським
Література
Актові джерела давньоруського часу
Руська Правда як пам'ятка права. Редакції, списки, композиція і зміст Короткої Руської Правди
Походження та списки Розширеної Правди і Скороченої Правди
Інші актові матеріали Х-ХVI ст. Класифікація і форми актових матеріалів
Література
Джерела з історії україни x-xvi ст. польського та литовського походження
Давні польські хроністи, які писали про Україну X-XVI ст.
Польські та литовські акти загальнодержавного значення
Коронна та Литовська метрики. Документи з історії України в польських архівах
Польські видання актових і діловодних матеріалів
Література
Актові та діловодні джерела XVII-XVIII ст.
Актові та діловодні документи з доби Козацької держави (документи Б. Хмельницького, гетьманські універсали XVII-XVIII ст., царські актові матеріали, правові пам'ятки XVIII ст., кампути і ревізії, матеріали Генерального слідства про маєтності, Рум'янцевський опис)
Археографічні видання давніх джерел у ХІХ-ХХ ст.
Література
Літературні твори. пам'ятки публіцистики. агіографічна література (ХІ-ХVII ст.)
Визначні літературно-публіцистичні твори
Агіографічна література
Літературно-публіцистичні твори XV—початку XVII ст. Полемічні твори
Література
Пізнє українське та білоруське літописання XV-XVIII ст.
Українські та білоруські літописи XV-XVІІ ст.
Історичні твори XVII ст. Хроніка Феодосія Сафоновича та "Синопсис"
Козацькі літописи XVIII ст.
Про літературно-художні твори епохи
Література
Матеріали з джерел іноземного походження про україну XV-XVIII ст.
Джерелознавчі особливості творів іноземців, які писали про Україну
Найважливіші мемуарні й історичні твори іноземців про Україну, написані до першої половини XVII ст.
"Опис України" Гійома Левассера де Боплана
Визвольна війна середини XVII ст. та Україна часу козацької державності в оцінці іноземців
Література
Актові та діловодні документи російських і австрійських органів державного управління XVIII— початку XX ст.
Адміністративний поділ України у складі Росії
Розвиток австро-угорських органів державного управління на західноукраїнських землях
Різновиди законодавчих актів. Кодифікаційно-видавнича робота
Види діловодних документів державних адміністративних органів. Документи судочинства
Діловедення поміщицьких маєтків і капіталістичних підприємств
Література
Політичні твори і публіцистика XVIII—першої половини XIX ст. Книга буття українського народу
Українські вчені та публіцисти XVIII ст. на російській службі
Революційні організації в російському війську в Україні та їх програмно-політичні документи
Кирило-Мефодіївське товариство. Книга буття українського народу
Політичні документи Головної Руської Ради періоду революції 1848 р. "Слово перестороги..." В. Подолинського
Закарпатські публіцисти
Література
Описові твори кінця XVIII — початку XX ст. як історичні джерела
Описи намісництв України останньої чверті XVIII ст. Описи 1781 р., виконані на чолі з А.Милорадовичем. Опис Чернігівського намісництва А. Шафонського.
Описи Харківського намісництва. Описи Київського намісництва. Описи Лівобережної України
Статистико-топографічні, військово-топографічні й інші описові твори про Україну XIX—початку XX ст.
Описи й описові матеріали західноукраїнських земель. Иосифінська та Францисканська метрики
Література
Документи політичних партій і організацій другої половини XIX — першої третини XX ст.
Програми й інші матеріали народницьких організацій
Документи більшовицької партії та КПЗУ
Українські національно-демократичні та націоналістичні партії кінця XIX— першої третини XX ст., їх нормативні та діловодні документи
Література
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация