Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика
Навч. посіб. / О. Я. Базілінська — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 328 с. ISBN: 978-966-364-848-4
Пропонований посібник за структурою та логікою відповідає типовій програмі дисципліни «Фінансовий аналіз». Теоретичний матеріал підпорядкований вивченню основних методів, прийомів та моделей фінансового аналізу. В центрі уваги – аналіз активів та джерел формування капіталу підприємства, умови фінансової стійкості підприємства, дослідження ліквідності, рентабельності та ділової активності підприємства, визначення інвестиційної привабливості підприємства, побудова моделей прогнозування ймовірності банкрутства.
Контрольні питання, наведені після кожної теми, охоплюють всі головні проблеми курсу. Опрацювання тестів та практичних завдань, які розроблені до кожної теми, дає можливість у процесі вивчення тем встановити зворотній зв'язок, отримати уявлення про рівень засвоєння навчального матеріалу.
Об’єкт, предмет та завдання фінансового аналізу.
Види фінансового аналізу.
Методи, моделі та прийоми фінансового.
Основні джерела інформації для фінансового аналізу.
Бухгалтерський баланс як інструмент аналізу.
Характеристика активів та пасивів підприємства.
Порівняльний аналітичний баланс.
Матричний баланс.
Структура звіту про фінансові результати.
Структура звіту про рух грошових коштів.
Звіт про власний капітал.
Поняття майна підприємства та його класифікація.
Етапи та показники аналізу майна підприємства.
Економічна сутність та класифікація капіталу.
Аналіз фінансової незалежності підприємства.
Визначення нормативних значень коефіцієнтів фінансової автономії, фінансової залежності і фінансового ризику.
Аналіз співвідношення активів з джерелами їх фінансування.
Поняття ліквідності та платоспроможності.
Оцінка ліквідності.
Аналіз ліквідності баланс.
Показники ліквідності.
Абсолютні показники ліквідності.
Відносні показники ліквідності.
Показники довгострокової платоспроможності.
Поняття фінансової стійкості підприємства та етапи її аналізу.
Оцінка фінансової стійкості підприємства.
Визначення типу фінансової стійкості.
Аналіз відносних показників фінансової стійкості.
Оцінка запасу фінансової стійкості.
Поріг рентабельності.
Аналіз зони безпеки.
Категорії ризику та левериджу, їх взаємозв’язок.
Оцінка операційного левериджу.
Оцінка фінансового левериджу.
Абсолютні показники прибутку підприємства.
Поняття та види рентабельності.
Витратні показники.
Дохідні показники.
Ресурсні показники.
Поняття та етапи проведення аналізу ділової активності.
Стійке зростання підприємства.
Сутність та класифікація інвестицій.
Аналіз ефективності інвестиційних проектів.
Аналіз інвестицій в цінні папери.
Оцінка теперішньої вартості акцій і облігацій.
Оцінка ринкової активності підприємства.
Поняття, види та причини банкрутства підприємства.
Методи діагностики банкрутства.
Відповіді на завдання для самостійної роботи під непарними номерами та розв'язок типових задач.
Рекомендована література.
Додаток А. Форми фінансової звітності підприємства.
Додаток Б. Моделі прогнозування банкрутства підприємства.
Додаток В. Алгоритм розрахунку основних фінансових показників.
Додаток Г. Підсумковий тест з курсу «Фінансовий аналіз».
Додаток Д. Умовні позначення.
Глосарій основних термінів з курсу «Фінансовий аналіз».
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация