Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Давидович I.Є. Контролінг

  • Файл формата pdf
  • размером 3,97 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Давидович I.Є. Контролінг
Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 552 с. —
ISBN 978-966-364-759-3.
Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової програми нормативної дисципліни «Контролінг» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» напряму підготовки 0502 «Менеджмент». Він охоплює усі теми, які передбачені типовою програмою. У ньому розглянуто суть контролінгу, його роль і значення в економічній діяльності підприємств, місце в системі управління. Охарактеризовані об’єкти контролінгу, його види та методичний інструментарій. Значна увага відведена організації управлінського обліку в системі контролінгу.
Рекомендується для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Менеджмент організацій», аспірантів, викладачів вузів економічного профілю.
Зміст:
Вступ
Поняття про контролінг, його суть і значення
Поняття про контролінг та його сутність
Виникнення і розвиток контролінгу
Предмет і методи контролінгу
Мета і завдання контролінгу
Функції служби контролінгу
Місце контролінгу в системі управління підприємством
Система контролінгу і сучасний бізнес
Види контролінгу
Доцільність та необхідність застосування контролінгу у діяльності вітчизняних підприємств та передумови його запровадження
Характеристика об’єктів контролінгу
Витрати підприємства як основний об’єкт управління в системі контролінгу
Класифікація витрат
Собівартість продукції та її види
Формування витрат за місцями виникнення, центрами витрат та центрами відповідальності
Організація управлінського обліку в системі контролінгу
Управлінський облік як вихідний елемент системи контролінгу і його завдання
Методи управлінського обліку, їх характеристика та оцінка для вирішення завдань контролінгу
Система «стандарт-кост», її характеристика і сфера застосування
Організація обліку витрат і результатів діяльності в системі «директ-костинг»
Облік повних витрат і облік сум покриття та їх застосування в контролінгу
Система планування та бюджетування на підприємстві
Планування, його цілі, види та застосування в контролінгу
Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу, його переваги і недоліки
Види бюджетів, їх характеристика і сфера застосування
Методика складання бюджетів
Поняття стандартів, їх види і зв’язок з бюджетами
Вплив факторів на відхилення стандартних витрат
Методичний інструментарій оперативного контролінгу
Економічний аналіз як база прийняття управлінських рішень
Аналіз відхилень — основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності
Методи аналізу відхилень фактичних результатів від планових. Класифікація відхилень
Методи оперативного контролінгу та їх характеристика
Методи диференціації витрат
Модель «витрати — обсяг — прибуток» та аналіз їх взаємозв’язку
Поняття та методика проведення АВС-аналізу, аналізу обсягу замовлень та аналізу «вузьких місць» на підприємств
Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства
Зміст, цілі і завдання експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства
Методи стратегічної діагностики і їх характеристика
Методи оперативної діагностики
Контролінг інвестиційних проектів
Поняття про контролінг інвестиційних проектів, його мета і завдання
Принципи, функції та види контролінгу інвестиційних проектів
Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу
Процес створення системи контролінгу інвестицій та його етапи
Процес реалізації контролінгу інвестиційних проектів
Організаційно-методичні основи формування та функціонування системи контролінгу на підприємстві
Організаційна структура управління підприємством (фірмою)
Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства
Варіанти організації служби контролінгу
Основні передумов концепції контролінгу
Структура служби контролінгу на підприємстві
Контролер-стратег корпорації, його функції та обов’язки
Інформація в системі контролінгу та вимоги до неї
Організація впровадження системи контролінгу на підприємстві
Контролінг у системі прийняття управлінських рішень
Управлінські рішення та їх класифікація
Характеристика підходів до прийняття управлінських рішень
Фактори, що впливають на прийняття управлінських рішень
Критерії прийняття управлінських рішень та вимоги до них
Вибір управлінських рішень
Зарубіжний та вітчизняний досвід прийняття і забезпечення реалізації управлінських рішень
Тестові завдання для самоконтролю одержаних знань
Література
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация