Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Глущик С.В. та ін. Сучасні ділові папери

  • Файл формата pdf
  • размером 8,95 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Глущик С.В. та ін. Сучасні ділові папери
Навч. посіб. — С. В. Глущик, О. В, Дияк, С. В. Шевчук. — 4-те вид., переробл. і допов. — К.: А. С. К. , 2008. — 400 с.
У посібнику подаються основні ознаки офіційно-ділового стилю та розглядається писемна форма його реалізації — ділові папери. Наведено зразки документів, правила їх оформлення, завдання різного ступеня складності. Виклад основного матеріалу доповнюють словники ділової людини і тлумачний, правила орфографії та пунктуації в таблицях.
Для студентів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів. Буде корисним для всіх, хто цікавиться діловим мовленням.
Передмова.
Програма курсу "Ділова українська мова".
Пояснювальна записка.
Завдання курсу.
Тематичний план.
Орієнтовна тематика лекцій.
Орієнтовна тематика практичних занять.
Теми, винесені на самостійне опрацювання.
Вступ.
Поняття літературної мови.
Мовна норма.
Стилі сучасної української літературної мови.
Офіційно-діловий стиль - мова ділових паперів.
Документ - основний вид офіційно-ділового стилю.
З історії документів в Україні.
Критерії класифікації документів.
Реквізит - елемент документа.
Текст як реквізит документа.
Оформлення сторінки тексту.
Оформлення титульної сторінки.
Правила оформлення заголовків і підзаголовків.
Прийоми виділення окремих частин тексту.
Оформлення приміток, додатків і підстав до тексту.
Виноски до тексту та правила їх оформлення.
Написання цифр та символів у ділових паперах.
Вимоги до мови ділових паперів.
Документи різних видів: вимоги до оформлення.
Документи щодо особового складу.
Автобіографія.
Резюме.
Заява.
Пропозиція.
Скарга.
Характеристика.
Трудова книжка.
Особовий листок з обліку кадрів.
Довідково-інформаційні документи.
Відгук.
Рецензія.
Висновок.
Довідка.
Огляд.
Доповідна записка.
Пояснювальна записка.
Запрошення.
Звіт.
Лист.
Оголошення.
План.
Протокол.
Витяг з протоколу.
Стаття.
Прес-реліз.
Наукова робота.
Реферат.
Тези.
Конспект.
Телеграма.
Адреса.
Телефонограма. Радіограма.
Факс.
Обліково-фінансові документи.
Акт.
Доручення.
Розписка.
Список.
Таблиця.
Накладна.
Господарсько-договірні документи.
Договір.
Трудова угода.
Контракт.
Організаційні документи.
Інструкція.
Положення.
Правила.
Статут.
Розпорядчі документи.
Вказівка.
Наказ.
Постанова.
Розпорядження.
Усне ділове мовлення.
Поняття культури мови і культури мовлення.
Вимоги до усного ділового мовлення.
Універсальні величини усного спілкування.
Мовний етикет.
Візитна картка як атрибут усного ділового мовлення.
Бесіда.
Нарада.
Культура телефонного діалогу.
Доповідь.
Завдання.
Ділові папери.
Усне ділове мовлення.
Орфографія.
Пунктуація.
Орфографія. Пунктуація.
Правопис м'якого знака.
Правопис апострофа.
Подвоєння та подовження приголосних на письмі.
Спрощення в групах приголосних.
Правопис префіксів.
Зміни приголосних при словотворенні та словозміні.
Правопис слів іншомовного походження.
Правопис складних іменників.
Правопис відмінкових закінчень іменників Ii відміни у родовому відмінку.
Правопис складних прикметників.
Зв'язок числівників з іменниками.
Відмінювання числівників.
Правопис прислівників.
Правопис службових частин мови.
Правопис не, ні з різними частинами мови.
Правопис російських прізвищ українською мовою.
Правопис власних назв.
Тире між підметом і присУДКом та на місці пропущеного члена речення.
Однорідні члени речення.
Узагальнювальні слова. Розділові знаки при них.
Відокремлені члени речення.
Розділові знаки при звертаннях.
Вставні та вставлені конструкції.
Розділові знаки у складному реченні.
Розділові знаки при прямій мові.
Словник ділової людини.
Тлумачний словник.
Список літератури.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация