Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Шваб А.І., Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Шваб А.І., Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства
Навч. посіб. 2-е вид. - К. Каравела, 2005. - 312 с.
Внимание! Имеются ошибки распознавания. Формулы - сканы.
У навчальному посібнику розглядаються теоретичні, методологічні та практичні питаним планування діяльності підприємства її умовах ринку та конкуренції.
Навчальний посібник розраховано на студентів, які навчаються за програмами підготонки молодших спеціалістів, бакалаврів і спеціалістів економічних фахових спрямувань, а також студентів інших спеціальностой. Посібник може бути корисний аспірантам, викладачам, корінникам, менеджерам та спеціалістам.
Зміст
Передмова
Системна характеристика планування
Сутність планування й особливості його
Здійснення на підприємстві
Планування як наука. Предмет, об'єкти і методи дослідження
Процес планування і вибір рішень, філософські концепції планування
Планування як функція управління підприємством
Методи та інструменти планових розрахунків
Інформаційні ресурси та нормативна база
Планування діяльності підприЄМства
Характеристика, форми відображення та джерела формування інформації для планування
Нормативна база планування
Система Планів підприємства
Функціонування системи планування на підприємстві
Різновиди планів та їх комплекси
Зміст поточних планів та організація їх розробки
Планування виробництва і збуту продукції
Маркетингові дослідження
Та планування збуту продукції
Формування плану збуту з урахуванням досліджень ринку, життєвого циклу продукції і детермінантів попиту
Планування реклами
Планування збуту продукції
Планування виробництва продукції
Виробнича програма підприємства, її зміст, календарний розподіл та оптимізація
Планування обсягів виробництва продукції у вартісному виразі
оперативно-Календарне планування
Зміст і завдання оперативно-календарного планування
Ритмічність виробництва
особливості оперативно-календарного планування на підприємствах одиничного, серійного, та масового типів виробництва
Планування ресурсного забезпечення
Матеріально-Технічне забезпечення виробництва
Зміст планування Мтз та послідовність його розробки
Планування потреби в матеріальних ресурсах
Запаси і регулювання їх розмірів
Особливості визначення потреби цехів у матеріальних ресурсах
в різних типах виробництва
Забезпечення операційної діяльності виробничою
Потужністю
Види виробничої потужності, чинники, що її визначають, послідовність розрахунків. ПО
Методики розрахунку виробничої потужності
Визначення максимально можливого випуску продукції
за наявної потужності. ,
Система показників виробничої потужності
Персонал і оплата праці
Планування персоналу
Планування продуктивності праці
Планування фонду оплати праці
Виробнича інфраструктура
Особливості функціонування та планування підрозділів виробничої інфраструктури
Планування забезпечення підприємства технологічним оснащенням
Планування діяльності ремонтного виробництва
Планування енергозабезпечення підприємства
Планування транспортного обслуговування виробництва
Планування витрат і фінансів
Витрати виробництва
Мета та завдання розробки плану собівартості продукції
Класифікація витрат та групування витрат за економічними елементами
Складання зведеного кошторису витрат на виробництво
та планової (нормативної) калькуляції
Особливості планування витрат на підприЄМствах різних галузей народного господарства.
Планування собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств.
Планування собівартості робіт (послуг) на підприємствах.
і в організаціях житлово-комунального господарства.
Планування витрат у торговельній діяльності.
Планування собівартості будівельно-монтажних робіт.
Планування собівартості проектних робіт.
Планування собівартості перевезень (робіт і послуг).
на транспортних підприємствах.
Планування амортизаційної політики на підприємстві.
Знос і амортизація основних засобів.
Методи нарахування амортизації.
Фінансове планування на підприЄМстві.
Зміст і завдання фінансового плану.
Планування потреби у фінансових ресурсах.
Планування прибутковості підприємства.
Планування податків.
Економічна суть податків.
Планування податків на підприємстві.
Планування розвитку підприЄМства.
Оновлення продукції.
Формування планів оновлення продукції, їх склад і завдання.
Оптимізаційні планові розрахунки нововведень продукції та планування витрат на підготовку і освоєння виробництва нової продукції.
Об'ємно-календарне планування виробництва нової продукції.
Сіткові методи планування.
Організаційно-технічний розвиток.
Технічний та організаційний розвиток підприємства.
Оцінка технічного рівня розвитку підприємства.
Бізнес-фінансування.
Сутність бізнес-планування та призначення бізнес-плану.
Технологія розробки бізнес-плану.
Зміст основних розділів бізнес-плану.
Додаток. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку.
«Витрати».
Список використаної та рекомендованої літератури.
Предметний покажчик.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация