Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Петрушенко В.Л. Історія світової філософії. Фундаментальні проблеми філософії

  • Файл формата pdf
  • размером 987,73 КБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Петрушенко В.Л. Історія світової філософії. Фундаментальні проблеми філософії
Навчальний посібник. Львів. 2001. (на українській мові)
Зміст.
Вступ.
ФІЛОСОФІЯ, ЇЇ ДЖЕРЕЛА ТА ОСОБЛИВОСТІ.
Особливості становища людини в світі та необхідність її самовизначення.
Поняття та типологія світогляду. Світогляд і філософія.
Особливості історичного виникнення філософії. Філософія і міфологія.
Проблема визначення предмету філософії. Характерні риси філософського мислення. Співвідношення філософії, науки, релігії та мистецтва.
Структура та функції філософського знання. Провідні позиції у філософії.
ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ.
Проблема Схід-Захід в сучасній філософії та культурології. Особливості східного та західного типів філософствування.
Джерела, провідні ідеї та напрями філософської думки Стародавньої Індії.
Канонічні джерела, провідні ідеї та напрями філософії Стародавнього Китаю.
АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ.
Поняття античної філософії. Етапи її розвитку та загальні особливості.
Розвиток ідей у натурфілософських ("фізичних") школах Стародавньої Греції.
Ідеї та представники високої класики в розвитку античної філософії.
Завершальний цикл розвитку античної філософії: школи, ідеї, представники.
ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ.
Зміни у світогляді під час переходу від античності до європейського Середньовіччя.
Вихідні ідеї середньовічної патристики. Місце філософії у духовному житті Середньовіччя.
Схоластика і містика як провідні напрями середньовічної філософії.
ФІЛОСОФІЯ ВІДРОДЖЕННЯ.
Поняття "Відродження" та характерні риси духовного життя цієї доби.
Провідні напрями ренесансного філософствування:
Філософські ідеї пізнього Відродження.
ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ.
Панорама соціо-культурних та духовних процесів у Європі Нового часу та особливості розвитку філософії.
Методологічні пошуки Ф. Бекона та Р. Декарта.
Теорія пізнання Т. Г. Гоббса та Дж. Локка. Скептицизм П. Бейля та Д. Юма, сенсуалістські максими Дж. Берклі.
Б. Спіноза та Г. Лейбніц – тотожність і відмінність їх вчень про субстанцію.
Б. Паскаль та філософія Просвітництва про місце і роль людини у світі.
РОЗДІЛ.
НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ.
Німецька класична філософія як особливий етап розвитку новоєвропейської філософії.
Іммануїл Кант — творець німецької класичної філософії. Основні ідеї І. Канта.
Філософські ідеї Й. Г. Фіхте та Ф. В. Й. Шеллінґа.
Філософія Геґеля як найвище досягнення німецької класичної філософії.
Антропологічний принцип філософії Л. Фейєрбаха.
ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ПРОЦЕС У ЄВРОПІ XIX СТ.: ПЕРЕXIД ВІД КЛАСИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ ДО НЕКЛАСИЧНОЇ.
Зміна парадигми філософського мислення у XIX — на поч. XX ст.
Вихідні ідеї філософії А. Шопенгауера та С. К'єркегора.
Ідеї розроблення "наукової філософії" у європейській філософії XIX ст.
Фрідріх Ніцше та ідеї "філософії життя".
ЗАРУБІЖНА ФІЛОСОФІЯ XX СТ.
Загальні особливості духовних процесів та розвитку філософії у XX ст.
Сцієнтистські напрями у зарубіжній філософії XXст.
Напрями антропологічного спрямування.
Культурологічні та історіософські напрями у філософії XX ст.
Релігійна філософія XX ст.
Провідні тенденції розвитку світової філософії на межі тисячоліть.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация