Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Підгородинський В.М. Злочини проти честі та гідності особи (теоретичне порівняльно-правове дослідження)

  • Файл формата pdf
  • размером 695,62 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Підгородинський В.М. Злочини проти честі та гідності особи (теоретичне порівняльно-правове дослідження)
Автореф. дис. ... д.ю.н. за спец. 12.00.08 – кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право. — Одеськ. держ. ун-т внутр. справ. — Одеса, 2020. — 40 с.
Уперше в Україні здійснено спеціальне комплексне теоретичне порівняльно-правове дослідження науково-прикладних проблем кримінально-правової охорони честі та гідності особи. Провідною ідеєю є визначення на основі наукових ідей та законодавчих стандартів країн континентальної Європи науково обґрунтованих та нормативно визначених засобів кримінально-правової охорони честі та гідності особи, які можуть бути адаптовані до української національної правової системи. Розроблена власна авторська концепція українського кримінального законодавства, спрямованого на захист честі та гідності особи. У дисертації розглянуто загальнотеоретичні та методологічні основи забезпечення кримінально-правової охорони честі та гідності особи шляхом компаративістського аналізу відповідного законодавства інших країн; встановлено місце вітчизняної правової системи як складової правових систем, що виникли в континентальній Європі на основі християнських, романо-германських і місцевих правових традицій. У дисертації визначено поняття, структуру та елементи об’єктів злочинів проти честі та гідності особи; охарактеризовано честь та гідність особи як самостійні об’єкти кримінально-правової охорони, які мають фундаментальні істотні відмінності із загальними положеннями, що регламентують кримінально-правову охорону немайнових благ фізичної особи, моральності у суспільстві, авторитету держави, її органів та посадових осіб; визначено прийнятну з точки зору як європейської правової доктрини, так і вітчизняного законодавця позицію щодо визначення честі, гідності та ділової репутації особи. На основі аналізу суспільно небезпечних діянь проти честі та гідності особи у відповідному законодавстві інших країн, встановлено ознаки, які характеризують об’єктивну і суб’єктивну сторону складів цих злочинів, суб’єктів цих суспільно небезпечних діянь; встановлено можливість криміналізації окремих діянь проти честі та гідності особи, зокрема, наклепу та образи, із відповідними кримінально-правовими наслідками; визначено поняття та види кваліфікуючих ознак злочинів, пов’язаних з посяганням на честь та гідність особи в кримінальному праві інших країн та здійснено порівняння цих правових категорій із відповідними категоріями в кримінальному законодавстві України; встановлено подібні та відмінні привілейовані ознаки злочинів, пов’язаних з посяганням на честь та гідність особи у кримінальному законодавстві України та інших країн; здійснено обмежувально-порівняльний аналіз злочинів проти честі та гідності особи від посягань на честь та гідність особи в інших галузях законодавства національної правової системи з метою виявлення певних тенденцій і можливостей взаємного доповнення та використання досвіду законодавчої регламентації; встановлено соціальну обумовленість, структуру та види санкцій за злочини проти честі та гідності особи у законодавстві України та інших країн. На основі проведеного аналізу виявлено переваги та прогалини у нормах про відповідальність за заподіяння шкоди честі та гідності особи, що зробило можливим наукове обґрунтування теоретичних положень і запропонування конкретних практичних рекомендацій, спрямованих на подальший розвиток відповідного законодавства, внесення пропозиції щодо вдосконалення положень КК України і практики його застосування.
Ключові слова: кримінальне право, честь, гідність, компаративістика, наклеп, образа.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация