Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Федорченко С.В., Хацевич О.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з аналітичної хімії (ФХМА)

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Федорченко С.В., Хацевич О.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з аналітичної хімії (ФХМА)
Івано-Франківськ : ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 2014. – 173 с.
В методичних вказівках коротко викладені теоретичні основи фізико-хімічних методів аналізу – спектроскопічних оптичних, хроматографічних та електрохімічних методів; описані схеми приладів та вказівки для роботи на них; подані завдання для самопідготовки та контрольні запитання. Наведені методики виконання лабораторних робіт із фотоколориметричного методу, рефрактометричного методу, тонкошарової та іонообмінної хроматографії, іонометрії та потенціометричного титрування, а також статистична обробка результатів аналізу.
Методична розробка призначена для студентів, які навчаються за спеціальністю 102 – «Хімія».
Зміст:
Вступ
Розділ. Основні рекомендації і техніка виконання аналізу
Загальні методичні вказівки з підготовки до лабораторних занять
Основні правила безпеки в лабораторії аналітичної хімії
Статистична обробка результатів аналізу
Розділ. Фотометричні методи аналізу
Загальна характеристика абсорбційних спектроскопічних методів
Практика фотометрії
Методи кількісного визначення речовин у фотометрії
Прилади фотометричного аналізу
Лабораторна робота. Фотоколориметричне визначення вмісту Купруму(ІІ) в розчині купрум сульфату
Лабораторна робота. Фотоколориметричне визначення
Фосфору (ортофосфатів) у вигляді фосфатомолібденованадієвої гетерополікислоти
Лабораторна робота. Фотоколориметричне кількісне визначення Феруму(ІІІ) методом добавок
Лабораторна робота. Фотоколориметричне кількісне визначення Ніколу методом добавок
Розділ. Нефелометричний і турбідиметричний метод аналізу
Поняття про дисперсні системи
Загальна характеристика нефелометрії і турбідиметрії
Лабораторна робота. Турбідиметричне визначення сульфат-йонів у природних водах
Розділ. Рефрактометричний метод аналізу
Загальна характеристика методу
Характеристика рефрактометра РПЛ-4
Лабораторна робота. Рефрактометричне визначення складу водного розчину етанолу
Лабораторна робота. Екстракційно-рефрактометричне визначення нафтопродуктів у воді
Розділ. Хроматографічні методи аналізу
Загальні відомості про хроматографію
Хроматограма та її характеристики
Особливості газової хроматографії
Лабораторна робота. Вивчення роботи хроматографа “Цвет-100”
Лабораторна робота. Якісний і кількісний газохроматографічний аналіз
Лабораторна робота. Розділення та ідентифікація амінокислот методом хроматографії в тонкому шарі
Лабораторна робота. Визначення вмісту натрій хлориду у вершковому маслі методом іонообмінної хроматографії з катіонітом
Розділ. Електрохімічні методи аналізу
Теоретичні основи потенціометрії
Методи проведення потенціометричних вимірювань
Лабораторна робота. Вимірювання рН водних розчинів методом іонометрії
Лабораторна робота. Визначення рН і лужності природної води методом потенціометричного титрування
Лабораторна робота. Визначення концентрацій хлоридної і борної кислот в суміші методом потенціометричного титрування
Додатки
Список рекомендованої літератури
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация