Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Миронюк І.Ф., Микитин І.М. Електрохімія та її практичні аспекти

  • Файл формата pdf
  • размером 4,26 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Миронюк І.Ф., Микитин І.М. Електрохімія та її практичні аспекти
Навчальний посібник. — Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. — 174 с.
Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю «хімія». Він охоплює всі розділи навчальної університетської програми з предмету «Електрохімія». Зокрема, в ньому висвітлені теоретичні засади, що стосуються розчинів електролітів, електродних потенціалів, хімічних джерел електричної енергії, електрохімічних конденсаторів, процесів електролізу, корозії металів. Містить широкий спектр контрольних задач, а також приклади їх розв’язання. Це надасть суттєву допомогу студентам у засвоєнні знань. Описані також сучасні електрохімічні технології промислового одержання алюмінію, каустичної соди, водню і кисню, важкої води, високочистих металів – міді, золота і срібла. Посібник може бути корисним аспірантам, науковим співробітникам і працівникам споріднених спеціальностей.
Вступ
Розчини електролітів
Електролітична дисоціація молекул електроліту
Сильні та слабкі електроліти
Кількісні характеристики електролітичної дисоціації молекул електролітів
Розчини сильних електролітів
Електропровідність розчинів електролітів
Електрична рухливість йонів
Числа перенесення
Питома електрична провідність розчинів електролітів
Молярна електрична провідність розчинів електролітів
Закон Кольрауша
Протолітична теорія кислот і основ
Рівновага йонних реакцій у розчинах електролітів
Йонний добуток води
Кислотність і лужність розчинів. Водневий показник
Буферні розчини
Добуток розчинності електролітів
Стан йонів у розчині солей при гідролізі солей
Контрольні питання
Рекомендована література
Електроди та їх електрохімічні потенціали
Електродні потенціали та електрорушійна сила гальванічних систем
Електрохімічні потенціали окисно-відновних реакцій
Електрохімічний ряд стандартних потенціалів металів у водних розчинах
Класифікація електродів
Електроди першого роду
Електроди другого роду
Окисно-відновні електроди
Йоноселективні електроди
Контрольні питання
Рекомендована література
Хімічні джерела електричної енергії
Оборотний гальванічний елемент Якобі-Даніеля і необоротний елемент Вольта
Електрохімічні процеси в цинк-марганцевооксидному та повітряно-цинковому гальванічних елементах
Нормальний елемент Вестона
Гальванічний елемент на основі концентраційного кола
Електрохімічні процеси в свинцево-кислотному та цинк-срібному акумуляторах
Літієві та літіййонні джерела електричної енергії
Електрохімічні процеси в літієвих джерелах електричної енергії
Струмоутворення в літіййонних джерелах електричної енергії
Електрохімічні конденсатори надвисокої електричної ємності
Подвійний електричний шар як основа створення електрохімічних конденсаторів
Вимоги до матеріалу електродів та електроліту суперконденсаторів
Електричні характеристики суперконденсаторів. Перспективи їх практичного використання
Паливні елементи
Класифікація паливних елементів
Воднево-кисневі паливні елементи із лужним або кислотним електролітами
Воднево-кисневий паливний елемент з твердим полімерним електролітом
Вимірювання електрорушійної сили гальванічних систем
Контрольні питання
Рекомендована література
Нерівноважні електродні процеси
Загальна характеристика електрохімічних процесів
Закони Фарадея
Електродна поляризація
Електроліз
Катодні та анодні процеси при електролізі
Катодні реакції без виділення речовини
Катодні процеси з виділенням твердої фази
Типи анодних реакцій
Анодні процеси з виділенням твердої фази
Анодні процеси без виділення самостійної фази
Анодні процеси з газовиділенням
Анодне розчинення металів
Одержання водню та кисню електролізом води
Електроліз води в лужних і кислотних електролітах
Перенапруга. Рівняння Тафеля
Одержання важкої води
Виробництво натрію гідроксиду, хлору і водню електролізом розчину натрію хлориду
Електроліз розчину натрію хлориду
Йонообмінний метод одержання натрію гідроксиду та хлору
Одержання металів методами гідроелектрометалургії
Технологічні аспекти гідроелектрометалургії
Електролізний метод виробництва алюмінію
Виробництво магнію електролізом розплаву магнієвмісних солей
Електролітичний метод рафінування міді
Електролітичне рафінування срібла і золота
Контрольні питання
Рекомендована література
Корозія металів та їх антикорозійний захист
Види корозії
Теоретичні основи електрохімічної корозії металів
Електрохімічна корозія металів неоднорідних за складом
Способи захисту металів від корозії
Катодний метод захисту металоконструкцій
Анодний метод захисту металоконструкцій
Електродренажний захист трубопроводів
Антикорозійний захист металоконструкцій із використанням інгібіторів
Коефіцієнт гальмування корозії металів та ступінь їх антикорозійного захисту
Контрольні питання
Рекомендована література
Література
Додатки
Іменний покажчик
Предметний покажчик
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация