Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Карагодова О.О. Дослідження операцій

  • Файл формата pdf
  • размером 1,08 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Карагодова О.О. Дослідження операцій
У навчальному посібнику, що відповідає програмі курсу „Дослідження операцій", висвітлено основні положення дослідження операцій, наведено відомості про основні типи задач дослідження соціально-економічних процесів та подано необхідний для вивчення зазначеного курсу теоретичний матеріал з економіко-математичного моделювання, математичного програмування. Кожний розділ з 9 розглянутих тем включає приклади задач та запитання для перевірки засвоєння основних понять.
Призначений для студентів економічного профілю всіх форм навчання, може бути корисним для магістрів та викладачів вищих навчальних закладів.
Вступ
ПРЕДМЕТ ТА ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ
Основні поняття та визначення. Етапи вирішення економічних задач
Оцінка придатності моделі
Запитання для самоперевірки знань
МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ
Методи лінійної оптимізації
Симплекс-метод
Спеціальні методи лінійного програмування
Метод розв'язування задач дробово-лінійного програмування
Задачі нелінійного програмування та характеристика методів їх розв'язування
Задачі сепарабельного програмування
Теоретичні основи методу динамічного програмування
Запитання для самоперевірки знань
ЗАДАЧІ ТА МОДЕЛІ ОПТИМАЛЬНОГО
РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ
Характеристика основних типів задач
Задача оптимізації виробничої програми підприємства
Двоїста задача, практичне використання двоїстих оцінок
в аналізі економічних проблем
Задача про визначення оптимальних технологічних способів виробництва
Оптимізація виробничої програми з урахуванням внутрішнього споживання частини виготовленої продукції
Проблема оптимізації рентабельності підприємства
Оптимізаційні задачі транспортного типу
Класична транспортна задача
Розв'язування двохетапної транспортної задачі
Оптимальне планування виробництва та перевезень продукції (транспортно-виробнича задача)
Задача про призначення та метод її розв'язування
Задача розподілу інвестицій, алгоритм динамічного про
грамування
Запитання для самоперевірки знань та завдання для само
стійного розв'язування
ОПТИМІЗАЦІЙНІ ЗАДАЧІ УПРАВЛІННЯ
ЗАПАСАМИ
Проблеми управління запасами та основні визначення
Вартісні елементи в моделях управління запасами
Модель Уілсона
Однопродуктова детермінована статична модель оптимального управління запасами з можливим дефіцитом
Основні модифікації детермінованої однопродуктової статичної моделі
Комплексна багатопродуктова детермінована статична модель управління запасами
Динамічна однопродуктова детермінована модель управління запасами та випуском продукції
Однопрдуктова імовірнісна статична модель управління запасами
Оптимізація графіка надсилання продукції від постачальника до споживачів з урахуванням витрати постачальника
на зберігання запасів
Системи регулювання запасів
Запитання для самоперевірки знань та завдання для само
стійного розв'язування
ЗАДАЧІ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Поняття про системи та задачі масового обслуговування
Характеристика вхідного потоку запитів
Розподіл проміжків часу між суміжними запитами
Тривалості часу обслуговування
Одноканальна система масового обслуговування з очікуванням
Багатоканальна СМО з необмеженою чергою
Запитання для самоперевірки знань та завдання для само
стійного розв'язування
ЗАДАЧІ УПОРЯДКУВАННЯ ТА КООРДИНАЦІЇ
Загальна характеристика задач упорядкування та координації
Постановка задач оптимізації послідовності виконання робіт та аналіз методів їх розв'язування
Задачі сітьового планування та управління
Сітьова модель та сітьовий графік
Часові характеристика подій, тривалість виконання комплексу робіт
Сітьове планування з урахуванням вартості виконання робіт
Сітьове планування за умов ризику щодо тривалостей
операцій
Запитання для самоперевірки знань та завдання для само
стійного розв'язування
ЗАДАЧІ ТА МОДЕЛІ ЗАМІНИ ОБЛАДНАННЯ
Сутність та класифікація задач заміни обладнання
Задача заміни обладнання довгострокового використання на однотипне
Планування багаторазової заміни обладнання на однотипне для обмеженого планового періоду
Визначення оптимального циклу заміни обладнання на
однотипне для довготривалого планового періоду
Запитання для самоперевірки знань та задачі для самостій
ного розв'язування
ЗАДАЧІ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
ТА КОНФЛІКТУ
Загальна характеристика задач в умовах невизначеності
та конфлікту
Характеристика задач стохастичного програмування та методів їх розв'язування
Загальна характеристика задач теорії гри
Матрична гра двох гравців з нульовою сумою
Запитання для самоперевірки знань та задачі для самостій
ного розв'язування
БАГАТОЦІЛЬОВІ ЗАДАЧІ ТА МЕТОДИ ЇХ
РОЗВ'ЯЗУВАННЯ
Постановка задачі та її властивості
Методи розв'язування задач з багатьма цільовими функціями
Методи «суперцілі»
Методи послідовних поступок
Приклади
Запитання для самоперевірки знань та задачі для самостій
ного розв'язування
Література
Предметний покажчик
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация