Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Завербний А.С. Економічна політика України в сфері енергетики в умовах євроінтеграції

  • Файл формата pdf
  • размером 9,16 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Завербний А.С. Економічна політика України в сфері енергетики в умовах євроінтеграції
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним
господарством». — Національний університет «Львівська політехніка». — Львів, 2019. — 539 с.
Науковий консультант: д.е.н., професор Крикавський Є. В.
Метою дисертаційної роботи є розроблення концептуальних, теоретико-методологічних і методико-прикладних засад формування економічної політики України в сферіенергетики в умовах євроінтеграції.
Досягнення поставленої мети обумовило необхідність вирішення такихзавдань:
удосконалити класифікацію диверсифікування енергетичних ресурсів та напрямків їх постачання;
розвинути класифікацію енергетичних балансів;
удосконалити метод субординування цілей у сфері енергетики, економіки та екології;
розвинути структуру та зміст системи управління енергетичними ризиками;
розробити метод стимулювання енергоефективності, використання відновлювальних джерел енергії в економіці України;
удосконалити метод вартісного оцінювання рівня економічного ефекту від реалізування заходів із енергозбереження від впровадження
поновлювальних джерел енергії;
розробити модель компатибільності (узгодженості) енергетичної інфраструктури з іншими складовими критичної інфраструктури України
(інституційної та технологічної);
розвинути метод інтелектуалізації енергетичних систем України в умовах євроінтеграції;
обґрунтувати модель системи управління розподіленням енергетичних ресурсів в Україні за блокчейн-технологією;
удосконалити метод прогнозування загального кінцевого енергоспоживання України для планування обсягів енергетичних ресурсів.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у такому:
вперше:
розроблено модель компатибільності (узгодженості) енергетичної інфраструктури з іншими складовими критичної інфраструктури України
(інституційної та технологічної) з метою забезпечення безперебійної взаємодії між всіма ключовими елементами критичної інфраструктури України та підвищення рівня енергетичної, відповідно і економічної та національної безпеки країни в умовах євроінтеграції;
обґрунтовано модель системи управління розподіленням енергетичних ресурсів в Україні за блокчейн-технологією, що сприятиме
децентралізуванню енергетичних трансакцій, генеруванню та постачанню енергії на основі відновлювальних та традиційних джерел, дозволить вирішити проблему значної відстані між місцями генерування енергії з відновлюваних джерел та промисловими центрами (основними її споживачами);
розроблено метод стимулювання енергоефективності, використання відновлювальних джерел енергії в енергетиці України з метою зниження рівня енергоспоживання та гармонійного розвитку системи енергозбереження в країні;
удосконалено:
класифікацію видів диверсифікування енергетичних ресурсів та напрямків їх постачання за умов євроінтеграції, що, на відміну від існуючої, доповнена за класифікаційною ознакою «за рівнями реалізування» «поточним» (за умови миттєвого реагування на заміну енергетичного ресурсу), існуючий вид «застосування інноваційних технологій перероблення, використання енергетичних носіїв» доповнено «транспортуванням», яке також може бути - метод субординування цілей у сфері енергетики, економіки та екології, який, на відміну від використовуваних, включає умови досягнення поставлених цілей та їх компатибільності (взаємоузгодженості) в тому числі й з її євроінтеграційним вектором розвитку;
метод прогнозування загального кінцевого енергоспоживання України для планування обсягів енергетичних ресурсів з метою використання його для побудови економічної політики в енергетичній сфері, що, на противагу існуючих, враховує такі змінні як економічну кон’юнктуру та політичну ситуацію в країні;
набули подальшого розвитку:
класифікація видів енергетичних балансів, яка, на відміну від існуючих, доповнена додатковими ознаками: комплементарності
(взаємодоповнення), за рівнем використання відновлювальних джерел енергії, за рівнем енергетичної безпеки та інноваційністю з метою ідентифікування рівня використання відновлювальних джерел енергії споживачами енергетичного ринку та подальшому стимулюванню щодо гармонійного розвитку використання відновлювальної енергетики виробниками та споживачами.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация