Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Димніч А.Х., Троянський О.А. Теплопровідність

  • Файл формата djvu
  • размером 4,00 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Димніч А.Х., Троянський О.А. Теплопровідність
Навчальний посібник. — Донецьк: Норд Прес, 2004. — 370 с. — ІSBN 966-8085-30-2.
Розглянуто загальні засади теорії стаціонарної і нестаціонарної теплопровідності через плоскі, циліндричні і кульові стінки, в т.ч. при наявності внутрішніх джерел теплоти. Детально висвітлено аналітичні та чисельні методи розв'язання задач нестаціонарної теплопровідності для тіл найпростішої геометричної форми і тіл кінцевих розмірів при лінійних та нелінійних граничних умовах першого й третього роду. Розглянуто питання регулярного теплового режиму та його застосування для практичного вивчення теплофізичних властивостей матеріалів. У посібнику приділено увагу процесам теплопередачі через гладкі й ребристі поверхні та шляхам її інтенсифікації. Окремий розділ присвячено питанням моделювання процесів теплообміну, зокрема передачі тепла теплопровідністю. Наведено приклади розв'язання задач теплопровідності і теплопередачі. Для наукових співробітників, викладачів, аспірантів і студентів.
Вступ
Короткий історичний шлях розвитку вчення про термодинаміку
Методи вивчення фізичних явищ
Загальні положення теорії теплопровідності
Поняття теплопровідності, температурного поля і температурного градієнта
Основний закон теплопровідності
Диференціальне рівняння переносу тепла
Диференціальне рівняння теплопровідності
Умови однозначності в задачах теплопровідності
Методи визначення витрат тепла
Стаціонарна теплопровідність
Теплопровідність плоскої стінки
Теплопровідність плоскої стінки при ламбда=f(t)
Теплопровідність циліндричної стінки
Теплопровідність сферичної стінки
Теплопровідність при наявності внутрішніх джерел тепла
Теплопровідність плоскої стінки
Теплопровідність циліндричної о стержня
Теплопровідність циліндричної стінки
Нестаціонарна теплопровідність
Загальні положення
Математична постановка задач нестаціонарної теплопровідності
Постановка задачі при граничних умовах першого роду
Постановка задачі при граничних умовах третього роду
Умови подібності температурних полів при нестаціонарній теплопровідності
Аналітичні методи розв’язання задач нестаціонарної теплопровідності
Теплопровідність необмеженої пластини
Теплопровідність необмеженого циліндра
Теплопровідність сферичних тіл
Графічний метод розв’язання задач нестаціонарної теплопровідності
Тіла найпростішої форми
Тіла кінцевих розмірів
Залежність процесу нагрівання (охолодження) від форми і розмірів тіла
Чисельні методи розв’язання задач нестаціонарної теплопровідності
Метод скінчених різниць
Метод теплових балансів
Застосування методу скінчених різниць для розв’язання задач нестаціонарної теплопровідності
Регулярний тепловий режим
Основні положення теорії регулярного теплового режиму
Застосування методу регулярного теплового режиму на практиці
Періодичні теплові процеси. Теплові хвилі
Теплопередача
Теплопередача через плоскі стінки
Теплопередача через циліндричні стінки
Критичний діаметр теплової ізоляції циліндричної стінки
Теплопередача через сферичну (кулю) стійку
Способи інтенсифікації теплопередачі
Інтенсифікація теплопередачі шляхом підвищення коефіцієнтів тепловіддачі
Способи підвищення коефіцієнта тепловіддачі
Застосування штучної шорсткості поверхні для інтенсифікації теплопередачі
Поняття гідродинамічного та теплового приграничних шарів
Інтенсифікація теплопередачі шляхом створення дискретної турбулізації потоку у приграничній зоні
Застосування ребристих поверхонь для інтенсифікації теплопередачі
Теплопровідність стержня постійного поперечного перерізу
Передача тепла через ребра
Моделювання теплових процесів
Основи вчення про подібність явищ
Ознаки подібності явищ
Види подібності явищ
Теореми про подібність явищ
Визначення критеріїв подібності
Критерії подібності теплових явищ
Моделювання гідродинамічних і теплових процесів
Класифікація моделей
Моделювання гідродинамічних процесів
Моделювання процесів теплопровідності
Моделювання процесів переносу тепла в рухомих середовищах
Фізичні моделі
Математичні (електричні) моделі
Класифікація електричних моделей
Розрахунок моделей із суцільних провідних середовищ
Пристрій та експлуатація моделей суцільного провідного середовища
Точність моделювання і методи обробки експерименту
Загальні положення проточність моделювання
Планування експерименту і обробка його результатів
Додатки
Деякі довідкові формули
Таблиця значень показникових та гіперболічних функцій
Міжнародна система одиниць (СІ)
Переведення величин із одиниць вимірювання системи МКГСС у міжнародну систему одиниць (СІ)
Теплофізичні властивості матеріалів
Деякі відомості з гідродинаміки
Реальна та ідеальна рідини
В’язкість рідини
Стисливість рідини
Об’ємні і поверхневі сили
Структура потоку і режими руху
Рівняння нерозривності (суцільності) руху
Рівняння руху (рівняння Нав’є-Стокса)
Умови однозначності в задачах гідродинаміки
Список використаної літератури
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация