Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Iвасишен С.Д., Лавренчук В.П., Турчина Н.I. Звичайнi диференцiальнi рiвняня: методи розв’язування та застосування

  • Файл формата djvu
  • размером 2,08 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Iвасишен С.Д., Лавренчук В.П., Турчина Н.I. Звичайнi диференцiальнi рiвняня: методи розв’язування та застосування
Навчальний посібник. — Київ: Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського, 2018. — 329 с.
Навчальний посiбник для здобувачiв ступеня бакалавра за спецiальнiстю 111 «Математика».
Пропонований навчальний посiбник, що є переробленим варiантом посiбника [Iвасишен С. Д. Диференцiальнi рiвняння: методи та застосування], має на метi дати читачевi основи знань з класичної теорiї звичайних диференцiальних рiвнянь, якi необхiднi для складання математичних моделей рiзних прикладних задач та їхнього розв’язування. За традицiєю посiбник включає роздiли, в яких розглядаються звичайнi диференцiальнi рiвняння i рiвняння з частинними похiдними першого порядку. Посiбник написано на основi лекцiй, що читалися авторами студентам рiзних спецiальностей у рiзних навчальних закладах. Вiн складається з семи роздiлiв, якi подiленi на параграфи та пункти. Виклад матерiалу проведено стисло й в доступнiй формi. Оскiльки посiбник розрахований на студентiв природничих та iнженерних спецiальностей, то наведено багато задач з рiзних галузей знань, математичнi моделi яких описуються диференцiальними рiвняннями або системами рiвнянь. Крiм того, в кiнцi кожного параграфа пропонуються задачi та вправи для самостiйного розв’язування, що дає можливiсть використовувати посiбник також як збiрник задач i вправ. Значну увагу придiлено теорiї рiвнянь другого порядку, а також теорiї стiйкостi. Окремий роздiл присвячено застосуванню диференцiальних рiвнянь до задач економiки, технiки i природознавства.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация