Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Лукомор’я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор’я. Випуск 3

  • Файл формата pdf
  • размером 10,39 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Лукомор’я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор’я. Випуск 3
Одеса : Паллада, 2009. — 466 с.
Цей випуск за традицією складається з 5 розділів: «археологія», «етнологія»,
«історія», «матеріали, повідомлення, архів, погляд», «рецензії, персоналії, хроніка»; та
присвячений пам’яті видатного вченого – археолога, історика, етнолога, організатора науки Володимира Никифоровича Станко, який пішов з життя 16 лютого 2008 р. Низка статей під авторством М. В.Агбунова, О. М. Дзиговського, К. В. Горбенко, О. І. Смирнова, О. О. Радзиховської,
А. В. Шабашова присвячена життєвому шляху та творчості вченого, що присвятив свої наукові пошуки реконструкції найдавніших етапів
історії Лукомор’я – Північно-Західного Причорномор’я. Зокрема наводиться найбільш повний список робіт В. Н. Станко, а також публікації про нього, праць, що вийшли під
його редагуванням та науковим керівництвом; спомини про вченого його колег, друзів,
соратників (М. В. Агбунова, І. Т. Чернякова, В. І. Нікітіна, Т. І. Максим’юка та ін.).
У виданні міститься 39 статей, повідомлень, рецензій, матеріалів, що присвячені
практично всім етапам історії Північно-Західного Причорномор’я та прилеглих земель,
від палеоліту до сучасності. Серед авторів, окрім дослідників з Одеси, репрезентуються
дослідження вчених з Києва, Миколаєва, Полтави, Донецька, Львова, з Молдови, Болгарії, Польщі, Росії, а також – Гагаузії, Чувашії.
Редакційна колегія розраховує на подальше співробітництво з дослідниками різних
проблем історії Північно-Західного Причорномор’я та сподівається, що черговий випуск видання сприятиме як розкриттю недостатньо висвітлених або дискусійних питань історії, так і вирішенню практичних проблем розвитку нашого регіону.
Зміст:
Археологія
Главенчук А. В. (Одеса) Вторинна обробка кременю на пізньопалеолітичному по-
селенні мисливців на бізона Анетівка 2 (за матеріалами розкопок виробничої ділянки
ЕИ/13-22)
Кіосак Д. В. (Одеса) Розвиток народонаселення та стрімкі кліматичні події раннього
голоцену у Південно-Східній Європі (XI-VIІ тис. до н. е.)Крикін С. М. (Москва, Росія) Фракийські вогнища-жертовникі
Островерхов А. С. (Одеса) Степове Побужжя та Подністровя у IX-III ст. до н. е.
Полемічні замітки з приводу монографії Ю. С. Гребеннікова «Киммерийцы и скифы
степного Побужья. IX-III вв. до н. е.» (Николаев, 2008. – 192 с., илл.)
Піструіл І. В. (Одеса) Пам’ятки кам’яної доби середньої течії р. Малий Куяльник...65
Етнологія
Бошков В. М. (Одеса) Гагаузьке книговидання в Україні та етнокультурне відроджен-
ня гагаузького народу
Бузейчук В. М. (Одеса) Етнологічні дослідження одеського періоду наукової діяль-
ності К. О. Копержинського
Квілінкова Є. М. (Кишинів, Молдова) Традиційні знання гагаузів про лікувальні
рослини і народні засоби лікування хвороб
Кушнір В. Г. (Одеcа) Поляки Південно-Східного Поділля в усній історії (до постанов-
ки проблеми)
Папцова А. К. (Чадир-Лунга, Молдова) До питання про роль конфесійної приналеж-
ності при формуванні етнічної самосвідомості гагаузів
Петрова А. О., Петрова Н. О. (Одеса) Україно-російські паралелі у весільній обрядо-
вості (за матеріалами досліджень Нижнього Подунав’я)
Степанов В. П. (Кишинів, Молдова) До питання про багатоликі сторони етнічної
ідентичності (етнополітичні реалії в молдавському пострадянському суспільстві)
Тафаєв Г. І. (Чебоксари, Чувашія, Росія) Витоки формування патріотизму роду та
племені в імперії хунну
Худайбердиєва (Аширґельди-ґизи) О. А. (Одеса) Матеріали до словника особистих імен
ногайців Північного Причорномор’я
Чижов Г. П. (Одеса) З історії етнологічного вивчення національних меншин
Одещини
Iсторія
Бажан О. Г. (Київ) Політичні репресії на півдні України в часи «хрущовської
відлиги»
Брильов Д. В. (Донецьк) Суфізм в Україні: історія і сучасність
Войтович Л. (Львів) Візантія та Галицьке князівство в Нижньому Подунав’ї у XII ст.
Гізер С. М. (Одеса) Кантемир – ватажок Буджакської Орди. Сторінки біографії…..214
Григоров Г. (Благоєвград, Болгарія) Гагаузи в Османській імперії – непомітна
присутність
Григорьев А. Д. (Чебоксари, Росія) Евакуація та розміщення населення західних
районів СРСР на території Чуваської АРСР у роки Великої Вітчизняної війни
Котляр Ю. В. (Миколаїв) Етнічні меншини Миколаївщини під час голодомору 1921-
1923 рр.
Синявська О. О. (Одеса) Культурно-просвітня діяльність Одеського слов’янського
благодійного товариства

Матеріали, повідомлення, архів, погляд
Аргатюк С. С. (Одеса) Поселення в степовій частині лівого берега Дністра (кінець
XVIII – початок XIX століть)
Вінцковський Т. С. (Одеса), Нікульча І. Я. (Кахул, Молдова) Документи державного
архіву Румунії про український самостійницький рух в Трансністрії (1942-1944 гг.).
Частина 1
Гончарук Т. Г. (Одеса) Кілька розпоряджень М. С. Воронцова, що істотно
вплинули на розбудову та благоустрій Одеси
Старовойтенко І. (Київ) Листи Євгена Чикаленка до Миколи Аркаса (1903-1908).
Частина 2
Хатлас Є. (Познань, Польша) З православного життя гагаузів. Село Виноградівка
(Курчі) Болградського району, Одеської обл.
Рецензії, персоналії, хроніка.Тема випуску: Життя, діяльність та творчість Володимира Никифоровича
Станко (1937-2008 рр.)
Агбунов М. В. (Москва, Росія), Дзиговський О. М., Шабашов А. В. (Одеса) Володимир
Никифорович Станко
Агбунов М. В. (Москва, Росія) В. Н. Станко як організатор науки
Горбенко К. В., Смирнов О. І. (Миколаїв) Володимир Никифорович Станко: останні
роки творчого шляху
Радзиховська О. О. (Одеса) В. Н. Станко як дослідник етнокультурного процесу
первісної доби в Північному Причорномор’ї
Шабашов А. В. (Одеса) Володимир Никифорович Станко та розвиток етнології в
Одесі
Ізбаш-Гоцкан Т. О., Шкляєв І. М. (Одеса) М. С. Воронцов і його епоха: погляд
історика
Левченко В. В. (Одеса) Єгиптологія – його стихія: до 90-х роковин Олександра
Леопольдовича Коцейовського (1887-1919)
Литвиненко А. (Полтава) Регіональна проблематика у нових методологічних підхо-
дах: історико-культурологічний аспект
Мисечко А. І. (Одеса) Павло Григорович Клепатський, як історик та громадсько-
політичний діяч
Музичко О. Є. (Одеса) Діяльність професора Новоросійського університету
О. Я. Шпакова (1868-1927) в Одесі на початку XX ст.
Худайбердиєва (Аширґельди-ґизи) О. А. (Одеса) IV Всеукраїнський конкурс ісламознавчих досліджень молодих науковців ім. Агатангела Кримського «Ісламська цивілізація:
історія та сучасність»
Щетников В. П. (Київ) Пам’яти професора Якупова Назима Мухаметзяновича
Список скорочень
Відомості про авторів
Резюме
Resumes
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация