Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Шагдарсүрэн Таргуд Цэвэлийн (бэлтг.) Монголчуудын усэг бичигийн товчоон

  • Файл формата pdf
  • размером 9,92 МБ
Шагдарсүрэн Таргуд Цэвэлийн (бэлтг.) Монголчуудын усэг бичигийн товчоон
Нэмж зассан хоёдугаар хзвлэл. Эрхилэн нийтлүүлсэн Шаравын Чоймаа. — Улаанбаатар: МУИС, Urlakh Erdem, 2001. — 300 х. — (Bibliotheca Mongolica, Monograph 1). — ISBN 9992953470.
Энэхүү толилуулан буй "Монголчуудын усэг бичигийн товчоон" (Үсэгзүйн судлагаа) хэмээх номд түрүүчийк хэвлэлээс хасагдсан белэг хэсгийг нэмэн оруулж бас энэ завсар монгол хэл, монгол бичиг үсгийн талаар дотоод гадаадад гарсан шинэ сэрэг судлагаа болон түрүүн үзэж амжаагүй байсан ном бүтээлийг бололцооны дотор уг эхээр нь олж үзэхийг чармайж, холбогдох санал дүгнэлт, баримт сэлтийн зүйлийг аль болохуйц эш баримтаар тодорхой тусгахыг хичээсэн болно.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация