Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Дияк О.В. Українська мова: комплексне видання для підготовки до ЗНО

  • Файл формата pdf
  • размером 13,85 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Дияк О.В. Українська мова: комплексне видання для підготовки до ЗНО
Навч. посіб. — Киев: Литера, 2014. — 512 с.
Нині освіта набуває інноваційного характеру, що позитивно впливає на форму вання особистості, сприяє реалізації всіх її життєвих можливостей. Вимоги, які ставляться ло молоді за цих умов, досить високі, що спону кає випу скників загаль-ноосвітніх навчальних закладів критично і творчо мислити, застосовувати набуті знання і вміння практично, переосмислювати одержану інформацію і виявляти найвищий ступінь самостійності на шляху до вдосконалення.
Стрімке поширення нових освітніх технологій лає змогу прогнозу вати результати навчальної діяльності, переду сім співвідносити набуті знання з кінцевою мстою навчання Пропонований навчально-трену вальний посібник допоможе старшокласникам та абітурієнтам підвищити якість знань з української мови, адапту ватися до певних типів завдань та умов, передбачених ЗНО.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация