Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вісник студентського наукового товариства 2014 №11

  • Файл формата pdf
  • размером 29,49 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Вісник студентського наукового товариства 2014 №11
Відповідальний редактор: Мельничук О. В. — Ніжин: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2014. — 391 с.
Збірник наукових праць студентів Ніжинського дережавного університету імені Миколи Гоголя за тематиками: фізико-математичні науки і інформатика, історі, право, політологія, соціально-економічні науки, філологічні науки, іноземні мови, психологія, педагогіка, соціальна робота. Матеріали надруковані в авторській редакції. За достовірність фактів, цитат, власних назв, посилань на джерела та інших відомостей відповідають автори публікацій.
Фізико-математичні науки, інформатика
Булавенко П.Ю. Поверхневі поляритони в гексагональних монокристалах сульфіду кадмію
Власюк В.М. Вплив анізотропії на властивості поверхневих поляритонів у монокристалах лейкосапфіру
Гайдук І.М. Особливості дробового диференціювання як наукового напряму та його практичних застосувань
Герман О.В. Застосування методу діаграм Ньютона до систем диференціальних рівнянь з особливою точкою
Євтух С.І. Модель цифрового вольтметра для фізичного експерименту
Євтушенко К.М. Особливості розробки експертних систем
Іваненко Є.В. Система перевірки знань на платформі "1С:підприємство"
Кабанець Н.П. Визначення оптичних характеристик діелектриків за допомогою програм 29 створених в системі MATHCAD
Коваленко О.М. Налаштування віддаленого адміністрування Linux-сервером
Король М.О. Дослідження методів узгодження ліній передавання енергії ВЧ-коливаннь з навантаженням
Масловський М.М. Визначення вмісту нітратів у овочах
Петриченко В.В. Програмна реалізація задачі контролю знань за темою "Розрахунок характеристик варіації" на платформі 1С
Плавко Н.А. Використання ресурсу “ВікіОсвіта” в освітній діяльності
Решетицький В.С. Застосування ІЧ радіаційного термометра при дослідженні теплових втрат навчальних приміщень
Решитько Б.А. Механізми розсіювання носіїв заряду в антимоніді індію, легованому хромом, при Т = 296К
Романович А.О. Моделювання задачі теплопередачі методом Бубнова-Гальоркіна
Секереш О.Ю. Визначення якості питної води
Сова Т.О. Програмна реалізація задачі контролю знань на платформі 1С за темою "Розрахунок характеристик центру розподілу"
Сташенко Є.Є. Дослідження складу металевих сплавів методом емісійного спектрального аналізу
Історія, право, політологія
Абрамова Т.С. Державно-церковні відносини в Радянській Україні в 20-х роках ХХ ст.
Биховець М. М. Життєвий шлях Мартина Небаби у джерелах та літературі
Білозор А.В. РБ ООН: перші кроки в боротьбі з міжнародним тероризмом на початку ХХІ століття
Борисюк Я.П. Соціоетнічна характеристика населення Чернігівської губернії в ІІ половині ХІХ – на поч. ХХ ст. Історіографія проблеми
Вієцька М.І. Логічні схеми як ефективний засіб навчання правознавства
Горова А.О. Радянські ідеологічні кампанії повоєнного періоду та їх вплив на розвиток медієвістики
Гречка О.Г. Сучасні виклики української демократії
Даниленко О.А. Культура вільного часу жителів Ніжина у контексті дослідження післявоєнного повсякдення (1943 – 1953 рр.)
Данько О.М. Санітарно-медичне забезпечення жителів Борзнянщини в період німецької окупації (1941–1943рр.
Жила А.О. "Указ про віротерпимість" імператора Йосифа II та початок чеського національного відродження
Копича В.А. Демографічна характеристика населення Любеча та його околиць за даними
сповідного розпису церкви Святої Великомучениці Параскевії 1740 року
Кулик Г.С. Вплив археологічних знахідок на формування історіографічного огляду ремесел і промислів населення Київської Русі X – XIII ст.
Лисенко К.О. Роль реклами в процесах соціально-економічної модернізації в Чернігівській губернії другої половини ХІХ – на початку ХХ століття
Мазурик О.М. Ніжин в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: кілька слів про благоустрій міста
Марусечко О.М. Особливості повсякденного життя запорозького козацтва у середині XVII – кінці XVIII ст.
Мозгова О.В. Еволюція програмних засад в діяльності НРУ (1989 – 1991 роки)
Онопрійко М.П. Методичні вимоги щодо розв'язання задач з правознавства на міжгалузеві зв'язки
Павленко Д.Д. Британська імперія 1884 – 1921 рр. у світлі історіографічних оцінок
Пінчук Р.В. Перше хрещення Русі Аскольдом в оцінках церковних істориків
Помазан М.Б. Особливості військового мистецтва запорозьких козаків у середині ХVI – кінці XVIII ст .
Пулинець К.М. Роль Григорія Гуляницького у Конотопській битві
Ребенок В.В. Українські козаки і Річ Посполита кінця ХVІ – першої третини ХVІІ ст. в
західноєвропейській історіографії
Романченко О.М. Роль символіки у житті середньовічної людини
Рослий Д.М. Іван Франко та академізація наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка: статутні аспекти проблеми
Рудь О.В. Полки "нового ладу" Олексія Михайловича
Савосько О.С. Структура населення Чернігова за сповідною книгою Катерининської церкви (1939 р.)
Сагайдак С.О. Версаль – авторитет королівської влади
Скрипка Д.В. Адміністративний устрій Веркіївської сотні
Соловей Л.Є. Державна політика Російської імперії в галузі вищої освіти в Привіслянському краї 1880-1890 рр.
Співак С.В. Міграції населення в епоху Високого Середньовіччя
Терещенко М.О. Вплив виборчих систем на гендерне представництво в органах місцевого самоврядування
Хоменко М.В. Топографія Новгород-Сіверського у ХІV–ХVІІ ст.
Чутченко В.О. Постать генерала О.П.Єрмолова в російській історіографії: історична ретроспектива
Чутченко В.О. Діяльність генерала О.П.Єрмолова на Кавказі та Північному Дагестані
Шафрай А.С. Моделі реалізації принципу полікультурності у змісті шкільної історії
Шурміль І.А. Жіноцтво Чернігівщини у супільно-політичному русі у ХІХ – на поч. ХХ ст.
Соціально-економічні науки
Аніщенко І.Ю. Європейський союз: історія виникнення та розвитку
Баско А.А. Конкуренція та її роль в ринковій економіці
Божок Н.В. Громадська думка та управління соціально-політичними процесами в сучасних демократичних суспільствах
Герман О.В. Вчення Михайловського М.К. про суспільний прогрес та його практичне значення для України
Гречка О.Г. Майдан як генератор процесів демократизації та модернізації українського суспільства
Грушун Т.М. Реалізація грошима своїх функцій в умовах трансформаційних перетворень, що відбуваються в економіці України
Гусак А.С. Динамічна модель ринкової рівноваги
Долгова К.В. Структурна перебудова економіки України
Кузьменко Є.О. Новітні тенденції у розвитку відносин власності
Леміш Я.Г. Національний банк України – особливості реалізації грошово-кредитної політики
Петруша Я.Р. Гендерна нерівність та проблема ефективності сучасного політичного менеджменту
Салогуб Я.В., Шмигелюк С.А., Велієва Р.-М.Т. Портрет сучасного політичного менеджера (узагальнений образ)
Січкар Н.М. Антимонопольне законодавство різних країн світу
Фень А.Р. Політика і мораль
Харченко Г.С. Сучасний стан інфляційних процесів в Україн
Яковенко I.В. Майдан як соцiально-полiтичне явище
Філологічні науки
Баран І.М. Мова Шевченкових переспівів Давидових псалмів
Воєводіна Г.М. Структурно-семантична трансформація фразеологізмів у художньому мовленні повісті "Ирій" Володимира Дрозда
Перерва В.С. Евфемізація в українській фразеології
Приз Ю.С. Емоційно-оцінні назви осіб у романі Ю.Мушкетика "Біла тінь"
Іноземні мови
Булах І.О. Тестовий контроль у навчанні іноземної мови
Гой К.І. Ігри на уроках англійської мови
Горбань К.М. Професійний розвиток фахівців в центрах педагогічної майстерності в університетах США
Долматова К.Г. Вивчення іноземної мови та перекладацька діяльність у європейському контексті
Жаркіх В.С. Роль позакласної роботи у вивченні іноземної мови
Зорко Я., Шевчук М.О. Використання інтерактивних методів на уроках англійської мови
Ігнатенко А.В. Німецька мова в НДР та ФРН (1945-1990 р.)
Кобець О.Р., Нестерко Ю.Л. Труднощі навчання аудіювання на уроках іноземної мови
Кондратенко А.А., Мисник Т.В. Проектна робота на уроках англійської мови
Коробко Г.Ю. Рольові ігри на уроках англійської мови
Литовченко Я.М. Використання наочності у навчанні читання англійською мовою учнів початкової школи
Матійко Ю.В. Пісні на уроках англійської мови у початковій школі
Науменко Т.В. Ігри на уроках англійської мови
Пилипенко Л.М. Комунікативний метод вивчення іноземної мови
Приходько В.В. Мультимедійна презентація іноземною мовою та її роль у набутті життєвих компетенцій
Психологія, педагогіка, соціальна робота
Білоненко О.Г. Мсце та роль науково-дослідницької діяльності у структурі шкільної освіти
Горбач Я.В. Індивідуальна соціально-педагогічна робота з дитиною, права якої було порушено
Грицаєнко В.В. Формуванння громадянських компетентностей старшокласників засобами інформаційно-комунікативних технологій
Грищенко Т.М. Сучасні моделі організації профільного навчання старшокласників
Іванова В.О. Соціальна компетентність як основа становлення особистості
Копаниця М.М. Дидактичні ігри як ефективний засіб формування історичних компетентностей
Корзун М.В. З історії становлення проектних технологій в системі освіти
Конончук Д.І. Музичні субкультури рокерів і металістів та життєві стратегії молоді
Ляшенко І.М. Організація профілактичної діяльності, спрямованої на недопущення порушення прав дитини
Нещерет О.І., Шишкіна Д. Емоційне вигорання працівників освіти
Петрик К.В. Соціально-правовий захист дитини в різних інстанціях
Попова Д.О. Виховання правової культури дітей у роботі соціального педагога
Ріпа В.Б. Забезпечення взаємодії та співробітництва між різними фахівцями в діяльності соціального педагога
Свердлик І.А. Інформаційно-просвітницька діяльність у сфері соціально-правового захисту дітей
Терещенко А.С. Взаємозв'язок суб’єктивного задоволення життям та задоволеності життям на період юності
Тимошко О.В. Автобіографічний наратив та його роль в розвитку ідентичності жінок середнього віку
Щербина Ю.М. Діагностика порушення прав дитини у роботі соціального педагога
Юсиченко А.В. Соціально-педагогічні умови збереження репродуктивного здоров’я молоді як основи формування здорової нації
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация