Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах 2018. Частина 1

  • Файл формата pdf
  • размером 2,65 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах 2018. Частина 1
Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції 30-31 березня 2018 р. Наук. ред. О.Ю.Висоцький. — Дніпро: Охотнік, 2018. — 290 с.
У збірник вміщено матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції «Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах», що присвячені осмисленню проблем сучасної Україні в соціальному, політичному, історичному, філософському, культурологічному, філологічному, правовому, економічному, педагогічному та інших дискурсах, визначенню дієвих заходів та оптимальних шляхів подолання негативних та кризових явищ у різноманітних сферах української дійсності. Рекомендовано для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, науковців.
Зміст
Секція І Соціальні та політичні аспекти розвитку України
Побочий І.А. Демагогія як засіб популістської пропаганди
Висоцький О.Ю. Когнітивні спотворення як механізми реалізації технологій політичної пропаганди
Каневський А.Д., Решетніченко А.В. Управління винагородами в організації
Піляєв І.С. Ментально-ціннісні проблеми європейського розвитку та модернізації України
Загрійчук І.Д. Демократія як проблема: український контекст
Петров А.М. Політична криза публічного управління в Україні
Кравець А.Ю. Агресія як основне джерело політичних конфліктів: біополітичний підхід
Клячин А.К., Олексієнко Ю.О. Ефективність використання технічних кандидатів «з одним прізвищем» на одномандатних виборчих округах. Частина 1: парламентські вибори в Україні 2012
Висоцька О.Є. Громадянський активізм як соціально-політичне явище в українському суспільсьтві
Ключник Р.М. Міфи та символи у політичному протесті
Базільчук С.В. Проблема легітимності політичної влади в Україні
Цумарєв М.І. Механізм становлення громадянської культури локальної демократії в сучасній Україні
Руденко Ю.Ю. Роль соціальної міфології у сучасному українському суспільстві
Смокова Г.І. Особливості вироблення політичних цінностей в Україні в умовах «модерної соціалізації»: теоретично-практичний аспект
Мосаєв Ю.В. Соціальні особливості європейської футбольної індустрії у розрізі результатів європейської футбольної першості 1988 року
Іщейкін К.Є. Недоліки української моделі бюджету участі
Демиденко О.І. Наслідки процесів інтелектуальної міграції: оцінка українських науковців
Черняк Г.А. Деякі соціальні аспекти інформатизації українського суспільства
Попов Г.В. Дослідження поняття «партія влади» на сучасному політичному просторі України
Романенко А.В. Перформанс як засіб досягнення політичних цілей
Бідзюра І.П., Грабовенко Н.В. Розвиток соціальних послуг у територіальних громадах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в умовах деінституціалізації їх соціального захисту
Кормич М.О. Парламентська криза як фактор дестабілізації політичної ситуації в Україні
Якушко Н.О. Теоретико-методологічні засади дослідження лідерства та формування лідерських якостей
Милинчук Д.А. Правовые аспекты миграционной политики в странах ЕС
Архіпова А.Д. Проблеми регулювання релігійного життя у Франції (на прикладі ісламу)
Савич А.В. Экологический критерий социальной эволюции человека в обществе
Козакевич І.О. Роль молоді у суспільно-політичному поступі сучасної України через призму неомарксистського вчення
Секція ІІ Україна в системі міжнародних відносин
Грачевська Т.О. Почесні консульства іноземних держав в Україні: правовий статус і провідні напрямки діяльності
Петров П.Г. Відповідність копенгагенським критеріям як чинник формування іміджу України
Савінок В.С. Перспективи політики Німеччини щодо України за четвертого уряду «великої коаліції» (2017-2021 рр.)
Срібна М.А. Україна на міжнародній арені у виставках національного музею історії України
Приходько М.М. Геополітичний потенціал української держави гетьмана Павла Скоропадського
Кожухар О.І. Казахстан і Туркменістан у зовнішній політиці України (кінець ХХ – поч. ХХІ ст.)
Гайдай В.В. Висвітлення процесу європейської інтеграції України на сторінках газети «Дзеркало тижня» (2014-2017 рр.)
Головка А.А. Стратегічні орієнтири України на міжнародній арені в умовах модерних викликів
Дугінець Г.В. Міжнародні виробничі мережі в агропродовольчому секторі
Леванчук І.В. Специфіка вибудовування геостратегії США в ХХІ столітті
Замікула Г.О. Актуальні питання україно-турецьких відносин у сфері безпеки
Косенко Р.С. Образ російсько-української війни у німецькому політикумі
Міщенко А.Б. Новий світовий порядок від Росії та роль України
Павлович Ю.О. Українсько-білоруські відносини та їх значення для європейської політики
Реброва Ю.О. Польський закон про Інститут національної пам’яті як чинник сучасних україно-польських відносин
Гетьман В.О. Становлення та розвиток спільної політики безпеки та оборони ЄС
Моргун Д.А. Взаємовідносини України, Росії та Заходу через призму трикутника С.Карпмана
Ніколенко Ю.О. Напрями інституційної допомоги Європейського Союзу Республіці Куба: досвід для України
Тітова К.О. Академічна мобільність в Україні та ЄС: проблеми та перспективи
Хоронжук А.О., Грачевська Т.О. Міжнародний імідж України та шляхи його покращення
Черкасова Д.О. Сучасні тенденції розвитку зовнішньої політики України
Ахмад І.М., Чмель В.В. Навчання англійської мови в країнах Європи
Секція ІIІ Філософія в українському контексті
Корх О.М. Микола Гоголь про деякі риси вітчизняного менталітету
Солоділова О.В. Про деякі типи естетичних оцінок
Пацан В.О. (Євлогій, архієпископ Новомосковський) Метаонтологія особистості як підгрунтя возз'єднання духовності і раціональності в постсекулярному просторі особистісного самопізнання
Кострюков С.В. Роль українських мислителей у розробці теорій суспільного договору
Макарова А.О. Сучасна українська філософія як гуманітарна діяльність
Бескаравайный С.С. Взаимоиндукция как проблема «позиционного тупика»
Москаленко А.А. Теїстичне підгрунтя концептуалізації співвідношення віри і розуму в богословському і філософському дискурсах
Мурашкін М.Г. Онтологія «стану безсмертя» містика та митця
Polisiuk M.S. The Modalities De Re and De Dicto in the Analytical and Theological Philosophy of Alvin Plantinga
Андрієвська К.А. Особливості осмислення особистісного становлення у персоналістичній філософії Папи Римського Іоанна Павла ІІ
Христокін Г.В. Філософські типи теології у Візантії
Пальм Н.Д. Роль философского знания в концепте развития украинского общества
Шитов С.И. Об актуальности некоторых функций искусства в условиях социального кризиса
Слівінська А.Ф. Філософський дискурс «Digital Age»
Алексюк І.А. Прагматичні виміри екзистенційного зобов’язання
Лазаренко В.П. Міфологія, релігія, філософія як історичні типи світогляду та їх особливості
Андреев С.А. Философское просвещение и образование – кирпич в фундаменте демократических преобразований
Гавриленко В.В. Смерть у світосприйнятті українців (на прикладі інтермедії XVIII століття)
Шепотько К.О. Парадокс атеїзму та віри
Aytov S.Sh. J. Le Goff's Philosophical-Historical Conceptions
Городецький О.В. Природа як художній прийом для посилення соціальних мотивів у творчості Григорія Сковороди
Секція ІV Досягнення історичних наук в осмисленні минулого України
Лазуренко В.М. Роль українського фермерства у відродженні та розширенні хлібного експорту в другій половині 20-х рр. XX ст
Гамалія К.М. П. М. Біціллі: синтетичне бачення історії
Бабенко О.О. Доля людей похилого віку та непрацездатних громадян, що підпадали під переселення із зони затоплення КремГЕС
Колєчкін В.П. Бойові дії частин 7-ї Гвардійської Армії на території Компаніївського району Кіровоградської області у січні-березні 1944 року
Лазуренко О.Г. Запобігання та протидія різним протиправним вчинкам в українському селі в роки відлиги
Твердовський А.Ю. Джерела формування і поповнення матеріальної та фінансової бази радянських органів соціального забезпечення населення 1920-х рр. (на матеріалах Херсонщини)
Виноградов Г.М. Інтелектуальна модель давньоруського феодалізму: історіографічні й теоретико-методологічні виміри
Стрижко Г.Є. Воєнне буття на Східному фронті Першої світової війни за джерелами особового походження рядового складу Російської армії
Волошин І.В. Роль спеціалізованої системи сільськогосподарської кооперації «добробут» у розвитку технологічної бази молокопереробних підприємств у другій половині 20-х рр. XX ст
Лавренко В.С. Образи Великої війни та революції у «Російському щоденнику» П’єра Паскаля
Кизименко І.О. Збереження археологічної спадщини в незалежній Україні: історіографія
Кришталь С.П. Роль робітфаків у системі вищої освіти УСРР у 1920-х – на початку 1930-х рр
Ломако Л.І. Єпархіальні училища в системі педагогічної освіти України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: огляд дореволюційних публікацій
Маслюк О.Г. Розвиток театральних і кінематографічних культурно-мистецьких закладів у Закарпатській Україні в 1944-1945 рр
Пасічник Н.О. Ідеї М.М.Сперанського щодо підготовки освічених чиновників
Алексєєв С.В. Історичні особливості формування тіньової економіки в пострадянській Україні (1991–2004 рр.)
Бутенко В.П. Сутність офіційного визнання етнічної самоназви «українці» в Австро-Угорщині
Шорохов А.О. Зовнішня політика Івана Виговського: здобутки і втрати
Шкода Н.А. Законодавство з питань охорони дитинства в Радянській Україні в 20-ті роки ХХ ст
Шишко О.Г. Архівно-слідчі справи з архівів СБУ як важливий фактор осмислення минулого України
Швець Т.Ю., Волкова С.П. Піч як елемент українського народного житла .
Пилипенко І.Я. Історія майстерні монументального живопису Національної Академії образотворчого мистецтва і архітектури
Попов В.Ж. Формування механізму державного управління Української Народної Республіки у 1917-1918 рр
Роменська О.В. Інженер-новатор Микола Костянтинович Пятницький: короткий огляд діяльності
Семергей Н.В. Релігія та церква в українському національно-культурному відродженні початку ХХ століття: історіографічні актуалітети
Шаповалова І.В. Роль недержавних наукових установ у розвитку історичної науки на півдні України в ХІХ ст
Сугацька Н.В. «Праведники народів світу» на Миколаївщині
Теміров Б.Ю. Постать Степана Бандери у радянській історичній концепції:критичний погляд
Хоменко В.О. Питання співпраці М. Грушевського та Української партії соціалістів-революціонерів в автобіографічних працях історика
Уткін П.Л. Особливості комплектування Дніпропетровської спецшколи ВПС викладачами (порівняльна характеристика 1945 та 1950 років)
Фролова В.С. Залучення інтерактивних засобів у музейних експозицях України як спосіб всебічного осмислення історичного минулого
Цуканова А.М. До причин виникнення колаборації на теренах України в часи Другої світової війни
Miroshnychenko A.O. Ukrainian Nation in World War II
Тренкін Ю.В. Висвітлення історії розвитку сільськогосподарської кооперації Української СРР у період нової економічної політики на сторінках наукового збірника «Український селянин»
Яговкін А.С. Втрата психологічної переваги над противником як перша криза в Османській Імперії в період правління Сулеймана Кануні
Косенко Л.О. Повсякденне життя України в роки Першої світової війни: історіографічний погляд на події
Секція V Філологічні науки в сучасній Україні
Patsan V.O. (Archbishop Eulogius of Novomoskovsk) Literary Criteria to be Applied to Elizabethan Bible Translations: the Problem of Post-Secular Defininition
Власенко Н.І. Діалогізація риторичних принципів жанротворення у традиціоналістському романі як випробування жанрового метадискурсу
Коломієць Н.Є. Генеза проблеми психологізму в літературі (на матеріалі наукових розвідок ХІХ століття)
Бабенко Б.О. Особливості історичної повісті «Степівчани» Миколи Смоленчука
Стефурак Р. І. Структурно-семантичні особливості оксиморона в поетичному тексті Тараса Мельничука
Коломієць С.І. Професійна компетентність викладача – словесника ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
Куц О. В. Семантичне ускладнення суб’єктної синтаксеми як показник похідності синтаксичної одиниці
Ковч І.Г. Лінгвістичні маркери західнополіських колядок як критерій їхнього походження
Хоменко Г.В. Українська постмодерна література в іменах
Семенюк О.А. Засоби вираження інтенсивності емоцій у реченнях із предикатами емоційного стану (на матеріалі художньої прози В.Шевчука)
Іванишин Н. Я. Роль інтертекстем у формуванні імпліцитності в драмі
Бахов І.С. Міжтекстовий зв'язок при перекладі спеціалізованих текстів з соціології у зарубіжному перекладознавстві
Народовська О.М. Специфіка англомовних гумористичних текстів малих форм
Ахмад І.М. Дослідження засобів перекладу ідіоматичних виразів з англійської на українську мову
Веретюк Т.В. Тип героя-робітника в романі Ігоря Муратова «У сорочці народжений»
Горшкова К.А., Кемарская Т.Г. Интернационализация лексики как отражение кризисных ситуаций в мире
Веретюк Т.В., Міняйло С.А. Специфіка детективу С. Ларссона «Чоловіки, що ненавидять жінок»
Bobak H.R., Bobak M.I.Value of the Canadian Bilingualism and Biculturalism Phenomena
Громко Т. В. Вивчення регіональної лексичної специфіки народних географічних термінів Центральної України
Podolska L.E., Shershun O.V. The English Language and the Globalization
Опалева О.И. Беспереводные способы семантизации лексических единиц
Федоришин М.І. Антропонімні фразеологізми в українській та польській мові
Хомік О.Є. Міфологема Груша в текстах усної народної творчості
Чмель В.В. Ідіоматичні вирази передані шляхом пошуку аналога
Шевців Г.М. Л. Фойхтванґер і європейська автобіографічна традиція
Яременко Н.В. Концептосфера роману П.Загребельного «Первоміст»
Інформація про авторів
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация