Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Корнієнко Я.М., Любека А.М., Гайдай С.С. Процес одержання модифікованих гранульованих гуміново-мінеральних добрив

  • Файл формата pdf
  • размером 9,78 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Корнієнко Я.М., Любека А.М., Гайдай С.С. Процес одержання модифікованих гранульованих гуміново-мінеральних добрив
Монографія. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 206 с.
Обгрунтування створення гуміново-мінеральних добрив
Основні засади сталого розвитку
Класифікація мінеральних добрив
Способи отримання гумінових компонентів
Способи одержання органо-мінеральних добрив
Одержання органо–мінеральних добрив шляхом утилізації твердих побутових відходів
Виробництво гранульованих органо-мінеральних добрив з рідких відходів тваринництва або птахівництва
Органо-мінеральні добрива пролонгованої дії
Обладнання для отримання гранульованих органо-мінеральних добрив
Гранулятори з псевдозрідженим шаром
Базові конструкції газорозподільних пристроїв
Способи організації руху зернистого матеріалу у псевдозрідженому шарі
Математичний опис процесів зневоднення та гранулювання мінеральних добрив
Мета і задачі дослідження
Моделювання процесу гранулоутворення гуміново-органо-мінеральних твердих композитів
Фізична модель процесу утворення гуміново-органо-мінеральних твердих композитів модифікованим кістяним борошном
Організація руху зернистого матеріалу у псевдозрідженому шаршарі
Механізм взаємодії газу при бульбашковому режимі псевдозрідження
Механізм взаємодії газу при струменево–пульсаційному режимі псевдозрідження з направленою циркуляцією
Моделювання процесу гранулоутворення гуміново-органо-мінеральних добрив
Моделювання руху газового середовища в камері гранулятора
Математична модель утворення багатошарових мінерально-гумінових добрив
Алгоритм розв'язку
Числовий розв’язок математичної моделі
Методика визначення комплексних експериментальних досліджень
Методика визначення коефіцієнта гідравлічного опору ГРП
Визначення кінетичних характеристик процесу утворення твердих композитів із рідких систем
Опис пілотної установки
Експериментальні дослідження
Дослідження впливу конструкції дифузора на аеродинаміку в камері гранулятора
Визначення коефіцієнта гідравлічного опору ГРП для різних типів підведення зріджувального агенту
Перевірка адекватності аеродинамічної моделі руху газового середовища при застосуванні різних типів дифузора
Гідродинаміка псевдозрідження при застосуванні дифузора типу 1
Гідродинаміка псевдозрідження при застосуванні дифузора типу 3
Дослідження кінетики процесу гранулоутворення гуміново-органо-мінеральних твердих композитів
Перевірка адекватності математичної модел
Визначення функції масового розподілення
Обгрунтування та практичне впровадження результатів досліджень
Опис технологічного процесу одержання гуміново-органо-мінеральних добрив
Конструктивно-технологічні особливості гранулятора
Методика розрахунку апарата для одержання багатошарових гуміново-органо-мінеральних твердих композитів
Вихідні дані до розрахунку
Матеріальний баланс гранулятора
Теплові витрати
Розрахунок гранулометричного складу шару
Розрахунок гранулометричного складу готового продукту
Розрахунок кінетики процесу грануляції
Розрахунок робочої швидкості теплоносія
Розрахунок площі газорозподільного пристрою
Розрахунок ширини щілин газорозподільного пристрою та відстані між ними
Розрахунок параметрів розміщення направляючої вставки
Гідравлічний розрахунок апарата…
Розрахунок числа диспергаторів конічного типу
Розрахунок зони зрошення диспергатора
Висновки
Перелік посилань
Додаток А Розрахунок похибки вимірювань
Додаток Б Алгоритм та програма розрахунку промислового гранулятора псевдозрідженого шару
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация