Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Аскаров Е.C., Адамбаева Р.C., Байжанова С.Б. (Құраст.) Өндірісті метрологиялық қамтамасыздандыру

  • Файл формата pdf
  • размером 750,48 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Аскаров Е.C., Адамбаева Р.C., Байжанова С.Б. (Құраст.) Өндірісті метрологиялық қамтамасыздандыру
Алматы: ҚазҰТУ, 2011. — 80 бет.
Пəн бойынша кешеннің құрамына өндірісті метрологиялық қамтамасыздандыру ҚР өндірісті метрологиялық қамтамасыз етудің негізгі тапсырмалары, өндірістегі рөлі, метрологияның негізгі түсініктері, өлшеу құралдары кіреді. Метрологиялық сипаттамалары, өлшеу түрлері. Өлшеу құралдарын жəне бақылауды таңдау, өлшеу құралдарының мемлекеттік реестрі, өлшеу құралдарын аттестаттау, өлшеу құралдарын жасау, салыстырып тексеру жəне жөндеу, салыстырып тексеру, жөндеу салаларын лицензиялау. Өндірісті дайындауды метрологиялық қамтамасыздандыру (ӨДМҚ). Өнімді сынауды метрологиялық қамтамасыздандыру, сынау объекті сынау құралдарын аттестаттауды ұйымдастыру жəне жүргізу, өнімді сынауды метрологиялық қамтамасыздандыру, сынау объекті сынау құралдарын аттестаттауды ұйымдастыру жəне жүргізу, сынау əдістерін аттестаттаудың негізгі принциптері. Механикалық сынау іргесінде сынау құралдарын аттестаттау. Кешенде студенттің өзіндік жұмысы мен студенттің оқытушымен бірге өтетін жұмыстардың жобалық тізімі келтірілген.
Пəнді оқытудың міндеті:
Ұсынылып отырған оқу-əдістемелік кешені (ОƏК) пəннің силлабусына сəйкес, 05073200-Стандарттау, метрология жəне сертификаттау мамандығы бакалавриаты үшін типтік жəне жұмыс оқу жоспары негізінде жасалған. «Өндірісті метрологиялық қамтамасыздандыру» пəнінің мақсаты мен міндеті, метрологиялық қамтамасыздандыру технологиялық үрдістің жүрісін бағалау жəне өнімнің шақтама шегінен шығу параметрлеріне өзгерістер енгізу болады. Əрбір тақырып ағымдық сұраулар мен аралық бақылау мен аяқталады.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация