Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Тихоша В.І., Олексенко В.П., Гайдученко Г.М., Нагіна В.О. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис

  • Файл формата pdf
  • размером 1,02 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Тихоша В.І., Олексенко В.П., Гайдученко Г.М., Нагіна В.О. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис
Київ: Українське видавництво, 2009. — 287 с.
Посібник має на меті допомогти школярам, студентам засвоїти синтаксис простого і складного речення, виробити навички самостійного аналізу мовних явищ та вміння застосовувати набуті знання на практиці.
Лінгвістичний матеріал містить поради щодо запобігання помилкам у визначенні членів речення, у посібнику розглянуто різноманітні прийоми замін і перетворень, що дасть змогу довести правильність того чи іншого визначення (вибору). Вправи мають різноманітні завдання: спостереження над мовними явищами, аналіз їх, повний і частковий синтаксичний розбір, лінгвістичний аналіз текстів, розвиток усного й писемного мовлення.
Навчально-методичний посібник для школярів, гімназистів, слухачів факультетів довузівської підготовки та студентів.
Передмова.
Синтаксис.
Типи синтаксичних одиниць і принципи їх виділення.
Синтаксичні зв’язки і відношення.
Словосполучення.
Типи словосполучень. Граматичні зв’язки між компонентами.
словосполучення.
Тексти для аналізу словосполучень.
Речення як основна синтаксична одиниця.
Основні ознаки речення.
Типи речень за метою висловлення.
Структурно-семантичні типи речень.
Синтаксис простого речення.
Члени речення. Просте двоскладне речення та його склад.
Головні і другорядні члени речення. Підмет як головний член.
речення. Способи вираження підмета.
Присудок та способи його вираження. Простий присудок.
Складений присудок. Складений дієслівний присудок.
Складений іменний присудок.
Складний присудок.
Тире між підметом і присудком.
Зв’язок присудка з підметом.
Другорядні члени речення.
Означення. Узгоджене означення та способи його вираження.
Неузгоджене означення та способи його вираження.
Прикладка як різновид означення.
Розділові знаки при прикладці.
Додаток прямий і непрямий.
Обставини. Способи вираження обставин.
Обставини способу дії, виражені порівняльним зворотом.
Односкладні речення. Типи односкладних речень.
Означено-особові односкладні речення.
Неозначено-особові односкладні речення.
Узагальнено-особові односкладні речення.
Безособові односкладні речення.
Інфінітивні односкладні речення.
Номінативні односкладні речення.
Нечленовані речення.
Повні та неповні речення.
Ускладнені речення.
Однорідні члени речення.
Однорідні й неоднорідні означення.
Кома між однорідними членами речення.
Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами.
Синтаксична роль узагальнюючих слів.
Речення із звертаннями, вставними словами (сполученнями слів,
реченнями).
Звертання.
Вставні слова, сполучення слів, речення.
Речення з відокремленими членами. Поняття про відокремлення.
Основні умови відокремлення другорядних членів речення.
Відокремлені означення.
Неузгоджені відокремлені означення.
Відокремлені прикладки.
Відокремлені додатки.
Відокремлені обставини.
Уточнюючі члени речення.
Вправи і завдання на повторення вивченого.
Література.
Складне речення.
Речення просте і складне (повторення).
Складне речення, його основні ознаки.
Засоби зв’язку частин складного речення.
Сполучникові складні речення.
Складносурядні речення.
Сполучники та смислові зв’язки між предикативними частинами.
у складносурядному реченні.
Речення з єднальними сполучниками.
Складносурядні речення із протиставними та зіставними.
сполучниками.
Складносурядні речення з розділовими сполучниками.
Складносурядні речення із градаційними сполучниками.
Складносурядні речення із приєднувальними сполучниками.
Синонімічність і антонімічність сполучників сурядності.
Розрізнення складносурядних речень і простих з однорідними.
членами.
Розділові знаки між частинами складносурядного речення.
Складнопідрядні речення.
Будова і засоби зв’язку в складнопідрядному реченні.
Розрізнення сполучників підрядності і сполучних слів.
Види складнопідрядних речень за їх значенням.
Складнопідрядні речення нерозчленованої структури.
Складнопідрядні присубстантивно-атрибутивні (означальні).
речення.
Складнопідрядні займенниково-співвідносні речення.
Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними.
Складнопідрядні речення розчленованої структури.
Складнопідрядні речення з підрядними обставинними.
Складнопідрядні речення з підрядними обставинними місця.
Складнопідрядні речення з підрядними часу.
Складнопідрядні речення причини.
Складнопідрядні речення з підрядною частиною наслідку.
Складнопідрядні речення з підрядною частиною мети.
Складнопідрядні речення з підрядними способу дії, міри або.
ступеня, порівняльними.
Складнопідрядні речення з підрядною частиною допустовою.
Складнопідрядні речення з підрядною частиною умови.
Складнопідрядні зіставлювальні речення.
Складнопідрядні речення з підрядною частиною супровідною.
Складнопідрядні пояснювальні речення.
Багатокомпонентні складні речення.
Складнопідрядні речення з кількома підрядними.
Безсполучникові складні речення.
Складні синтаксичні конструкції.
Пряма мова.
Непряма мова.
Невласне пряма мова.
Цитата.
Складнi форми синтаксичної органiзацiї мовлення.
Контроль знань.
Тести.
Контрольні запитання і завдання.
Література.
Завдання для самостійного опрацювання.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация