Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Колесник І. Українська історіографія: концептуальна історія

  • Файл формата pdf
  • размером 12,02 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Колесник І. Українська історіографія: концептуальна історія
За ред. В. Смолія. НАН України. Інститут історії України. — К.: Інститут історії України, 2013. — 566 с.
Українська історіографія представлена під кутом зору історії понять. Проаналізовано, як ускладнювався, доповнювався, удосконалювався лексичний багаж української історіографії від доби Модерну до наших днів. Збагачення й оновлення поняттєвого апарату української історіографії відбувалося за рахунок запозичення та верифікації термінів і понять з суміжних галузей соціо-гуманітарного знання, як от наукознавство, культурологія, лінгвістика, соціологія тощо. Показано, що терміносистема української історіографії формувалася під впливами просвітництва, романтизму, позитивізму, марксизму, філософії та історії науки.
Книга розрахована на істориків, культурологів, лінгвістів та широке коло читачів.
Вступ. Історія понять: теорія та метод
Історіографія: традиційний поняттєво-термінологічний апарат
Історіографія
Слова і терміни
Українська історіографія в академічній традиції
Історіографія в розумінні діаспорних істориків
Українська радянська історіографія
Сучасна українська історіографія
Термінологічний апарат
Історіографічна концепція
Історіографічна ситуація
Історіографічне джерело
Історіографічний процес
Історіографічний факт
Історіографічний метод
Історіографічна модель
Методологія
Методологія - теорія методів
Методи історичного дослідження
Методологія історії
Антична ідея історії
Провіденціалізм в історії від середньовіччя до Ренесансу
Просвітницький раціоналізм і «філософська історія»
Романтизм та ідея історизму
Позитивізм - ідеологія сцієнтизму
Методологізм XX ст.: між теорією та методом
Наукознавчі поняття
Образ (історичної) науки
Поняття «образ науки»
Образи історичної науки
Образ (українського) історика
Принцип численних лояльностей та взаємовиключних свідомостей
Образ радянського українського історика (за О.Оглоблиним)
Наукова революція
Дихотомія «теоретичне/емпіричне». Діяльнісний підхід В.Швирьова
Позаджерельне знання
«Перша наукова революція» XVI-XVII ст.
Криза науки
Криза сучасної історичної науки: концепція А.Гуревича
Криза української історичної науки
«Науковий поворот»
Рефлексія
Теорія рефлексії
Форми рефлексії
«Рефлексія»: експлікація поняття
Функції рефлексії
Рефлексивна модель історіографії
Рефлексія та історична наука
Рефлексивна природа історіографії
Генезис історіографії як дисципліни
Стереотип
Експлікація поняття
Класифікація стереотипів
Функції стереотипів
Стереотипізація
Стиль наукового мислення
«Стиль»: конструкт чи даність
Стиль наукового мислення
Функції стилю мислення
Стиль історичного мислення
Школи в (українській) історіографії
«Наукова школа» в історії науки та наукознавстві
«Школа», «напрям», «течія» в історичній науці
Моделі школи та історична наука
Сучасні моделі школи
Школи в українській академічній історіографії
Культурологічні категорії
Двокультурність
Просторові ідентичності українців
Двокультурність як концепт
Початкові форми двокультурності
Другий південнослов'янський культурний вплив
Перше культурно-національне відродження в Україні
Середина XVII-XVIII ст.
XIX ст.: доба рефлексій
XX ст.: українські мовні, соціокультурні, політичні дволояльності
Ідентичність
Семантичне поле категорії «ідентичність»
Концепт «криза ідентичності»
Типи ідентичностей
Концепт «національна ідентичність»
Російська національна ідентичність: структурна модель А.Каппелера
Модель української національної ідентичності
Інтелектуал
Культурно-національні типи інтелектуала
Модель біографії (українського) інтелектуала
Людина «нестримних емоцій і пристрастей»
Сексуальна ідентичність
«Самоукраїнізація» інтелектуала
Стиль мислення історика-орієнталіста
Історична свідомість
Що таке історична свідомість?
Структура історичної свідомості
Історична свідомість та історичне пізнання
Поняття історичного часу
Час в історичній свідомості українців
Ментальність
«Ментальність», «історія ментальностей»: теорія і практика
Ментальні риси української культури: родинність
Типи соціальної поведінки українців
Кордоцентризм. Лінгвоцентризм. Антеїзм
Сцієнтизм. Індивідуалізм. Антропоцентризм
Культурний код української історичної науки
Українська ментальність: Coda
Концепти постмодернізму
Гранд-наратив (український)
Гранд-наратив як концепт та ідеологія
Український гранд-наратив
Криза гранд-наративу
Виклики сучасної української історіографії
Відродження гранд-наративу
Образ нелінійної історії
Модель нелінійної історії України
Дискурс
Поняття «дискурс»
Дискурс-аналіз
Дискурсивність
Текст
Інтертекстуальність
Наративна філософія історії
Філософія історії Г. Вайта
Доконцептуальні форми знання: тропи
Засоби концептуалізації історичного знання
Джерела «Метаісторії»
Критика мета історії
Нелінійне письмо
Гіпертекст
Неєвропейське письмо
Дитячі тексти
Жіноче письмо
НЛП
Нейролінгвістичне програмування
Агресивні мовні стратегії
Техніки НЛП
Орієнталізм (Subaltem Studies)
Слова-терміни
«Орієнталізм»
Постколоніальні студії
Культурний колоніалізм
Постколоніальна свідомість українських інтелектуалів Заходу
Постмодернізм
Терміни та поняття
Передумови: модерн vs постмодерн
Постмодернізм: константні характеристики
Образ історичної науки у просторі постмодернізму
Постмодернізм і сучасна українська історіографія
Категорії неораціоналізму
Інтелектуальне співтовариство
Інтелектуальне співтовариство: союз, інститут, мережа
Структура інтелектуального співтовариства
Механізми утворення співтовариств українських інтелектуалів
Інтелектуальні співтовариства в Україні: досвід типологізації
Земляцтва українців в імперських столицях, студентські гміни
Салони, вечори
Родинні осередки, «культурні гнізда»
Літературні (редакційні) гуртки
Суспільно-політичні об'єднання та угруповання
Культурно-громадські рухи
Науково-корпоративні об'єднання
Кар'єра історика
Кар'єра та біографічні профілі історика
Психотип українського історика
Уявна модель кар'єри історика
Модель кар'єри жінки в науці
Типова біографія історика: проблеми типології
Міждисциплінарність
Міждисциплінарність як концепт
Структури міждисциплінарності
Функції міждисциплінарності
Практики міждисциплінарності
Монодисциплінарність/міждисциплінарність
Ментальне картографування
Когнітивні мапи
Мапа особистості
Ментальні мапи
Ментальна географія в колі понять
Ментальні мапи Європи
Ментальна географія України доби пізнього модерну
Мережева модель науки
Образ постнекласичної науки
Мережева модель науки
Категорії мережевого аналізу історичної науки
Старі/нові категорії історіографічного аналізу: мережевий контекст
Мережева модель української історіографії
Історична пам'ять
Поняттєве та лексичне поля концепту «пам'ять»
Пам'ять як аналітична структура
Історія-наука та пам'ять: архетипи взаємодії
Ситуація з історичною пам'яттю українців
Українська історіографія та пам'ять
Поворот до матеріального
Люди й речі
Речі в рецепції істориків
Поворот до матеріального: передумови та сутність
Соціокультурна історія речей
Історія речей: методологічні підходи
Мода на межі матеріального й соціального
Колекціонування: між предметом та особистістю
Післяслово. Від поняття до історії думки
Іменний покажчик
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация