Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції

  • Файл формата pdf
  • размером 30,10 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції
Підручник. — К.: Книга, 2005. — 528 с. — ISBN 966-8314-16-6.
У підручнику пропонується ґрунтовний і всебічний аналіз фундаментальних проблем світової філософської думки. В дохідливій формі автори прагнуть довести до читача зміст основних філософських ідей, теорій, поглядів, які дістали загальне визнання та практичне підтвердження, розкрити їх генезис у процесі духовної еволюції культури. Автори намагались ознайомити тих, хто вивчає філософію, з різними філософськими напрямами, течіями, школами, розкрити плюралістичний характер філософського знання, уникнувши традиційної моноідеологічної та теоретичної однобічності у викладі матеріалу. Особливу увагу приділено основним філософським напрямкам XX ст., а також українській філософії. Розглядаються особливості східної філософії.
Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за фахом «філософія», «соціологія», «політологія», «культурологія», «психологія», «релігієзнавство», «педагогіка», «правознавство» тощо; на вчених і спеціалістів, які розробляють філософські проблеми, а також на широке коло читачів.
Покликання філософії
Смисловий простір філософського знання

Мудрість і філософія
Філософія як світогляд. Історичні форми світогляду
Взаємовідношення філософії і науки
Функції філософії
Особливості філософського освоєння дійсності
Призначення філософії
Розвиток філософії як філософська проблема
Філософський плюралізм
Основні типи самовизначення сучасної філософії
Філософська мудрість стародавнього Сходу
Спорідненість рис і умов виникнення філософії Сходу і Заходу

Філософія Давньої Індії
Ведичні джерела давньоіндійської філософії
Філософські вчення джайнізму та буддизму
Релігійно-філософські системи індуїзму

Філософія Давнього Китаю
Витоки філософського мислення
Філософія даосизму
Конфуціанство
Моїзм і легізм

Філософія античності
Давня Греція
Витоки античного космоцентризму
Натурфілософія Мілетської школи. «Логос» Геракліта
Вчення Піфагора
Онтологізм і атомізм досократиків
Давньогрецька філософія класичного періоду: софісти, Сократ, Платон
Філософська система Арістотеля

Елліністичний та римський періоди античної філософії
Перипатетики і академічна філософія
Цінності буття епікуреїзму
Сенс життя в стоїцизмі і скептицизмі
Світоглядні ідеали римських мислителів
Неоплатонізм

Філософія середніх віків
Філософські джерела християнської апологетики
Основні постулати теоцентризму
Патристика: вчення Августина Блаженного
Схоластика: реалізм, номіналізм, концептуалізм у схоластичній філософії
Проблема віри і розуму в пізній схоластиці
Філософія епохи Відродження
Основні риси антропоцентризму Ренесансу
Натурфілософія і пантеїзм
Проблема індивідуальності в гуманізмі Відродження
Ренесансний скептицизм
Європейська філософія XVII-XVIII ст.
Емпіризм Ф. Бекона
Філософія Т. Гоббса і Дж. Локка
Раціоналізм Р. Декарта і Б. Спінози
«Розум» і «серце» у філософії Б. Паскаля
Монадологія Г.В. Лейбніца
Суб’єктивна гносеологія Дж. Берклі і Д. Юма
Філософські погляди мислителів епохи Просвітництва
Німецька класична філософія
Інтелектуальні витоки німецької класичної філософії
Філософська система І. Канта
Проблема суб’єкта у «філософії діяльності» Й.Г. Фіхте
«Філософія тотожності» Ф.В. Шеллінга
«Абсолютний дух» і діалектика Г.В.Ф. Гегеля
Антропологічне вчення Л. Фейербаха
Філософські ідеї марксизму
«Філософія життя»
Смислові орієнтації некласичної філософії
Специфіка і сутність ірраціоналізму
«Воля до життя» А. Шопенгауера
Апологія «надлюдини» у філософії Ф. Ніцше
Психоаналіз З. Фрейда
«Творча» інтуїція А. Бергсона
Концепт «життя» у філософських дискурсах В. Дільтея і Г. Зіммеля
Філософія науки: еволюція позитивізму
«Перший» позитивізм: феноменалізм, утилітаризм, еволюціонізм
Емпіріокритицизм Е. Маха і Р. Авенаріуса
Неопозитивізм
Постпозитивізм
Феноменологія
Специфіка філософії у контексті феноменології
Феноменологічна критика натуралізму, психологізму та історицизму
Вплив феноменології на філософію XX століття
Екзистенціалізм
Становлення екзистенціального мислення
«Дійсне» і «недійсне» буття М. Гайдеггера
«Філософія існування» К. Ясперса
Проблема «свободи» у філософії Ж.-П. Сартра
«Філософія абсурду» А. Камю
Християнський екзистенціалізм М. Бердяева
Інтерпретація буття людини в персоналізмі
Герменевтика
Формування філософської герменевтики
Методи герменевтики пояснення та розуміння дійсності
Прагматизм
Семіотичний прагматизм Ч. Пірса
Радикальний емпіризм У. Джемса
Інструменталізм Дж. Дьюї
Філософська антропологія
Цінності буття в антропології М. Шелера
Форми прояву сутності людини
Релігійна філософія
Єдність віри і знання в неотомізмі
Християнський еволюціонізм П. Тейяра де Шардена
Теоцентризм екзистенціалізму Г. Марселя
Неогуманізм
Людина і суспільство у філософії Франкфуртської школи
«Одномірне суспільство» Г. Маркузе
Е. Фромм: бути людиною
Структуралізм
Мова і знак у структуралізмі
«Конкретно-науковий» структуралізм
Постмодернізм
Модернізм і постмодернізм
Принцип деконструкції
Антропологія постмодернізму
«Тілоцентризм»
Концепція соціуму в постмодернізмі
Філософська думка Росії
Філософські орієнтації «слов’янофілів» і «західників»
Релігійно-філософські пошуки російських мислителів
Інтуїтивізм
Філософія України
Філософська думка Київської Русі
Розвиток філософії в духовній культурі України XIV-XVII ст.
Філософія Григорія Сковороди
Українська філософія XIX ст.
Філософські течії в Україні другої половини XIX — початку XX ст.
Філософія та світогляд українського романтизму
Сенс життя і доля людини (Замість післямови)
Філософія в сучасному світі
Теми для авторського курсу
Словник персоналій
Словник філософських термінів
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация