Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Xalimov Mohir Karimovich. Chizmachilik (geometrik va proeksion chizmachilik)

  • Файл формата pdf
  • размером 5,00 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Xalimov Mohir Karimovich. Chizmachilik (geometrik va proeksion chizmachilik)
Mazkur "Chizmachilik" nomli o'quv qo‘llanmada Chizmachilik fanining
Markaziy Osiyoda, xususan, 0 ‘zbekistonda rivojlanishi tarixi, geometrik
chizmachilik va proyeksion chizmachilik boiim ida o‘qitiladigan shriftlar,
tutashmalar, sirkul va lekalo egri chiziqlari, qiyalik va konuslik, ko‘rinishlar, qirqim
va kesimlar, aksonometrik proyeksiyalar, eskiz va texnik rasm, sirtiarning o‘zaro
kesishuvi va boshqa mavzularga tegishli ma’lumotlar, savolnomalar, fanga oid izohli
lug’at va talabalar o‘z bilimlarini aniqlashga mo'ljallangan test savollari hamda
talabalar mustaqil grafik ish bajarishlari uchun topshiriqlar to'plamini o‘z ichiga
olgan bo‘lib, u quyidagi bakalavriat ta'limi yo‘nalishi talabalari uchun mo‘ljallangan
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация