Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Зборник радова Византолошког института 2014 №51

  • Файл формата pdf
  • размером 117,80 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Зборник радова Византолошког института 2014 №51
Београд: 2014.
Jована Павловић, Јован Јерусалимски или Јован Дамаскин
Jovana Pavlović, John Damascene or Jerusalem monk John
Kirił Marinow, The Haemus Mountains and the geopolitics of the first Bulgarian empire: An Overview
Кирил Маринов, Планина Хемус и геополитика Првог бугарског царства: Преглед
Предраг Коматина, Идентитет Дукљана према De administrando imperio
Predrag Komatina, The identity of Diocletians according to the De administrando imperio
Mihail Raev, The emergence of the title velikii kniaz’ in Rus’ and the Povest’ vremennikh let
Михаил Раев, Појава титуле велики кнез у Русији и Повест минулих лета
Владислав Пузовић, Богдана Николић, Антиохијски патријарх Петар III (1052–1056) и црквена криза 1054. године
Vladislav Puzović, Bogdana Nikolić, Patriarch Peter III of Antioch (1052–1056) and the Church Crisis of 1054
Василий Пуцко, Византийская деревянная скульптура
Василиј Пуцко, Византијска дрвена скулптура
Ивана Коматина, Историјска подлога чудâ Св. Симеона у Житију Симеоновом од Стефана Првовенчаног
Ivana Komatina, Historical basis of the Miracula of Saint Symeon in Stefan the First-Crowned’s Life of Symeon
Thomas Thomov, Who was the eponymous of the village with the enigmatic name of Kondofrej in the Valley of the Strymon?
Тома Томов, Ко је био епоним села са загонетним именом Кондофреј у долини Струме?
Jonel Hedjan, Magicae trans fines. Le parcours de deux magiciens du XIVe siècle
Jonel Heđan, Magicae trans fines. Prikaz dva maga iz XIV veka
Demetrios C. Agoritsas, Maria Angelina Doukaina Palaiologina and her depictions in post-Byzantine mural paintings
Димитрис К. Агорицас, Марија Ангелина Дукена Палеологина и њене представе у пост-византијском зидном сликарству
Тамара Матовић, Епитроп (ἐπίτροπος) – извршилац тестамента
Tamara Matović, L’ἐπίτροπος – un exécuter testamentaire
Милош Живковић, Прилози проучавању архијерејских представа у католикону манастира Студенице
Miloš Živković, Contribitions to the study of the images of hierarchs in the Catholicon of Studenica Monastery
Gojko Subotić, Les compositions votives sur la façade sud de l’eglise du Taxiarque Michel a Kastoria
Гојко Суботић, Вотивне представе на јужној фасади цркве Таксијарха Михаила у Костуру
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация