Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Зборник радова Византолошког института 2015 №52

  • Файл формата pdf
  • размером 11,28 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Зборник радова Византолошког института 2015 №52
Београд: 2015.
Dragoljub Marjanović, Modes of narrativity in the Short history of Nikephoros of Constantinople
Драгољуб Марјановић, О наративним техникама Никифора Цариградског у Краткој историји
Предраг Коматина, О српско-бугарској граници у IX и X веку
Predrag Komatina, On the Serbian-Bulgarian border in the 9th–10th centuries
Дејан Радичевић, Перица Шпехар, Порфирогенитови међаши на Истру и старомађарски археолошки налази у Војводини
Dejan Radičević, Perica Špehar, Porphyrogennetos` Borders on Ister and Hungarian Conquest Period Finds in Vojvodina
Милена Репајић, Жанр у функцији ироније: литерарна освета Михаила Псела
Milena Repajić, Genre in the function of irony: Literary revenge of Michael Psellos
Бојана Крсмановић, Дарко Тодоровић, О Теофилактовој Одбрани евнуштва (I)
Bojana Krsmanović, Darko Todorović, On Theophylact’s In defense of Eunuchs (I)
Одбрана евнуштва – превод и коментар Дарко Тодоровић (II)
Ивана Коматина, Српски владари у Алексијади – хронолошки оквири деловања
Ivana Komatina, Serbian rulers in the Alexiad – Some chronological notes
Koichi Inoue, The Historical Methodology of Anna Komnene: A Case Study of Book XII Chapter 3 of the Alexias
Коичи Иноуе, Историјска методологија Ане Комнине: Студија случаја трећег поглавља XII књиге Алексијаде
Larisa Vilimonović, Deconstructing the narrative, constructing a meaning: Why was the Alexiad written?
Лариса Вилимоновић, Деконструисање наратива, конструисање значења: Зашто је Алексијада написана
Даница Поповић, Марко Поповић, Мироточиви гроб светог Симеона у Студеници – нови поглед
Danica Popović, Marko Popović, The myhrr-exuding tomb of St Symeon of Serbia at Studenica: A fresh look
Бојан Миљковић, Сава, Стефан Радослав и Димитрије Хоматин
Bojan Miljković, Sava, Stefan Radoslav and Demetrios Chomatenos
Смиља Марјановић Душанић, Харизма и ауторитет: скица за хагиографски портрет светог Саве
Smilja Marjanović-Dušanić, Charisma and Authority: Toward a Hagiographic Portrait of St. Sava
Александар З. Савић, „Измишљање“ Вавилона – географија и хагиографија у блискоисточном итинерару Светог Саве Српског
Aleksandar Z. Savić, ‘Imagining’ Babylon – Geography and hagiography in St. Sava of Serbia’s Middle Eastern itinerary
Милан Вукашиновић, Напрсло огледало? – Формирање идеалног владара у Епиру и Никеји у првој половини 13. века
Milan Vukašinović, A Cracked Mirror? – Forming the Ideal Ruler in Epirus and Nicaea in the First Half of the 13th Century
Срђан Шаркић, Уговор о размени (permutatio) у римском, византијском и српском средњовековном праву
Srđan Šarkić, The agreement to exchange (permutatio) in Roman, Byzantine and Serbian medieval law
Constantine Paidas, Secular life’s behaviors and debauchery among nuns. An unedited homily by the patriarch of Constantinople Kallistos I
Константин Паидас, Световњачко понашање и разврат међу монахињама.
Једна неиздата беседа цариградског патријарха Калиста
Александар Крстић, Прилог биографији великог војводе Михаила Анђеловића
Aleksandar Krstić, A contribution to the biography of great voivode Mihailo Angelović
Михаил Деминцев, Древнерусский памфлет на Михаила VIII Палеолога в свете герменевтического анализа
Михаил Деминцев, Староруски памфлет против Михаила VIII Палеолога у светлости херменеутичке анализе
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация