Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Аширов А.А. Этнология

  • Файл формата pdf
  • размером 473,77 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Аширов А.А. Этнология
Учебник. — Т.: А.Навоий, 2007. — 160 с.
Mazkur qo‘llanmada etnologiya fani asoslari, uning asosiy tadqiqot obyekti, muammolari hamda tarixi borasida dastlabki umumlashtiruvchi
ma’lumotlar tizimli ravishda bayon etilgan. Shuningdek, mualliflar tomonidan etnologiyaning zamonaviy yo'nalishlari, maktablari, an’ana­
viy va zamonaviy etnomadaniy jarayonlar, etnos va etniklik muammosiga oid g‘oyalar hamda etnologiyaning nazariy-metodologik muammolari
yangicha qarashlar asosida tahlil etilgan.
Ushbu o ‘quv qo'l1anma tanishtiruv xarakteriga ega boiib, ijtimoiygumanitar yo‘nalishda tahsil olayotgan talabalarni etnologiyaning asosiy muammolari bilan tanishtiradi. Qolaversa, talabalarni tadqiqotchi sifatida etnografik materiallar yig'ish va to‘plangan ma’lumotlarni mustaqil tahlil qilishga o ‘rgatadi.
Kitob oliy o ‘quv yurtlarining ijtimoiy-gumanitar fanlarga ixtisoslashtirilgan talabalari hamda etnologiya bilan qiziquvchi boshqa soha vakillari uchun muhim qoilanma bo'lib xizmat qiladi.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация