Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Кокун О.М., Пішко І.О., Лозінська Н.С. Збірник методик діагностики лідерських якостей курсантського, сержантського та офіцерського складу

Кокун О.М., Пішко І.О., Лозінська Н.С. Збірник методик діагностики лідерських якостей курсантського, сержантського та офіцерського складу
Методичний посібник. - К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2012. —- 433 с.
У методичному посібнику викладено відібрані авторським колективом 27 психодіагностичних методик комплексної діагностики лідерських якостей курсантського, сержантського та офіцерського складу.
Посібник може бути використано в роботі командирів (начальників), фахівців з виховної та соціально-психологічної роботи, викладачів навчальних закладів Міністерства оборони України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України та спеціалізованих військових коледжів.

Зміст (методики представлені в українськомовному та російськомовному варіантах)
Вступ
Методики комплексної діагностики лідерських якостей курсантського, сержантського та офіцерського складу

“Оцінка загальної здібності до управлінської діяльності (ЗЗУД)” Л.Д. Кудряшової
“ Оценка общей способности к управленческой деятельности (ОСУД)” Л.Д. Кудряшовой
“Діагностика лідерських здібностей” (Є. Жаріков, Є. Крушельницький)
“Диагностика лидерских способностей” (Е. Жариков, Е. Крушельницкий)
“Діагностика схильності до певного стилю керівництва” (Є.П. Ільїн)
“Диагностика склонности к определенному стилю руководства” (Е.П. Ильин)
Опитувальник Р. Кеттелла 16-ФО-187-А
Опросник Р. Кеттелла 16-ФЛ-187-А
“Шкала темпераментів” Л. Терстоуна (в адаптації Хойновського)
“Шкала темпераментов” Л. Терстоуна (в адаптации Хойновского)
“Шкала самоефективності Р. Шварцера та М. Єрусалема”
“Шкала самоэффективности Р. Шварцера и М. Ерусалема”
“Q-сортування” (В. Стефансона)
“Q-сортировка” (В. Стефансона)
“Властивості характеру – опитувальник самооцінки Т. Лірі”
“Свойства характера – опросник самооценки Т. Лири”
“Діагностика соціального інтелекту Дж. Гілфорда”
“Диагностика социального интеллекта Дж. Гилфорда”
“Визначення рівня емоційного інтелекту” (Н. Холл)
“Определение уровня эмоционального интеллекта” (Н. Холл)
“Оцінка рівня домагань В.К. Горбачевського”
“Оценка уровня притязаний В.К. Горбачевского”
Методики діагностики окремих компонентів психологічної структури лідерських якостей курсантського, сержантського та офіцерського складу
“Оцінка комунікативних і організаторських схильностей – КОС” (В.В. Синявського і Б.О. Федоришина)
“Оценка коммуникативных и организаторских склонностей – КОС” (В.В. Синявского и Б.А. Федоришина)
“Оцінка рівня комунікабельності” (В.Ф. Ряховського)
“Оценка уровня коммуникабельности” (В.Ф. Ряховского)
“Опитувальник соціальних навичок” (А.П. Гольдштейн)
“Опросник социальных навыков” (А.П. Гольдштейн)
“Тест опису поведінки К. Томаса” (в адаптації Н.В. Гришиної)
“Тест описания поведения К.Томаса” (в адаптации Н.В. Гришиной)
“Діагностика ступеня готовності до ризику” (Шуберта)
“Диагностика степени готовности к риску” (Шуберта)
“Опитувальник вольвого самоконтролю” (А.Г. Звєркова і Є.В. Ейдмана)
“Опросник волевого самоконтроля” (А.Г. Зверкова и Е.В. Эйдмана)
“Діагностика мотивації до успіху та боязні невдач” (А.О. Реана)
“Диагностика мотивации к успеху и боязни неудач” (А.О. Реана)
“Діагностика мотивації до успіху” (Т. Елерс)
“Диагностика мотивации к успеху” (Т. Элерс)
“Тест-опитувальник вимірювання мотивації досягнення” (модифікація А. Мехрабіана)
“Тест-опросник измерения мотивации достижения” (модификация А. Мехрабиана)
Мотивація професійної діяльності” (методика К. Замфір у модифікації А. Реана)
“Мотивация профессиональной деятельности” (методика К. Замфир в модификации А. Реана)
“Оцінка типу мотивації професійного вдосконалення”
“Оценка типа мотивации профессионального совершенствования”
“Матриці прогресивні Дж. Равена”
“Матрицы прогрессивные Дж. Равена”
Методика дослідження креативності
Методика исследования креативности
“Розстановка чисел”
“Расстановка чисел”
“Особистісний семантичний диференціал” (Ч. Осгуд)
“Личностный семантический дифференциал” (Ч. Осгуд)
Методика дослідження рівня суб’єктивного контролю (РСК) Дж. Роттера (адаптована НДІ ім. В.М. Бєхтєрєва)
Методика исследование уровня субъективного контроля (УСК) Дж. Роттера (адаптирована НИИ им. В.М. Бехтерева)
Література
Коротка інформація про авторів-укладачів
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация