Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Полторак В.А., Тараненко І.В., Красовська О.Ю. Маркетингові дослідження

  • Файл формата pdf
  • размером 1,67 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Полторак В.А., Тараненко І.В., Красовська О.Ю. Маркетингові дослідження
Навч. посібник – 3-тє вид., переробл. та доповн. – Київ : Центр учб. л-ри, 2014. – 342 с.
У навчальному посібнику комплексно розглядаються теоретико-методологічні, методичні, технологічні і змістовні аспекти організації і проведення маркетингових досліджень, використання їх результатів у виробничій та маркетинговій діяльності підприємства.
Розкрито широке коло проблем, повязаних, із цілями і функціями маркетингових досліджень, загальними і спеціальними маркетинговими методами їх здійснення (опитування, аналіз документів, спостереження, експерименти, фокус-групи, хол-тести, панелі тощо), дослідними підходами до вивчення фірми, маркетингового середовища, ринку, конкурентів, товару, споживача, інтегрованих маркетингових комунікацій.
Для студентів і викладачів напряму «Маркетинг» галузі знань «Економіка і підприємництво», а також студентів інших напрямів і спеціальностей, які вивчають дисципліну «Маркетингові дослідження» як вибіркову. Книга буде корисною для аспірантів, підприємців, менеджерів, економістів, маркетологів – практиків та інших фахівців, що цікавляться викладеними проблемами.
Вступ
Маркетинг і маркетингові дослідження
Маркетингові дослідження в структурі маркетингу. Сутність і практика організації маркетингових досліджень

Структура процесу маркетингу і необхідність маркетингових досліджень
Сутність маркетингових досліджень та їхні основні функції
Історія і практика організації маркетингових досліджень в світі та в Україні
Маркетингові дослідження та інформаційне забезпечення маркетингу
Маркетингова інформація, її види
Джерела маркетингової інформації
Маркетингова інформаційна система (МІС)
Маркетингова розвідка: цілі, джерела і методи одержання інформації
Система маркетингових досліджень: методи і технології
Програмування й організація маркетингового дослідження

Сутність емпіричного маркетингового дослідження
Типи і види маркетингових досліджень
Методологія, методи і технології проведення маркетингових досліджень
Організація маркетингового дослідження, його етапи. Проблеми організації збору даних
Проектування маркетингового дослідження
Програма маркетингового дослідження
Замовник і виконавець дослідження
Проблема необхідності проведення маркетиного досліддження
Класифікація методів маркетингового дослідження. Аналіз документів і спостереження
Кількісні та якісні методи
Загальна класифікація методів збору інформації в маркетинговому дослідженні
Аналіз документів у маркетингу. Види документів, що використовуються у маркетингових дослідженнях
Кабінетний (традиційний) аналіз документальної інформації
Контент-аналіз (формалізований аналіз) документальної інформації
Спостереження і проблеми його використання в маркетингових дослідженнях
Класифікація спостережень і методика їх організації
Опитування в маркетинговому дослідженні
Сутність методу опитування. Надійність інформації опитувань
Анкетне опитування та його різновиди: поштове, пресове, роздавальне
Інтерв’ю га його види: особисте, телефонне, глибинне
Сучасні технології проведення опитувань
Спеціальні опитувальні методики. Тести в маркетингових дослідженнях
Класифікація спеціальних опитувальних методик
Тест у маркетинговому дослідженні: його сутність, структура, сфери застосування
Проективні тести в маркетингових дослідженнях
Використання тестів у дослідженнях реклами
Лінгвосоціологічні тести (методики, процедури) у маркетингових дослідженнях
Соціометричні тести (методики) у маркетингових дослідженнях
Метод експертних оцінок у маркетингових дослідженнях
Сутність методу експертних оцінок і проблеми його використання в маркетингових дослідженнях
Організація експертного опитування
«Мозковий штурм» та його різновиди
«Лицем до лиця» — метод співвіднесеної оцінки
«Дельфійська техніка» («метод Дельфі»)
Експеримент у маркетингових дослідженнях
Сутність експерименту та його різновиди
Експерименти в дослідженнях реклами
Пробний маркетинг, його різновиди, методика проведення
Спеціальні маркетингові дослідні методики
Класифікація спеціальних маркетингових дослідних методик
Desk research
Аналіз обраних випадків (Case study)
Аудит торгових точок (Retail audit)
Таємничий покупець (Mystery shopping)
Аналіз слідів (Trace analysis)
Панельні дослідження в маркетингу
Торгові панелі
Споживчі (щоденникові) панелі
Телевізійні щоденникові панелі та піпл-метрія
Моніторинг споживачів
Омнібус
Ролінгове опитування
Хол-тест
Хоум-тест
Фокус-група
Репрезентативність інформації та вибірка в маркетингових дослідженнях
Технологія забезпечення репрезентативності інформації в маркетинговому дослідженні
Типи і види вибірок у маркетинговому дослідженні
Обсяг і помилка вибірки
Вимірювання, опрацювання та аналіз інформації в маркетинговому дослідженні
Технології вимірювання в маркетинговому дослідженні
Квантифікація, ранжування, шкалування. Основні типи шкал
Спеціальні вимірювальні шкали в маркетингових дослідженнях (Осгуда, Богардуса, Лайкерта)
Технології опрацювання інформації, результатів маркетингового дослідження
Аналіз інформації маркетингового дослідження
Звіт з дослідження та усна презентація його результатів
Маркетингове середовище як об’єкт маркетингових досліджень
Аналіз конкурентів
Обґрунтування підходів до аналізу основних напрямків маркетингових досліджень
Дослідження маркетингового мікро-, міді і макросередовища
Дослідження конкурентів
Дослідження ринку, товару, споживачів
Дослідження ринку
Дослідження товару
Дослідження споживачів
Дослідження фірми: вивчення її потенціалу, іміджу, персоналу
Дослідження потенціалу фірми і бенч-маркинг
Імідж фірми: проблеми його дослідження і конструювання
Дослідження персоналу фірми
Система інтегрованих маркетингових комунікацій: дослідження реклами, стимулювання збуту і РR
Проблеми ефективності реклами і методологія її дослідження
Дослідження процесу, основних напрямків, засобів рекламної діяльності
Вивчення ефективності рекламних кампаній
Дослідження заходів стимулювання збуту і директ-маркетингу
Маркетингові дослідження у паблік рилейшнз
Ситуаційні вправи
«Бейкері»: гаряча пропозиція
Дисконтний клуб: можливості партнерської мережі
Проект «РБК—Україна. Дослідження ринків»: супермаркет маркетингових досліджень
«Гранд Плаза-Дніпро»: як втримати позицію лідера серед торгово-розважальних центрів
Група компаній «АІС»: чи легко бути першим?
Дослідження конкурентної позиції «TEZ ТОUR» на ринку туристичних послуг
Предметний покажчик
Використана та рекомендована література
Додатки
Міжнародний процесуальний кодекс ІСС/ЕSОМАR із маркетингових і соціальних досліджень
Форма для реєстрації спостережень
Анкета
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация