Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Доценко О.Л. Історія мови українського справочинства

  • Файл формата pdf
  • размером 9,78 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Доценко О.Л. Історія мови українського справочинства
Навчальний посібник. Вид. 2-е, доповнене / За ред. С.М. Гусарова. — К.: Альфа Реклама, 2010. — 300 с.
У посібнику висвітлено особливості функціонування української мови у сфері офіційного спілкування різних періодів: Київської Русі, Великого князівства Литовського, Гетьманщини, Російської імперії, Радянського Союзу. Всі твердження щодо статусу мови українського народу підтверджені цитатами з документів відповідних історичних епох, у яких зафіксовано досліджувані правові норми. Значну увагу приділено аналізові мовно-композиційного оформлення службових паперів різних типів, що використовувалися в українському справочинстві впродовж тривалого часу його існування. Поряд з лінгвістично-історичним теоретичним матеріалом до кожного розділу подано практичні блоки для самоконтролю, кожен з яких містить список запитань і тест.
Для студентів, які вивчають українську мову професійного спрямування, ділову українську мову, юридичне документознавство, й усіх, хто цікавиться історією рідної мови.
Мова документів Київської Русі
Договірні документи Київської Русі
Руська Правда – перший законодавчий акт східних слов’ян
Устави руських князів
Руські грамоти
Фонетико-графічне та граматичне оформлення документів Київської Русі
Статус і особливості використання української мови у справочинстві Великого Князівства Литовського
Статус староукраїнської мови у Великому князівстві Литовському
Мовно-композиційне оформлення Статуту Великого князівства Литовського
“Судебник” Казимира 1468 року
“Постанова польського сейму про роздачу земель на Україні магнатам і шляхті” 1590 року як типовий розпорядчий документ XVIстоліття
Особливості мови актових книг XVI - XVII століть
Жанрове різноманіття та мовно-композиційне оформлення грамот ХIV - XVI століть
Мовно-композиційне оформлення документів другої пловини XVI– ХVIII століть
Полонізація ділового мовлення на території України
Документи Запорізької Січі
Мовно-композиційне оформлення розпорядчих актів Війська Запорізького
Мовно-композиційні особливості дипломатичних документів
Справочинство Гетьманщини
Урядово-адміністративні документи
Канцелярська документація
Процесуально-юридична документація
Нотаріальні документи
Мовні особливості документації періоду Гетьманщини
Пакти і конституція законів і вольностей Війська Запорозького
Особливості функціонування офіційно-ділового стилю української мови кінця XVIII – початку XXстоліття
Українська мова в офіційному житті Російської імперії
Кодифікація правничої термінології на західноукраїнських землях
Поновлення прав української мови Центральною радою
Розділ V. Особливості функціонування української мови у справочинстві радянського союзу
Українізація офіційного мовлення 1923 – 1933 років
Русифікація ділового мовлення
Українська юридична лексикографія першої половини XX століття
Правописна система української мови
Наслідки русифікаторської політики радянської влади
Урегулювання особливостей функціонування мов в Україні конституціями та спеціальними законами різних періодів
Урегулювання особливостей функціонування мов в Україні конституціями різних періодів
Урегулювання особливостей функціонування мов в Україні спеціальними законами різних періодів
Мовна політика і мовна ситуація в сучасній Україні
Мовна політика в Україні. Законодавче регулювання функціонування мов. Офіційний статус мов
Ендолосні характеристики мовної ситуації в Україні
Екзоглосні характеристики мовної ситуації в Україні
Додатки
Циркуляр министра внутренних дел П.А. Валуева Киевскому, Московскому и Петербургскому цензурным комитетам от 18 июля 1863 г.
Выводы Особого Совещания для пресечения украинофильской пропаганды после исправления в соответствии с замечаниями, сделанными Александром ІІ в Г. Эмс
Із директив пленуму ЦККП(б)У з національного питання
Із постанови ВУЦВК і РНК УСРР “про заходи забезпечення рівноправності мов і про допомогу розвиткові української мови”
Із доповіді голови Раднаркому Усрр В. Я. Чубаря на пленумі ЦККП(б)У про українізацію
Акт термінологічно-мовної експертизи проекту Конституції України
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация