Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства

  • Файл формата pdf
  • размером 4,71 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства
Навч. посіб. — 2-ге видання. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 488 с.
В навчальному посібнику розглянуто закономірності та проблеми розвитку вітчизняних підприємств в конкурентному ринковому середовищі. Охарактеризовано нормативно-правові засади їх функціонування та здійснення всіх виробничо-господарських процесів як в межах внутрішнього економічного механізму, так і при формуванні інтеграційних зв’язків із суб’єктами зовнішнього по відношенню до конкретного підприємства середовища. Докладно розглянуто питання ресурсного забезпечення, напрямки ефективної організації, управління, планування і регулювання діяльності підприємств. Визначено передумови застосування прогресивних методик щодо визначення результативності господарювання вітчизняних підприємств. Наведено конкретні приклади та розглянуто практичні ситуації в діяльності вітчиз няних підприємств.
Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, слухачів шкіл бізнесу, викладачів, підприємців та читачів, яких цікавлять проблеми функціонування вітчизняних підприємств в ринкових умовах господарювання.
Зміст.
Передмова.
Підприємство як суб'Єкт господарювання.

Поняття і характерні риси підприємства, основні види його діяльності.
Нормативно-правові основи функціонування підприємств.
Види підприємств, їх характеристика.
Об'єднання підприємств.
Роль і місце підприємств в структурованому ринковому середовищі.
Вправи для розпізнання термінів.
Тестові вправи.
Ділова гра.
Основи підприємницької діяльності.
Зміст і поняття підприємницької діяльності.
Історія розвитку підприємницької діяльності.
Форми здійснення підприємницької діяльності.
Характеристика цілей, завдань, суб'єктів і об'єктів підприємництва.
Особливості формування внутрішнього і зовнішнього підприємницького середовища.
Поняття і зміст інтрапренерства.
Культура підприємницької діяльності.
Державна підтримка підприємницької діяльності.
Договірна діяльність у сфері підприємництва.
Вправи для розпізнання термінів.
Тестові вправи.
Управління підприємствами.
Сутність процесу управління підприємством.
Функції управління, їх характеристика.
Методи і моделі управління підприємством.
Організаційні структури управління підприємствами, їх види і детальна характеристика.
Принципи ефективної побудови організаційних структур управління виробництвом.
Виробнича структура підприємства, її характеристика.
Принципи формування ефективної виробничої структури підприємства.
Вправи для розпізнання термінів.
Тестові вправи.
Ділова ситуація.
Персонал підприємства.
Поняття персоналу, його класифікація.
Характеристика персоналу підприємства за професійно-кваліфікаційною ознакою.
Особливості встановлення норм і нормативів праці на підприємстві.
Визначення потрібної чисельності персоналу на підприємстві.
Показники руху персоналу на підприємстві.
Кадрова політика підприємства.
Створення ефективної системи управління персоналом на підприємстві.
Вправи для розпізнання термінів.
Тестові вправи.
Задачі для самостійного розв'язання.
Ділова ситуація.
Продуктивність, мотивація та оплата праці.
Поняття мотивації праці, її зміст і види.
Методи підвищення вмотивованості праці.
Теорії мотивації.
Соціально-економічна сутність заробітної плати.
Особливості організації оплати праці на підприємстві.
Тарифна система оплати праці на підприємстві.
Форми і системи оплати праці на підприємстві.
Особливості оплати праці бригадної роботи.
Особливості преміювання працівників.
Продуктивність праці: поняття і види.
Методи обчислення продуктивності праці, їх переваги та недоліки, сфера застосування.
Фактори зростання продуктивності праці та оцінка її динаміки.
Вправи для розпізнання термінів.
Тестові вправи.
Задачі для самостійного розв'язання.
Ділова ситуація.
Капітал і виробничі фонди підприємства.
Сутність капіталу, його класифікація.
Характеристика основних виробничих фондів, їх склад і структура.
Особливості обліку й оцінки основних виробничих фондів.
Переоцінка основних виробничих фондів.
Поняття амортизації, методи нарахування амортизації об'єкта основних засобів.
Поняття зносу, методи його розрахунку.
Показники ефективності використання основних фондів.
Напрямки підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємством.
Вправи для розпізнання термінів.
Тестові вправи.
Задачі для самостійного розв'язання.
Нематеріальні ресурси та активи.
Поняття нематеріальних ресурсів, їх види та характеристика.
Поняття нематеріальних активів та особливості їх обліку.
Оцінка нематеріальних активів підприємства.
Методи і способи оцінки нематеріальних активів підприємства.
Амортизація нематеріальних активів.
Фактори, що запобігають ефективному створенню нематеріальних активів підприємством.
Вправи для розпізнання термінів.
Тестові вправи.
Задачі для самостійного розв'язання.
Оборотні кошти підприємства.
Поняття, склад і структура оборотних коштів підприємства, джерела їх формування.
Особливості нормування оборотних коштів на підприємстві.
Оцінка ефективності використання оборотних коштів підприємства.
Напрямки підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства.
Вправи для розпізнання термінів.
Тестові вправи.
Задачі для самостійного розв'язання.
Інвестиційні ресурси підприємства.
Поняття інвестиційних ресурсів, їх види і класифікація.
Джерела фінансування інвестицій.
Поняття інвестиційного циклу, його складові елементи.
Поняття, види і стадії інвестиційних проектів.
Особливості вітчизняного інвестиційного проектування.
Методи і способи оцінки ефективності інвестиційних проектів.
Поняття ризику при здійсненні інвестиційної діяльності підприємства.
Методи оцінки ризикованості інвестиційних проектів, їх переваги та недоліки.
Особливості управління системою ризиків на підприємстві.
Напрямки підвищення ефективності використання інвестиційних ресурсів підприємством.
Вправи для розпізнання термінів.
Тестові вправи.
Задачі для самостійного розв'язання.
Інноваційні процеси на підприємстві.
Зміст інноваційної діяльності, форми її інвестування.
Види і напрямки інноваційної діяльності.
Інноваційні цикли і показники дифузії новацій на підприємстві.
Інноваційний потенціал підприємства і показники його оцінки.
Інноваційний проект: поняття, етапи здійснення, оцінка ефективності з урахуванням ступеня ризику.
Напрямки підвищення ефективності здійснення інноваційної діяльності на підприємстві.
Особливості державного регулювання інноваційної діяльності.
Вправи для розпізнання термінів.
Тестові вправи.
Витрати і ціни на продукцію.
Поняття витрат, їх класифікація та роль.
Поняття собівартості продукції.
Особливості калькуляції собівартості продукції на підприємствах.
Методи калькуляції собівартості продукції на підприємстві.
Напрямки зменшення собівартості продукції на підприємстві.
Показники оцінки витратності виробництва.
Поняття цін, їх види та функції.
Методи ціноутворення.
Вибір стратегії ціноутворення на підприємстві.
Вправи для розпізнання термінів.
Тестові вправи.
Задачі для самостійного розв'язання.
Особливості організації виробництва.
Основні положення теорії організації виробництва.
Виробничий процес і принципи його організації.
Типи виробництва та їх техніко-економічна характеристика.
Виробничий цикл і його структура.
Методи розрахунку виробничого циклу.
Організація потокового виробництва.
Організація автоматизованого виробництва.
Гнучке інтегроване виробництво.
Вправи для розпізнання термінів.
Тестові вправи.
Задачі для самостійного розв'язання.
Результати господарської діяльності підприємства та оцінка його ефективності.
Виробнича програма підприємства і показники оцінки обсягу продукції.
Поняття якості продукції та методи її оцінки.
Поняття конкурентоспроможності продукції і методи її оцінки.
Поняття доходу та прибутку як основних показників виробничо-господарської діяльності.
Особливості здійснення багатофакторного аналізу прибутку.
Поняття фінансової діагностики підприємства та оцінка фінансово-економічного стану підприємства.
Напрямки підвищення ефективності діяльності підприємства в ринковому середовищі.
Вправи для розпізнання термінів.
Тестові вправи.
Задачі для самостійного розв'язання.
Рекомендована література.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация