Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Бондар М.І. Звітність підприємства

  • Файл формата pdf
  • размером 4,46 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Бондар М.І. Звітність підприємства
Звітність підприємства: підручник / М. I. Бондар, Ю. А. Верига, М. М. Орищенко, Н. В. Прохар, Л. І. Лежненко. – Київ: Центр учбової літератури, 2015. – 570 с.
Висвітлено законодавче і нормативно-правове регламентування звітності. її мету, інформаційні потреби користувачів звітності; сктад звітності, вимога і принципи складання, вшив облікової політики на показники звітності; підготовчі роботи перед складанням звітності, методику складання форм звітності та порівнянності окремих її показників, порядок розглядання. подання та оприлюднення звітності підприємств. Детально розглянуто взаємозв'язок фінансової звітності із Планом рахунків, структуру, методику складання фінансової звітності - Балансу (Звіту про фінансовий стан). Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів. Звіту про власній капітал. Приміток до річної фінансової звітності та Інформації за сегментами, викладено методику узгодження її показників.
В підручнику також викладено склад, структуру і методику складання консолідованої, статистичної і внутрішньогосподарської звітності.
Навчальній підручник розрахованій на студентів напряму підготовки «Облік і аудит» вищих навчальних закладів та широке коло фахівців.
Рецензенти:
С. М. Петренко, доктор економічних наук, професор, завідуюча кафедрою бухгалтерського обліку Донецького національного університету економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського;
А. А. Пилиненко, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця:
Я. Д. Крупка, доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку у виробничій сфері Тернопільського національного економічного університету.
Рекомендовано Вченою радою ДВНЗ «Київський національний економічний університет Імені Вадима Гетьмана» як підручник для студентів вищих навчальних закладів.
Бібліографічна інформація:
УДК 657.37(075.8)
ББК 65.052я73
ISBN 978-617-673-340-9
Звітність підприємства [текст] : підручник. / [М. І. Бондар, Ю. А. Верига, М. М. Орищенко та ін.] - К. : «Центр учбової літератури», 2015. - 570 с.
Поради щодо користування:
Для того, щоб скопіювати текст з підручника потрібно встановити Abbyy FineReader або Acrobat DC Pro - обидві програми дозволяють перевести PDF-файл у DOCX та інші текстові файли. Я пропоную вам оригінал-макет, який надала мені типографія.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация