Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Купрікова Г.В. Українська мова (морфологія)

  • Файл формата pdf
  • размером 560,24 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Купрікова Г.В. Українська мова (морфологія)
Навчальний посібник. – Х. : Вид-во НУА, 2014. – 80 с.
Навчальний посібник для студентів І курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія (кредитно-модульна система).
У навчальному посібнику висвітлено важливі питання програмного матеріалу з курсу «Українська мова (морфологія)».
Особливу увагу зосереджено на актуальних проблемах мовних норм і культури професійного мовлення. З метою ефективного засвоєння граматичної системи української мови до кожної теми подано питання, що виносяться на розгляд, перелік наукової літератури, систему тренувальних та контрольних вправ, які дадуть змогу закріпити засвоєний матеріал, питання для самоконтролю, завдання підсумкового тестового модуля.
Іменні частини мови.
Уживання форм іменників.
Уживання форм прикметників.
Уживання форм числівників.
Уживання форм займенників.
Прислівник.
Дієслово, його граматичні категорії та форми.
Службові частини мови. Вигук. Словотвір і словотворення. Морфеміка.
Теми для написання індивідуальних науково-дослідних завдань.
Перелік навчально-методичної літератури.
Посібник призначено для студентів І курсу факультету «Референт-перекладач», а також для всіх, хто цікавиться проблемами культури української мови.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация