Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Швець Г.І. та ін. Російсько-український гідротехнічний словник / Русско-украинский гидротехнический словарь

  • Файл формата pdf
  • размером 11,35 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Швець Г.І. та ін. Російсько-український гідротехнічний словник / Русско-украинский гидротехнический словарь
Київ: Видавництво Академії наук Української РСР, 1960. - 192 с. - 13 000 термінів.
Укладачі: Г.І. Швець, М. С. Зільбин, С. Г. Коберник, О. Я. Олійник, М. Г Пивовар, І. Л. Разовський, Р. Т. Слободян
Ідучи назустріч запитам практики, Інститут гідрології і гідротехніки АН УРСР підготував російсько-український словник термінів з галузі знань, що стосуються водного господарства. До словника включено термінологію з таких основних розділів:
1) гідрологія суходолу (гідрографія, гідрометрія, регіональна гідрологія, водогосподарські розрахунки, гідрологічні прогнози, руслові процеси, польові та експериментальні дослідження);
2) гідравліка (гідромеханіка, річкова гідравліка, гідравліка споруд і гідромашин, лабораторні гідравлічні дослідження, вимірювальні та контрольні прилади);
3) гідротехніка (конструкції, розрахунки, експлуатація різних видів гідротехнічних споруд, гідроенергетика, механіка ґрунтів, лабораторні і натурні дослідження, апаратура);
4) гідромеханізація (устаткування, розробка, транспортування і укладання ґрунту, контрольна і вимірювальна апаратура, експе-риментальні дослідження).
Крім того, до словника включено невелику кількість загально- технічних термінів, а також термінів із суміжних галузей знані, і практики (метеорологія, ґрунтознавство та ін.).
При складанні реєстру російських термінів і українських відповідників використані основні навчальні посібники, монографії і статті, інструкції, стандарти, методичні вказівки по дослідженню, проектуванню, розрахунках і експлуатації гідротехнічних споруд, а також різні словники.
Идя навстречу запросам практики, Институт гидрологии и гидротехники АН УССР подготовил русско-украинский словарь терминов из области знаний, относящихся к водному хозяйству. В словарь включена терминология по таким основным разделам:
1) гидрология суши (гидрография, гидрометрия, региональная, гидрология, водохозяйственные расчеты, гидрологические прогнозы, русловые процессы, полевые и экспериментальные исследования);
2) гидравлика (гидромеханика, речная гидравлика, гидравлика сооружений и гидромашин, лабораторные гидравлические исследования, измерительные и контрольные приборы);
3) гидротехника (конструкции, расчеты, эксплуатация различных видов гидротехнических сооружений, гидроэнергетика, механика грунтов, лабораторные и натурные исследования, аппаратура);
4) гидромеханизация (оборудование, разработка, транспортирование и укладка грунта, контрольная и измерительная аппаратура, экспериментальные исследования).
Кроме того, в словарь включено небольшое количество общетехнических терминов, а также терминов из смежных областей знаний и практики (метеорология, почвоведение и др.).
При составлении словника русских терминов и украинских эквивалентов использованы основные учебные пособия, монографии и статьи, инструкции, стандарты, методические указания по исследованию, проектированию, расчетам и эксплуатации гидротехнических сооружений, а также различные словари.
О файле: отсканирован в режиме 600dpi grayscale, преобразован в B/W и обработан в СканКромсаторе с последующей чисткой страниц, добавлены закладки и OCR-слой.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация