Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Шпоры по истории Беларуси

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Шпоры по истории Беларуси
БГТЭУТК, все специальности заочный факультет.
Навука гісторыя: прадмет, задачы і месца ў сучасным грамадстве. Функцыі гісторыі i тыпы гістарычных ведаў. Гісторыя Беларусi як неад`емная частка сусветнай гісторыi.
Разнастайнасць гістарычнага працэсу. Крытэрыі яго перыядызацыі: археалагічны, марксісцкі, цывілізацыйны.
Структура і тыпы цывілізацый, дынаміка іх развіцця. Гістарычныя цыклы і іх заканамернасці.
Навука i рэлігія аб паходжаннi чалавека на зямлi: асноўныя канцэпцыi.
Узнікненне і развіцце першабытнай гаспадаркі на тэрыторыі Беларусі, яе асноўныя рысы і асаблівасці.
Эканамічнае развіццё беларускага рэгіёна на этапе разлажэння першабытнага ладу. Станаўленне феадальнага спосабу вытворчасці ў VII-VIII стст.
Княствы раннесярэднявечнай Беларусi (Полацкае, Тураўскае i іншыя): сацыяльна-эканамічнае і палітычнае развіццё ў IX-XIII стст. Характар іх узаемаадносін з еўрапейскай i ўсходняй цывілізацыямi.
Прыняцце хрысціянства на беларускіх землях і яго роля ў грамадска-палітычным і культурным жыцці. Культура Беларусі IX-першай паловы XIII ст.
Утварэнне ВКЛ: сацыяльна-эканамічныя і палітычныя ўмовы аб‘яднання, дзяржаўна-палітычны лад, прыняцце Статута 1529 г.
Барацьба беларускага народа супраць крыжацкай агрэсіі. «Вялікая вайна» 1409-
Барацьба ВКЛ з мангола-татарамі i Крымскім ханствам. Пагранічныя войны з Маскоўскай дзяржавай у XIV-XVI стст.
Палітычныя падзеі XIV-першай паловы XVI стст. у ВКЛ: уніi з Польскім каралеўствам, грамадзянская вайна 1432-1436 гг.
Умацаванне феадальных адносін у сельскай гаспадарцы ВКЛ ў другой палове XIII-першай палове XVII стст., запрыгоньванне сялянства. Аграрная рэформа І557 г.
Роля гарадоў ВКЛ у развіцці рамяства і гандлю. Таварна-грашовыя адносіны. «Магдэбургскае» права і сістэма гарадскога самакіравання.
Культура беларускіх зямель другой паловы XIII-першай паловы XVI стст.
Люблінская унія 1569 г., яе вытокі і сутнасць. Барацьба за захаванне самастойнасці ВКЛ у складзе Рэчы Паспалітай. Увядзенне Статута 1588 г.
Рэфармацыйны рух у ВКЛ. Царкоўна-рэлігійная унія 1596 г. Контррэфармацыя XVII ст. на беларускіх землях ВКЛ у складзе Рэчы Паспалітай i яе асаблівасці.
Войны і ўнутрыпалітычныя канфлікты на тэрыторыі Беларусі ў сярэдзіне XVII-першай палове XVIII стст. Эканамічны заняпад.
Аднаўленне гаспадаркі на беларускіх землях з другой чвэрці XVIII ст. Спробы эканамічных і сацыяльна-палітычных рэформ у РП.
Культура Беларусі другой паловы XVI-XVIII стст.
Крызіс Рэчы Паспалітай і яе падзелы ў 1772, 1793 і 1795 гг. і далучэнне тэрыторыі Беларусі да Расійскай імперыі. Паўстанне пад кіраўніцтвам Т. Касцюшкі.
Палітычнае і сацыяльна-эканамічнае становішча беларускіх зямель у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII-першая палова XIX ст. ). Беларусь у вайне 1812 г. паміж Расіяй і Францыяй.
Буржуазныя рэформы 60-80-х гг. XIX ст. у Расійскай імперыі. Механізм і асаблівасці іх правядзення на тэрыторыі Беларусі.
Аграрная рэформа 1861 г. у Расійскай імперыі, яе ажыцяўленне ў беларускіх губерніях. Паўстанне 1863 г. на Беларусі і дзейнасць К. Каліноўскага.
Асаблівасці развіцця сельскагаспадарчай і прамысловай вытворчасці беларускага рэгіёна ў 60-90-я гг. XIX ст. Аграрныя і прамысловыя крызісы.
Культура Беларусі апошняй чвэрці XVIII-XIX стст.
Палітычныя арганізацыі і партыі на тэрыторыі Беларусі ў другой палове XIX-пачатку XX стст. Беларуская сацыялістычная грамада.
Падзеі рэвалюцыі 1905-1907 гг. на Беларусі. Сталыпінскія рэформы.
Беларусь у гады ершай сусветнай вайны. Лютаўская рэвалюцыя 1917.
Беларусь напярэдадні і ў час кастрычніцкіх падзей 1917 г. Размежаванне палітычных сіл пасля Кастрычніка 1917 года. І Усебеларускі з`езд.
Сацыяльна-эканамічнае і палітычнае становішча Беларусі ў перыяд германскай акупацыі (1917-1919 гг. ). Барацьба за стварэнне беларускай дзяржаўнасці.
Беларусь і беларускі нацыянальны рух у перыяд польскай інтэрвенцыі (1919-1920 гг. ). Аднаўленне БССР і яе тэрытарыяльныя змены з 1921 па 1926 гг.
Эканамічнае і грамадска-палітычнае развіцце БССР ва ўмовах новай эканамічнай палітыкі. Палітыка «хутарызацыі».
Палітыка «беларусізацыі» як спроба нацыянальна-культурнага адраджэння. Барацьба з «нацыянал-дэмакратызмам» Палітычныя рэпрэсіі супраць беларускага народа.
Індустрыялізацыя ў БССР.
Калектывізацыя ў БССР.
Заходняя Беларусь у 1920-1930-я гг. у складзе Польшчы.
Ваенна-палітычная сітуацыя ў Еўропе ў канцы 30-х-пачатку 40-х гадоў XX ст. Геапалітычныя планы нямецкага фашызму і савецкага сталінізму. Пачатак другой сусветнай вайны і далучэнне Заходняй Беларусі да БССР.
Пачатак Вялікай Айчыннай вайны і акупацыя Беларусі. Планы фашыстаў «Ост» і «Барбароса». Нямецкі акупацыйны рэжым, беларуская калабарацыя.
Барацьба беларускага народа супраць фашызму на тэрыторыі Беларусі і за яе межамі. Вызваленне Бацькаўшчыны. Вынікі II сусветнай вайны для беларускага народа.
Адбудова гаспадаркі БССР у першыя пасляваенныя гады. Узмацненне ідэалагічнага ўціску і рэпрэсіўнай палітыкі сталінскага рэжыму.
Беларусь у гады «хрушчоўскай адлігі» і сацыяльна-эканамічных рэформ (1953-1964 гг. ).
Сацыяльна-эканамічнае і палітычнае жыццё ў БССР у 1965-1985 гг. Нарастанне крызісных з`яў.
Палітыка перабудовы, яе неабходнасць і сутнасць. Праблемы дэмакратызацыі грамадскага жыцця. Чарнобыльская катастрофа — пагроза генафонду беларускага народа.
Культура Беларусі савецкага часу.
Крызіс сусветнай сістэмы сацыялізма. Распад СССР і ўтварэнне СНД. Абвяшчэнне суверэннай Рэспублікі Беларусь.
Палітычныя і эканамічныя пераўтварэнні на Беларусі ў 90-х гадах XX ст. — 2009 г.
Беларускае замежжа: геаграфія і этапы эміграцыі, захаванне нацыянальных традыцый, выдатныя дзеячы.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация