Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2014 №2

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2014 №2
Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 247 с.
Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С.
Зміст.
Актуальні питання модернізації освіти
Кубанов Р. А. Європейські стандарти освіти: загальний аналіз.
Теорія і практика професійної освіти
Акімова О. М. Напрями та форми самоосвіти в процесі підготовки майбутніх вчителів початкової школи.
Бочарникова Т. Ф. Аналіз процесу формування професійно-педагогічної спрямованості майбутніх учителів іноземних мов у фаховій підготовці.
Горащук О. С., Чєхова В. Є. Інноваційна складова діяльності вчителя основ здоров’я щодо профілактики та корекції тютюнопаління серед підлітків.
Загребельный С. Л., Загребельная Е. А. Компьютерное тестирование знаний студентов, как один из инструментов повышения качества образования в техническом вузе.
Ільченко А. М. Формування інноваційного освітнього середовища – умова успішної корекційної роботи.
Кашпур Т. О. Особливості виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах.
Максименко Л. О. Використання риторичних прийомів для розвитку усного діалогічного мовлення менеджерів-економістів.
Масленникова Т. А. Результати та аналіз дослідження ефективності розробленої моделі формування економіко-правової компетентності майбутніх юристів.
Пахомова Н. Г. Характеристика теоретико-когнітивної основи інтеграції медико-психологічної і педагогічної складових професійної підготовки логопедів.
Потуй Ю. П. Формування професійних цінностей у студентів економічних спеціальностей: погляди науковців.
Риб Г. Г. Роль особистих якостей медичних працівників середньої ланки в становленні професійної комунікації.
Сердюкова О. Я. Науково-дослідна робота студентів інженерно-педагогічних спеціальностей як засіб формування професійної компетентності.
Яриз Е. М. Особенности подготовки конкурентоспособной личности в современных условиях развития общества.
Зарубіжна педагогіка
Плащовата М. С. Особливості оцінювання знань учнів у Німеччині.
Історія педагогіки
Голубнича Л. О. Методологічні підходи до досліджень з педагогічної історіографії.
Карпенко І. М. Катарсична педагогіка Василя Сухомлинського.
Карпенко М. І. Форми та методи виховання культури здоров’я молодших школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського.
Куліш С. М. Тенденції новаторства у пошуках моделі якісної педагогічної освіти в кінці ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі Харківського Імператорського університету).
Пілавов П. А. Фактори розвитку ідей формування здорового способу життя зростаючого покоління у педагогічній спадщині О. Бутовського.
Поліщук С. В. Методологічні аспекти формування і становлення вітчизняної дидактики в 20-х роках ХХ століття.
Сура Н. А. Система професійної іншомовної підготовки у немовних ВНЗ як науково-педагогічна проблема: ретроспективний аналіз психолого-педагогічної та науково-методичної літератури.
Проблеми виховання
Волкова Н. П. Толерантність як професійно значуща якість особистості соціального педагога та її формування у виші.
Дерев’янко І. В. Творче використання педагогічних ідей та досвіду християнського виховання підлітків в умовах сьогодення.
Максимова В. О. Забезпечення наступності й перспективності між дошкільною та початковою ланками освіти.
Сергієнко А. В. Генезис розвитку музично-естетичних цінностей особистості.
Чумак М. М. Студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України (90-ті роки ХХ ст.).
Актуальні питання документообігу
Кольбашенко Д. А. Електронний цифровий підпис.
Кольбашенко Д. А. Мотивація персоналу як один з факторів підвищення продуктивності праці.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация