Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2013 №15

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2013 №15
Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 192 с.
Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С.
Зміст.
Актуальні питання модернізації освіти
Кондрашова О. В. Формування моделі взаємодії освіти, держави та бізнесу.
Pavlenko O. Implementation of the international standarts: conceptual approach.
Панченко Л. Ф. Імовірнісний складник інформаційно-освітнього середовища університету.
Черевко С. В. Формування здоров’язбережної компетенції у студентів ВНЗ: проблеми та перспективи.
Теорія і практика професійної освіти
Альохина Г. В. Розвиток культури міжконфесійного спілку-вання як крок до стабілізації міжконфесійних стосунків
Бондаренко Л. І. Модель формування дослідницької компетентності майбутніх викладачів вищої школи.
Будко А. В. Сутність понять "контроль та "оцінювання навчально-пізнавальної діяльності.
Ібрагімова А. Р. Концептуальні підходи визначення ефективності використання наочних засобів навчання у психолого-педагогічній літературі.
Кардашевська Г. Е. Професійні ціннісні орієнтації майбутніх лікарів.
Потуй Ю. П. Проблема формування професійних цінностей у науковій літературі.
Риб Г. Г. Сутність поняття "професійна комунікація майбутніх медичних працівників середньої ланки та її різновиди.
Трякіна О. О. Нові технології навчання дисциплін митного спрямування в процесі професійної підготовки магістрів за спеціальністю "Право.
Хохлова О. А. Проблема формування економічної компетентності особистості у науковій літературі.
Зарубіжна педагогіка
Борзенко О. П. Етапи організації дистанційного навчання в Канаді.
Гладченко М. М. Фінансова автономія університету як одна з передумов появи і розвитку стратегічного менеджменту вищої освіти країн Європейського Союзу.
Історія педагогіки
Бенера В. Є. Самостійна наукова робота студентів в університетській освіті України (1864 – 1883 рр.).
Скавронська О. М. Організація соціально-педагогічної діяльності з підлітками, які схильні до правопорушень, та неповнолітніми злочинцями в Україні (20-ті – перша половина 30-х рр. ХХ століття).
Храмцова К. В. Естетичне виховання підлітків у позашкільних закладах України (історичний аспект).
Юшко О. В. Фізичне виховання студентської молоді як науково-педагогічна проблема.
Методика. Практика. Досвід
Ковалёв В. И. Дневник речевых наблюдений как средство развития коммуникативной компетентности в основной и старшей школе.
Коган Ю. М., Леоненко О. С. До питання самостійної роботи з іноземної мови студентів заочного та дистанційного навчання.
Лапінський В. В., Регейло І. Ю. Мотивація навчальної діяльності шляхом застосування електронних засобів навчального призначення.
Цирікашвілі Г. З. Розвиток англомовної компетенції учнів при навчанні граматики
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация