Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2013 №5 Частина 2

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки 2013 №5 Частина 2
Збірник наукових праць. — Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка. — 250 с.
Головний редактор — д-р пед. н., професор Курило В. С.
Зміст.
Освіта педагога
Єпіхіна М. А. Вплив об’єктивних чинників на формування народних традицій у Східноукраїнському регіоні.
Малькова М. О., Колеснік Є. І. Полікультурне середовище як чинник громадянського виховання.
Коноваленко В. О. Критерії організації педагогічної взаємодії вчителя і учнів у початковій школі.
Кононец Н. В. Реалізація принципу науковості у процесі створення електронного підручника як засобу ресурсно-орієнтованого навчання
Онофрійчук Л. О. Управлінська діяльність керівника дошкільного навчального закладу у контексті роботи з інформацією.
Пасинок В. Г., Бельорін-Еррера О. М. Здоров’яорієнтоване освітнє середовище як умова підвищення якості підготовки майбутніх фахівців.
Правдівцева Ю. С. Моделі підвищення кваліфікації вчителів у США за допомогою інформаційних технологій.
Редліх С. М., Маринич Н. В., Козирєва О. А. Спадкоємність та парадигмальність сучасної безперервної професійно-педагогічної освіти.
Скриль О. І. Висвітлення питання виховання милосердя як складника морального становлення підлітків у науковій літературі другої половини ХХ століття.
Смірнова Я. В. Професійна рефлексія, її сутність та компонентна структура
Сорокіна Г. Ю., Малаканова Л. В. Прийоми управління суб’єкт-суб’єктною взаємодією у навчально-виховному процесі.
Терещенко Ю. О. Формування інноваційної культури у майбутніх фахівців дошкільних навчальних закладів в процесі педагогічної практики.
Чиж А. Н. Мысли и рассуждения о философско-педагогических идеях Джона Локка.
Шабаліна В. Д. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до навчальної комунікації як актуальна проблема педагогіки.
Шапран О. І. Формування управлінської компетентності майбутніх учителів у регіональних університетських комплексах.
Шарун Ю. Ф. Формування інтелектуальних умінь майбутніх фахівців (за науковими працями другої половини ХХ століття).
Яйленко В. Ф. Оцінка формування готовності майбутніх вихователів дошкільних закладів до роботи з морального виховання дітей.
Інноваційні технології дошкільної та загальної освіти
Абрамович Г. М., Софіян Л. Г. Формування толерантності в контексті розвитку особистості дошкільника.
Горбунова Н. В. Допитливі чомусики та засоби формування дитячої картини світу.
Кіндрат І. Р. Проблеми менеджменту дошкільної освіти в сучасному освітньому просторі.
Кострикіна Н. І. Використання ігрових прийомів розвитку артикуляційної моторики у дошкільників з порушенням мовлення.
Лісневська Н. В. Здоров’язберігаючі технології у фізичному вихованні дітей дошкільного віку.
Страшко С. В., Жáра Г. І., Білик В. Г. Концептуальні засади створення підручника "Основи здоров’я для 1го класу.
Чепіга Е. М. Особливості використання проектного методу на початковому етапі навчання.
Професійна освіта
Зеленська О. М. Оволодіння навичками іншомовного спілкування як важливий елемент формування полікультурної компетентності курсантів ВВНЗ.
Карчевська Н. В. Індивідуалізація підготовки студентів магістратури інженерно-педагогічного фаху.
Кубанов Р. А. Класифікація і зміст професійно важливих якостей особистості майбутнього маркетолога.
Нікітченко Ю. В., Андрусенко Д. С. Аналіз спектрально-динамічних характеристик психологічного стану студентів з використанням апарату КСД.
Рассамахін С. Г., Дегтярьова Є. А. Розробка комплексної інформаційно-аналітичної системи для діагностики духовного здоров’я студентів.
Редлих С. М., Горбунова И. А., Козырева О. А. Профессионально-педагогический кейс как результат самореализации студента педагогического СПУЗА и ВУЗА. -
Редлих С. М., Кошелев А. А., Козырева О. А. Специфика формирования культуры самостоятельной работы обучающихся и студентов в контексте идей гуманно-личностной педагогики.
Сергєєв С. М. Психолого-педагогічна компетентність як чинники професійного розвитку майбутніх інженерів-педагогів.
Ткачов А. С. Організація самоосвіти учнівської молоді в сучасному інформаційно-навчальному середовищі.
Черноватий Л. М., Хайруліна В. М., Удовенко М. А. Принципи роботи Українського колежу імені В. О. Сухомлинського
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация