Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Еш С.М. Фінансовий ринок

  • Файл формата pdf
  • размером 2,31 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Еш С.М. Фінансовий ринок
Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 528
Розділ Основні теоретичні положення дисципліни
«Фінансовий ринок»
Тема Фінансовий ринок: сутність, функції та роль
в економіці
Сутність фінансового ринку, необхідність і передумови його створення
Принципи та функції фінансового ринку
Структура фінансового ринку
Класифікація фінансових ринків
Фінансові активи та фінансові інструменти
Тема Регулювання фінансового ринку
Сутність регулювання фінансового ринку: принципи, напря-ми, рівні та форми регулювання
Державне регулювання фінансового ринку України: сутність, сфери та важелі регулювання
Внутрішнє регулювання фінансового ринку
Міжнародні норми банківського регулювання та нагляду
Регулювання фінансового ринку в країнах з розвинутою рин-ковою економікою
Тема Фінансові посередники
Сутність фінансових посередників і їх функції
Суб’єкти банківської системи.
Небанківські фінансово-кредитні інститути
Контрактні фінансові інститути
Посередники депозитарно-клірингової діяльності
Тема Ризик і ціна капіталу
Ціноутворення на фінансовому ринку
Майбутня та поточна вартість фінансових інструментів
Зміна вартості грошей у часі
Види та структура процентних ставок
Механізм оцінювання фінансових активів
Формування вартості окремих фінансових інструментів
Фінансові ризики
Розвиток теорій ризику
Тема Грошовий ринок
Сутність та особливості функціонування грошового ринку
Структура грошового ринку та його інструменти
Обліковий ринок і його особливості
Міжбанківський ринок та операції, що здійснюються на між-банківському ринку
Тема Валютний ринок
Становлення національної та світової валютних систем
Поняття, функції та суб’єкти валютного ринку
Валютні операції
Валютне регулювання та курсова політика Центрального банку
Тема Ринок капіталів
Основи організації ринку капіталів
Кредитний ринок як складова ринку капіталів
Основні форми кредитних відносин
Кредитні рейтинги
Тема Ринок похідних фінансових інструментів
Особливості розвитку ринку похідних цінних паперів
Історія виникнення та розвитку ринку строкових угод
Характеристика основних похідних фінансових інструментів
Створення ринку «синтетичних» цінних паперів
Тема Фондовий ринок
Загальна характеристика фондового ринку
Ознаки класифікації фондового ринку
Учасники фондового ринку та їх професійна діяльність
Основні операції фондового ринку
Тема Цінні папери як головний інструмент фінансового ринку
Сутність цінних паперів і їх місце на фінансовому ринку
Характеристика акцій та механізм їх функціонування
Облігації, їх види та роль в економіці
Роль інвестиційних сертифікатів і приватизаційних па-перів у функціонуванні фінансового ринку
Формування портфеля цінних паперів
Тема Фондова біржа та біржові операції
Сутність фондової біржі, її види та функції
Правила фондової біржі
Сутність біржового ринку
Біржові фондові індекси
Рейтинги фондового ринку
Словник термінів з курсу «Фінансовий ринок»
Список використаної та рекомендованої літератури
Предметний покажчик
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация