Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Білоусенко П.І., Бойко Л.П. та ін. Сучасна українська мова: навчально-методичний посібник до державного екзамену для студентів філологічного факультету спеціальності Українська мова та література

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Білоусенко П.І., Бойко Л.П. та ін. Сучасна українська мова: навчально-методичний посібник до державного екзамену для студентів філологічного факультету спеціальності Українська мова та література
Сучасна українська мова: навчально-методичний посібник до державного екзамену для студентів філологічного факультету спеціальності «Українська мова та література» / Укл. П.І.Білоусенко, Л.П.Бойко, Л.П.Денисенко, Н.О.Зубець, Л.І.Кучеренко, С.В.Сабліна, Л.М.Стовбур, Т.Г.Шевченко. - Запоріжжя, 2007. - 70 с.
У посібнику викладено основні вимоги до відповіді студентів на державному екзамені з сучасної української літературної мови, подаються методичні рекомендації до підготовки відповідей на ряд вузлових питань курсу.
Українська мова і діалекти на різних етапах суспільно-
історичного розвитку. Система вокалізму українських діалектів.
Морфологічна система українських говорів
Проблема періодизації української літературної мови. Роль
І.П. Котляревського в історії української літературної мови.
Значення Т.Г. Шевченка для розвитку української
літературної мови
Фонетика і фонологія української мови. Поняття фонеми, функції
фонем. Інваріант і варіанти фонем. Система голосних і приголосних фонем
сучасної української літературної мови
Зміни звукового складу сліп у мовленнєвому потоці. Палаталізація
приголосних. Асиміляція, дисиміляція приголосних, спрощення в
групах приголосній. Історичне пояснення цих явищ
Морфонологія як учення про регулярні фонологічні чергування.
Чергування голосних і приголосних фонем, історичне пояснення
цих явищ
Орфоепія. Орфоепія і культура усного мовлення. Фоностилістика як наука
про звукове оформлення текстів. Сучасні орфоепічні норми української мови,
причини відхилень від них
Графіка й орфографія української мови. Історія української графіки й
орфографії. Принципи української орфографії.
Основні правописні норми сучасної української літературної мови
Слово як основна одиниця лексичної системи. Слово і поняття. Типи
лексичних значень слів в українській мові. Полісемія й моносемія.
Основні типи переносних значень слів
Омоніми, синоніми, антоніми, пароніми, їх стилістичне використання
Лексика сучасної української літературної мови з погляду її походження та вживання. Діалектизми, неологізми, архаїзми та історизми,
їх стилістичне використання
Експресивно-стилістична диференціація української лексики
Поняття фразеологічної одиниці. Типи фразеологізмів у сучасній
українській мові
Жанрова класифікація українського фразеологічного фонду. Вияв в
українських ідіомах національної специфіки мови. Найважливіші праці з
української фразеології
Українська лексикографія як теорія і практика укладання словників
української мови. Типи словників. Історія української лексикографії.
Характеристика найважливіших українських лексикографічних
праць
Морфеміка як окремий розділ мовознавства. Поняття про морфему.
Основні типи морфем та їх класифікація. Зміни в складі слова в процесі історичного розвитку української мови
Предмет і завдання словотвору. Способи творення слів в українській мові (морфологічні й неморфологічні)
Принципи виділення частин мови та історія їх вивчення. Перехідні явища в
системі частин мови
Іменник як центральна частина мови. Лексико-граматичні і граматичні
категорії іменника. Поділ іменників на відміни і групи. Особливості
відмінювання іменників
Прикметник, його значення, морфологічні ознаки і синтаксична роль.
Розряди прикметників за значенням. Ступені порівняння якісних
прикметників. Повні і короткі форми прикметників, їх походження.
Особливості відмінювання прикметників твердої і м'якої груп
Числівник як частина мови. Семантичні та структурні розряди
числівників. Відмінювання числівників, їх синтаксичний зв'язок з
іменниками. Наголос у числівниках
Займенник як іменна частина мови. Групи займенників за
значенням. Відмінювання займенників
Дієслово як центральна частина мови. Загальнодієслівні граматичні
категорії. Видові форми дієслова. Категорія перехідності/неперехідності.
Питання про дієслівну категорію стану в сучасному мовознавстві
Дієслівні граматичні категорії часу і способу. Категорія особи.
Безособові дієслова. Категорії числа і роду в дієсловах. Типи дієвідмін.
Розрізнення дієвідмін за формами теперішнього часу й інфінітива
Дієприкметник і дієприслівник як неособові форми дієслова, їх подвійна
морфологічна природа. Безособові предикативні форми на -но, -то. Творення
дієприкметників і дієприслівників. Перехідні явища в системі дієприкметника
та дієприслівника
Семантично-синтаксичні ознаки прислівника як периферійної частини
мовим. Групи прислівників за значенням. Творення прислівників.
Основні типи адвербіальної деривації
Питання про категорію стану і модальні слова як самостійні лексико-
граматичні класи
Питання про статус службових слів у сучасному мовознавстві.
Прийменники, їх семантика, групи за походженням, будовою.
Функції у мові
Сполучники, їх роль, групи за походженням, будовою, способом уживання
та синтаксичною функцією. Розмежування сполучників і
сполучних слів
Частки, виділення їх у тексті. Частки фразові, словотворчі і формотворчі.
Правопис часток
Вигуки і звуконаслідувальні слова, їх роль у реченні. Функціональні групи
інтер'єктивів. Перехід у вигуки повнозначних слів
Словосполучення як одиниця синтаксису, відмежування їх від інших
сполучень слів. Типи словосполучень. Прості та складні
словосполучення
Речення як одиниця синтаксису. Речення і судження. Основні
ознаки речення. Структурно-семантичні типи речень. Просте і складне
речення, граматичні принципи їх розмежування
Двоскладне просте речення. Проблема його визначення, ознаки. Головні й
другорядні члени речення. Причини перегляду традиційного вчення про
другорядні члени речення
Односкладне речення. Характер головного члена у ньому. Непоширені й
поширені, повні й неповні односкладні речення. Структурно-семантичні
різновиди односкладних речень. Нечленовані речення
Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами. Питання
про речення з однорідними присудками
Речення з відокремленими членами, вставними і вставленими
конструкціями. Стилістична роль звертань, вставних слів, словосполучень,
речень
Складне речення як одиниця синтаксису. Типи складних речень, засоби
поєднання частин у них
Складносурядні речення. Засоби вираження синтаксичних зв'язків і
змістових відношень між частинами складносурядних речень.
Структурно-семантичні типи складносурядних речень
Складнопідрядні речення. Синтаксичне значення понять "головна
частина" та "підрядна частина". Принципи класифікації сладно-
підрядних речень
Структурно-семантична класифікація складнопідрядних речень
Безсполучникові складні речення. Засоби зв'язку в безсполучниковому
складному реченні. Структурно-семантичні типи безсполучникових
складних речень
Ускладнені багатокомпонентні складні підрядні речення. Складні
синтаксичні конструкції. Період
Способи передачі чужого мовлення. Пряма і непряма мова. Стилістичні
особливості прямої і непрямої мови
Складні форми організації мовлення . Монологічне та діалогічне мовлен
ня як семантико-синтаксичні форми усного й писемного тексту. Питання
про складне синтаксичне ціле як синтаксичну одиницю і компонент
тексту. Засоби зв'язку речень у ССЦ. Абзац
Основи сучасної української пунктуації. Система розділових знаків.
Структура, інтонація речення та пунктуація. Огляд вживання розділових
знаків у простому і складному реченнях
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация