Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу 2008 №03 (3)

  • Файл формата pdf
  • размером 3,48 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу 2008 №03 (3)
Науковий економічний журнал.
Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
Тарлопов І. О. Міжнародний маркетинг у сучасному світі.
Економіка та управління національним господарством.
Вареник О. Ф. Особливості відображення в обліку прав користування об’єктами інтелектуальної власності.
Горяча О. Л. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні.
Кірова Л. Л. Механізми ефективного функціонування агроформувань.
Комарова І. В. Державне регулювання аграрного сектора: необхідність та сучасні погляди на проблему.
Рульєв В. А. Конкурентоспроможність сортів черешні.
Рюміна Є. Л. Портовопромисловий комплекс України: проблеми та стратегічні напрями розвитку.
Сільченко І. А. Інвестиційно-інноваційна модель розвитку як чинник економічного зростання.
Сологуб О. П., Цимбалюк Л. Г., Жагріна Н. А. Продуктивність економіки та методологічні підходи до її визначення.
Трикоз І. В. Специфіка економічних взаємовідносин між суб’єктами сфери охорони здоров’я.
Хілобок Ю. А. Формування інноваційної моделі інвестиційноЇ політики регіону.
Економіка та управління підприємствами.
Алексєєв В. А. Застосування апарату теорії ігор для аналізу проблем мікроекономіки.
Антошкіна Л. І. Консалтинг у бізнес-плануванні підприємницької діяльності.
Баранов Д. М. Застосування теорії масового обслуговування відносно рішення деяких задач оптимального комплектування пунктів прикордонного контролю.
Васильєва Р. Х. Щодо питання про перетворення вартості в ціну виробництва (підхід К. Маркса).
Воронянська О. В. Функціонування підприєиств нових організаційно-правових форм в аграрному секторі економіки та оцінка їх ефективності
Заболотня К. О. Вплив обурення функції на поведінку інвестора в моделях виробництва.
Ісаєва Т. М. Макроекономічні моделі ефективної інвестиційної діяльності.
Каліна Л. М. Вдосконалення організаційних структур управління господарськими суб’єктами в умовах ринкової економіки.
Каткова Т. І. Використання економіко-математичних моделей підтримки
прийняття рішень за умов невизначеності.
Колєнченко Л. П. Тенденції та перспективи розвитку франчайзингу в Україні.
Маркова Н. О. Методологія сценарного прогнозування соціально-економічних систем.
Марченко В. М. Рейдерство: Сутність, Профілактика, Захист.
Олійник Т. І. Відтворювальні процеси основних виробничих фондів підприємства.
Ольшанська О. В. Основні напрямки еволюції регіональних економічних досліджень.
Павленко Л. В. Фінансово-промислові групи як об’єкт вивчення статистики.
П’ятак І. В. Ціноутворення як фактор визначення ефективності виробництва і капіталу.
Скоч В. Г. Оцінка сільськогосподарського виробництва за собівартістю продукції.
Скрипіцин М. В., Салогуб Н. Ю. Вибір математичної моделі для організації автоматизованого робочого місця маркетолога.
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка.
Іванова І. С. Створення кластерних структур у системі забезпечення інноваційного регіонального розвитку.
Сологуб О. П. Реформування системи екологічного управління в регіонах України.
Фролова Г. І. Інвестиційна політика в контексті економічного розвитку регіону.
Демографія, Економіка праці, Соціальна економіка і політика.
Бажан І. І. Відтворення та використання трудового потенціалу за умов стандартизації ISO.
Баланда А. Л. Загрози надмірної поляризації доходів населення України.
Левчук Г. В. Соціально-економічні аспекти зовнішньої трудової міграції українського населення.
Левчук Ю. С. Методологічні основи системи показників зайнятості населення.
Мамедова Л. Г. Демографічні чинники ринку праці України.
Мармуль Л. О. Рівень матеріального добробуту сільського населення регіону.
Міхов Л. І. Регулювання розмірів посадових окладів керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств з урахуванням обсягів переробленої продукції.
Скрипник С. В., Шепель І. В. Проблеми забезпечення трудовими ресурсами та зайнятість населення.
Ушенко Н. В. Демографічні передумови формування соціально-економічного середовища регіону.
Чубукова О. Ю., Рубан В. Я., Іванченко Н. О. Інфологічне моделювання механізмів трансформації інтелектуального потенціалу персоналу вищого навчального закладу.
Шульга Ж. О. Людський капітал як чинник економічного зростання.
Гроші, Фінанси і кредит.
Олексенко М. В. Особливості обліку кредитних ризиків.
Олійник О. О. Формування фінансової політики грошових потоків у системі економічного відтворення аграрного виробництва.
Руда Р. В. Удосконалення тарифної політики в інтересах сторін страхових відносин.
Степанова В. О. Сутність та оцінки фінансового стану підприємства.
Бухгалтерський облік, Аналіз і аудит.
Клименко А. А. Економічні та організаційно-методичні аспекти розвитку в екологічній діяльності підприємств України.
Попова Н. О. Інформаційні ресурси статистичної звітності в економічному просторі.
Прохорова О. С. Напрями реформування обліку і контролю в бюджетних установах.
Самофалов П. П. Методологічні засади управління витратами на промислових підприємствах.
Рецензії.
Анотації.
Відомості про авторів.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация