Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вашків О.П. Основні виробничі фонди вантажних автопідприємств: проблеми ефективного використання

  • Файл формата pdf
  • размером 3,31 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Вашків О.П. Основні виробничі фонди вантажних автопідприємств: проблеми ефективного використання
Вашків О.П. Основні виробничі фонди підприємств вантажного автотранспорту: проблеми ефективного використання : монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – 172 с.
У монографії аналізуються величина і структура основних виробничих фондів вантажних автотранспортних підприємств та особливості їх відтворення в умовах трансформації суспільно-економічних відносин. На базі статистичного матеріалу вантажних АТП Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей з’ясовується вплив виробничих факторів на рівень фондовіддачі основних фондів, виявляються резерви її підвищення. Вмотивовано необхідність адаптивних якісних змін в управлінні і реалізації виробничого потенціалу та активізації інновацій у сфері вантажних автоперевезень, дано науково обґрунтовані рекомендації щодо підвищення ефективності використання основних виробничих фондів вантажних автогосподарств в сучасних економічних умовах.
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ
1. ОСНОВНІ ВИРОБНИЧІ ФОНДИ ВАНТАЖНОГО АВТОМО-
БІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ І ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВІДТВОРЕННЯ
В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
1.1. Реструктуризація виробничого потенціалу автотранспортної
системи України в умовах становлення ринкових відносин
1.2. Особливості структури основних виробничих фондів
вантажних автотранспортних підприємств і її формування в
умовах перехідної економіки
1.3. Відтворення основних виробничих фондів – важлива
передумова підвищення ефективності роботи вантажних
автотранспортних підприємств
РОЗДІЛ
2. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ
ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ: ФАКТОРИ ВПЛИВУ,
РЕЗЕРВИ ЗРОСТАННЯ
2.1. Показники ефективності використання основних виробничих
фондів вантажних автотранспортних підприємств
2.2. Аналіз факторів впливу на рівень і динаміку фондовіддачі
основних виробничих фондів
2.3. Аналіз резервів підвищення ефективності використання
основних виробничих фондів вантажного автомобільного транспорту
РОЗДІЛ
3. АДАПТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЯКІСНИХ ЗМІН В
УПРАВЛІННІ І РЕАЛІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ВАНТАЖНИХ АВТОГОСПОДАРСТВ ТА АКТИВІЗАЦІЇ
ІННОВАЦІЙ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ
ВІДНОСИН
3.1. Маркетинг як інструмент забезпечення збалансованості
поточних і стратегічних інтересів вантажних автотранспортних
підприємств на ринку транспортних послуг
3.2. Реалізація логістичного підходу в системі засобів
ефективного використання основних фондів вантажних
автопідприємств
3.3. Лізинг у системі вантажних автоперевезень як один
із засобів формування ефективної структури рухомого
складу автогосподарств України
ЛІТЕРАТУРА
Vashkiv O.P. Basic industrial capital of cargo motor transport enterprises: problems of effective use : monography. – Ternopil, 1999. – 172 p.
This work investigates the structure of basic industrial capital of cargo motor transport enterprises and peculiarities of the processes of their reproduction in the conditions of social and economic relations transformation. On the basis of statistic data of cargo-motor transport enterprises of Ivano-Frankivsk, Lviv and Ternopil regions the author investigates the effect of production factors on the level of capital productivity of the basic funds, he determines reserves of its increase. The author motivates the necessity of adaptive qualitative changes in the management and realization of industrial potential and innovations activization in the sphere of cargo motor transportations, scientiffically grounded recommendations for efficiency increase of the usage of basic industrial capital of cargo motor transportation enterprises in modern economic conditions are provided in this work.
Вашкив А.П. Основные производственные фонды предприятий грузового автотранспорта: проблемы эффективного использования : монографія. – Тернополь : Економічна думка, 1999. – 172 с.
В монографии анализируются величина и структура основных производственных фондов грузовых автотранспортных предприятий и особенности их воспроизводства в условиях трансформации общественно-экономических отношений. На базе статистического материала грузовых АТП Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областей выясняется влияние производственных факторов на уровень фондоотдачи основных фондов, выявляются резервы ее повышения. Мотивировано необходимость адаптивных качественных изменений в управлении и реализации производственного потенциала и активизации инноваций в сфере грузовых перевозок, дано научно обоснованные рекомендации по повышению эффективности использования основных производственных фондов грузовых автохозяйств в современных экономических условиях.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация