Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Цвік М.В., Ткаченко В.Д., Богачова Л.Л. та ін. Загальна теорія держави і права

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Цвік М.В., Ткаченко В.Д., Богачова Л.Л. та ін. Загальна теорія держави і права
Підручник для студентів 3-14 юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. - Харків: Право, 2002. - 432 с.
ISBN: 966-7146-71-5
Підручник підготовлений відповідно до навчальної програми з теорії держави і права для юридичних вузів України. В ньому відбиті досягнення юридичної науки. Навчальний матеріал викладено з урахуванням узагальнень законодавства та юридичної практики.
Розрахований на студентів, аспірантів та викладачів навчальних закладів юридичного профілю і тих, хто цікавиться проблемами загального вчення про державу і право.
Предмет і метод загальної теорії держави і права.
Система і функції юридичної науки.
Предмет загальної теорії державні права.
Місце загальної теорії держави і права в системі юридичних та інших суспільних наук.
Методологія дослідження теорії держави і права.
Походження держави.
Розмаїття концепцій (теорій) походження держави.
Публічна (суспільна) влада при первіснообщинному ладі, її ознаки, структура, функції.
Основні закономірності виникнення держави. Особливості формування держави в різних країнах світу.
Ознаки держави, які відрізняють її від самоврядування первіснообщинного ладу.
Загальне вчення про державу.
Ознаки та поняття держави.
Держава як організація.
Державний суверенітет.
Типологія держави.
Громадянське суспільство, Політична система і держава.
Особливості становлення та формування концепції громадянського суспільства.
Поняття та ознаки громадянського суспільства.
Поняття та структура політичної системи суспільства.
Партії в політичній системі суспільства: правове регулювання статусу та діяльності.
Місце держави в політичній системі суспільства.
Функції держави.
Поняття функцій держави.
Класифікація функцій держави.
Внутрішні функції держави.
Зовнішні функції держави.
Правові форми і методи здійснення функцій держави.
Форма держави.
Поняття і структура форми держави.
Форма правління держави.
Форми державного устрою.
Політичний режим.
Теорія демократії.
Поняття і соціальна цінність демократії.
Форми демократії.
Інститути і суб'єкти демократії.
Принципи демократії.
Функції демократії.
Демократія і самоврядування.
Демократія в умовах України.
Механізм держави і державний апарат.
Механізм держави і його структура.
Поняття державного апарату і його ознаки. Державні органи і їх види.
Принципи організації і діяльності державного апарату. Поділ державної влади.
Загальна характеристика, функції та принципи діяльності органів законодавчої, виконавчої та судової влади.
Організація здійснення влади на місцях. Взаємодія місцевих державних органів з органами місцевого самоврядування.
Державна служба і її види. Державний службовець, посадова особа.
Права, свободи і обов'язки людини і громадянина.
Поняття прав і свобод людини і громадянина, їх загальна характеристика. Обов'язки людини і громадянина.
Права і свободи людини і громадянина в їх історичному розвитку.
Види прав, свобод і обов'язків людини і громадянина. їх система в Конституції України 1996 року.
Гарантії прав і свобод людини і громадянина в демократичній правовій державі.
Правова держава.
Концепція правової держави: історія виникнення та розвитку.
Поняття і ознаки правової держави.
Поняття і ознаки соціальної держави.
Шляхи формування соціальної, правової держави в Україні.
Походження права.
Теорії походження права.
Соціальні норми первіснообщинного ладу, їх види і функції.
Закономірності виникнення права.
Відмінності права від соціальних норм первіснообщинного ладу.
Загальне вчення про право.
Головні підходи до праворозуміння.
Поняття і різні прояви права.
Ознаки права.
Функції права і його соціальна цінність.
Співвідношення права і форм його зовнішнього прояву.
Принципи в праві.
Поняття, риси і класифікація принципів, що діють у правовій системі.
Загальнолюдські (цивілізаційні) принципи права.
Загальноправові принципи.
Міжгалузеві й галузеві принципи.
Принципи правових інститутів.
Право, Економіка, Політика.
Поняття відносної самостійності права.
Право і економіка.
Право і політика.
Правові системи сучасності.
Правові системи сучасності і критерії їх класифікації.
Романо-германська правова система.
Англо-американська правова система.
Релігійно-традиційна правова система.
Право в системі соціальних норм.
Поняття, загальні риси і види соціальних норм.
Співвідношення технічних і правових норм.
Право і мораль.
Право і звичай.
Корпоративні норми, їх особливості і взаємодія з правом.
Правова свідомість і правова культура.
Поняття, риси, структура та функції правосвідомості.
Види правосвідомості.
Правосвідомість і право. Роль правосвідомості в правотворчості (правоустановленні)і правореалізації.
Правова культура: поняття та структура.
Поняття та види деформації правосвідомості. Правовий нігілізм.
Система права і система законодавства.
Поняття системи права.
Предмет і метод правового регулювання як вихідні критерії поділу системи права на галузі та інститути.
Структура системи права.
Публічне і приватне право.
Галузі вітчизняного права.
Система законодавства і її співвідношення з системою права.
Структура вітчизняного законодавства.
Фактори формування та розвитку системи законодавства.
Співвідношення між нормами міжнародного і національного права.
Норми права.
Поняття і загальні ознаки норм права.
Структура норми права.
Спеціалізовані норми права: природа, особливості і значення в правовому регулюванні.
Інші види правових норм.
Співвідношення норми права і статті нормативно-правового акта.
Форми права
Поняття і види форм права.
Ознаки нормативного правового акта і вимоги до нього.
Поняття, ознаки, види законів.
Порядок прийняття законів в Україні.
Підзаконні нормативні правові акти.
Дія нормативно-правових актів у часі.
Дія нормативних правових актів в просторі і за колом осіб.
Колізії в законодавстві.
Правоутворення.
Етапи процесу правоутворення.
Функції, принципи й види правоутворення.
Стадії створення нормативно-правових актів.
Законодавча техніка: поняття і види.
Систематизація нормативно-правового матеріалу.
Правові відносини.
Поняття і риси правових відносин.
Види правових відносин.
Суб'єкти правових відносин, їх види. Поняття юридичної особи.
Суб'єктивні права, правомочність і юридичні обов'язки.
суб'єктів права.
Поняття і види об'єктів правових відносин.
Юридичні факти: поняття і класифікація. Фактичний склад.
Правомірна поведінка, Правопорушення, Юридична відповідальність.
Поняття і види правової поведінки.
Поняття, риси і види правомірної поведінки.
Правопорушення: поняття і юридичні ознаки. Склад і види правопорушень.
Юридична відповідальність.
Правозастосування.
Поняття реалізації правових норм.
Застосування норм права як специфічна форма його реалізації.
Стадії застосування нормативних приписів.
Основні вимоги правильного застосування нормативних приписів.
Акти правозастосування, їх види.
Прогалини в праві і засоби їх подалання та усунення.
Тлумачення норм права.
Поняття тлумачення норм права.
Способи тлумачення норм прав.
Офіційне і неофіційне тлумачення норм права.
Правотлумачні (інтерпретаційні) акти, їх види.
Тлумачення норм права за обсягом їх правового змісту. Розділ Xxvi законність і правопорядок.
Поняття законності як багатоаспектного суспільно-правового явища. Законність і демократія.
Функції законності.
Поняття правопорядку.
Співвідношення права, законності і правопорядку. Громадський порядок і правопорядок.
Гарантії законності і правопорядку.
Правове регулювання суспільних відносин.
Поняття правового регулювання.
Способи, методи та типи правового регулювання. Правовий режим.
Види правового регулювання.
Механізм правового регулювання.
Ефективність правового регулювання.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация