Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. Морфологія

  • Файл формата djvu
  • размером 10,30 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. Морфологія
Підручник. К.: Либідь, 1993. — 336 с.
У підручнику аналізуються теоретичні питання граматики з огляду на нові теоретичні здобутки українського мовознавства та сучасні продуктивні мовознавчі ідеї.
Системно викладено теоретичний курс морфології сучасної української літературної мови, а також розглянуто всі основні явища іменної та дієслівної словозміни. По-новому висвітлено принципові теоретичні питання: класифікацію частин мови, функції основних граматичних категорій, розвиток граматичних значень певних класів слів тощо.
Для студентів філологічних факультетів вузів.
Морфологія.
Предмет морфології. Ознаки морфологічного слова.
Головні поняття граматики.
Іменник.
Загальна характеристика.
Семантико-граматичні групи іменника.
Граматичні категорії іменника.
Співвідношення змісту і форми вираження граматичних категорій іменника.
Прикметник.
Загальна характеристика.
Семантико-граматичні групи прикметників.
Граматичні категорії прикметника.
Семантико-граматичні категорії якісних прикметників.
Лексико-семантичні категорії відносних прикметників.
Співвідношення змісту і форми вираження у категоріях прикметника.
Перехід відносних прикметників у якісні.
Адективація.
Субстантивація прикметників.
Числівник.
Числівник у системі частин мови.
Розряди числівників за значенням.
Морфологічні особливості числівників.
Структурні розряди числівників.
Синтаксичні параметри числівників.
Дієслово.
Загальна характеристика.
Семантичні особливості дієслова.
Формальні особливості дієслова.
Поділ дієслів на дієвідміни.
Словотвір дієслова.
Граматичні категорії дієслова.
Прислівник.
Прислівник як окрема частина мови.
Синтаксична зумовленість лексичного значення прислівника.
Морфологічна одноформність і безкатегорійність прислівника.
Синтаксичні параметри прислівника.
Семантико-синтаксичні групи прислівників.
Займенникові прислівники.
Основні типи адвербіальної деривації.
Синтетичні та аналітичні прислівники.
Частиномовний статус службових слів.
Прийменник.
Основні підходи до визначення статусу прийменника.
Власне-прийменникові семантико-граматичні функції.
Первинні і вторинні прийменники.
Семантичні типи прийменників.
Сполучник.
Основні підходи до визначення статусу сполучника.
Первинні і вторинні сполучники.
Граматичні значення сполучників.
Групи сполучників за способом уживання.
Частка.
Проблема лінгвістичного статусу часток.
Склад часток за походженням.
Функціональний статус часток.
Вигук.
Проблема статусу вигуку у теоретичному мовознавстві.
Структура вигуків.
Контекстуальна зумовленість значень вигуків.
Звуконаслідувальні слова.
Предметний покажчик.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация