Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Рущенко І.П. (ред.) Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний, юридичний аспекти 2013

  • Файл формата pdf
  • размером 815,63 КБ
Рущенко І.П. (ред.) Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний, юридичний аспекти 2013
(На укр. и русск. яз.) Матеріали науково-практичної конференції (Харків, 6 квіт. 2013 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Навч.-наук. ін-т права та масових комунікацій ; Соціологічна асоціація України. – Х. : ХНУВС, 2013. – 208 с.
Анотація.
Збірка містить програму і тези виступів учасників науково-практичної конференції за трьома основними напрямками, які є предметом дискусії науковців:
теорія девіантної поведінки;
дослідження різновидів та форм девіантної поведінки;
соціальна робота з девіантами та профілактика девіантної поведінки.
Зміст.
Рущенко І. П. Страх як базисний елемент системи соціального контролю
Лобанова А. С. Соціальне оточення девіанта: стратегії соціальної поведінки
Козенко Ю. О. Девіація як різновид правової поведінки та об’єкт наукового дослідження
Пелін О. В., Орос О. Б. Соціальний порядок і насильство
Дубровський І. М. Криза ідентичності та девіантологічна проблематика
Свєженцева Ю. О. Порушення довіри у відносинах агентства
Городиський М. І., Севостьянов В. П. Вивчення соціального середовища –
фундаментальний напрям розвитку пенітенціарної науки
Розя Ю. Ю. Соціальнi чинники психосоматичних захворювань: до постановки проблеми
Погрібна В. Л., Герасіна Л. М. Розподіл праці і престижність професії
як чинники професійної деформації особистості
Шевченко Л. О. Віктимність як прояв девіантної поведінки
Рудяк І. В. Девіантна поведінка як комплексна проблема
Онищук В. М. Руйнівні процеси неправових практик у навчальному процесі вищої школи
Кононов І. Ф. Готовність до протестної поведінки мешканців Луганська: норма і девіація
Суровцева І. Ю., Туренко О. С. Чинники та форми девіантності в організаціях
Саппа М. М. Антон Чехов як дзеркало російської каторги
Вітвіцька В. В. Девіантна поведінка дитини як результат сімейного насильства
Хобта С. В. Бар’єрна функція державного кордону в оцінюванні мешканців Луганської області
Шиліна А. А., Греса Н. В. Особливості перфекціонізму працівників ОВС з різним рівнем ургентної аддикції
Болотова В. О., Ляшенко Н. О. Специфіка споживання підлітками слабоалкогольних напоїв
Канібер Ю. М. Кримінологічний феномен протиправних дій з металобрухтом
Петренко Л. О. Особливості девіантної поведінки в гендерних відносинах
Решетняк С. Б., Решетняк О. В. Мотивація до навчання: як це зробити нормою?
Бобро Н. В., Бєлих О. Є. Гомофобія у суспільній свідомості українців
Бутиліна О. В. Прихована освітня дискримінація в Україні
Філоненко В. М. Психологічні особливості проявів агресивності злочинцями-рецидивістами
Мальцев В. В. Взаємодія традиційного та статутного кримінального права в Південному Судані
Макаренко О. О. Чинники віктимізації в домашньому насильстві
Мороз А. В. Гендерні відхилення крізь призму чотирирівневої моделі гендерних відносин в органах внутрішніх справ України
Рущенко Ю. І. Шлюби «за розрахунком» в ЄС: кримінолого-соціологічний аспект
Проскурякова О. С. Проституція у Харкові: минуле та сучасність
Шанідзе Д. А. Співвідношення колективної та індивідуальної девіації та їх прояв у місцях позбавлення волі
Коваленко Ю. І. Девіантна поведінка в організаціях: основні положення
Шевченко О. В. Кримінальна поведінка неповнолітніх як наслідок дезадаптації
Иванов М. И. «Воровские традиции» как проявление девиантного поведения
Ярошенко О. В. Батьківські девіації та їх негативний вплив на дітей і підлітків
Максимова Н. Ю. Диференційовані програми як психологічна складова наглядової пробації
Кури Х., Поклад В. И. Полицейская деятельность в общинах и коммунальное предупреждение преступности
Московець В. І. Здоровий спосіб життя та спортивні заняття як фактор профілактики тютюнопаління серед особового складу Харківського національного університету внутрішніх справ
Політова А. С. Профілактика девіантної поведінки неповнолітніх
Плахова О. М. Роль громадських та релігійних організацій у процесі ресоціалізації неповнолітніх злочинців
Бахуринська О. О. Інформаційно-пропагандистський аспект профілактики девіантної поведінки
Сердюк О. О. Шість політик з доведеною ефективністю у боротьбі з палінням тютюнових виробів
Заливная Л. Н., Звонок А. С., Целовальниченко Н. Е. Формирование толерантности и социальная профилактика конфликтов на национально-этнической почве в молодежно-студенческой середе
Вайда Т. С. Технологія проведення тижня безпеки дорожнього руху як елемент профілактики
девіантної поведінки учнівської молоді на вулично-дорожній мережі
Шейко Р. В. Національний превентивний механізм як інструмент запобігання порушення прав людини
Чаплик М. М. Роль релігії у ресоціалізації засуджених
Святокум О. І. Використання методу соціометричних вимірів для ідентифікації організаційних девіантів
Шелкошвеєв І. В. Традиційні та інноваційні методи діагностики девіантних відхилень при рекрутингу персоналу в ОВС України
Александров Ю. В. Соціально-психологічні аспекти девіантної поведінки підлітків
Горбачова О. В. Методологічні проблеми емпіричних досліджень ксенофобії
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация