Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Лінгвістика 2010 №02

  • Файл формата pdf
  • размером 1,81 МБ
Лінгвістика 2010 №02
(На укр.яз.) Збірник наукових праць. Луганський національний університет ім. Т.Шевченка -306 с. Головний редактор - К. Д. Глуховцева.
Анотація.
Журнал унесений до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата філологічних наук.
Зміст.
Теорія мови
Зеленько А. С. Макро- та мікроструктурні аспекти вивчення значення в мові під кутом зору еволюції лінгвістичних парадигм (на матеріалі україністики та русистики)
Жихарєва О. Л. Погляди О. Шахматова на роль давньокиївського та московського койне
Маслова В. А. Национальные ценности и язык: духовный код культуры
Попазова М. И. Иван Богоров - первый болгарский пурист
Світлична Т. В. Місце комп’ютерної лексикографії в загальному словникарстві
Сукаленко Т. М. Мовна культура - невід’ємна складова професійної діяльності майбутнього фахівця податкової сфери
Семантика мовних одиниць
Барилова Г. К. Феномен гри у філософських, психологічних та культурологічних теоріях
Григоренко Т. В. Етнографічна лексика як компонент етнокультури
Дзюба М. М. Проблеми епонімічної синонімії в українській науковій термінології
Мацьків П. В. Поняттєве поле „священна особа в мовній картині світу
Пономарьова Г. В. Мовна особистість носія сучасного міського просторіччя
Фатьянова І. В. Реалізація семантичного змісту концепту „тероризм у лексичних одиницях сучасної англійської мови Ходоренко А. В. Прагмалингвистические особенности наименований политических организаций
Чижова Х. А. Языковая категория боль в русском языковом сознании
Фразеологія і пареміологія
Барвіна Н. О. Фразеологія в аспекті між культурної комунікації
Глуховцева І. Я. Формальні та лексичні варіанти стійких сполучень слів в українських східнослобожанських говірках
Мілєва І. В. Ономастичний компонент у формуванні дисфемістичного значення фразеологізму
Серебряк М. В. Принципи формування контексту в українських ареальних фразеологічних словниках кінця XX - початку XXI ст
Царьова І. В. Етнокультурні антропоцентричні тенденції дослідження обрядової фразеології
Шкуран О. В. Проект словника компаративних фразеологізмів східнослобожанських та східностепових говірок Середнього Подінців’я
Текст. Дискурс
Бабій Ю. Б. Експресивні можливості онімів у „Лісовій пісні Лесі Українки
Должикова Т. І., Терновська Т. П. Семантичне ускладнення слова в індивідуальному художньому мовленні
Клєщова О. Є. Побутова лексика в публіцистичній спадщині Івана Багряного
Ковалів С. Ю. До питання аналізу мовленнєвого жанру заспокоювання в англійській лінгвокультурі
Колесникова Л. Л. Вплив символу на створення поетичного мікросвіту
Колоїз Ж. В. Оказіональні утворення в сучасному інформаційному дискурсі
Кравець Л. В. Метафоризація атмосферних явищ в українській поезії XX ст
Мелкумова Т. В. Комунікативно-прагматична роль інверсії в інформаційному мовленні
Мельник С. М. Іншомовна лексика як джерело лексичних інновацій у художній прозі кінця XX - початку XXI століть Милевич И. Г. Г ендер и его стереотипы: фунционирование стереотипов в женской публицистике
Мікрюкова К. О. Мовні засоби презентації семантичного поля „місто в повістях О. Ірванця „Очамимря, „Львівсполе брама
Мялковська Л. М. Лексико-асоціативне „інтелігенція в мові творів І. Нечуя-Левицького
Рудакова Т. М. Особливості функціонування новозапозичених англомовних лексем соціально-економічної тематики в сучасних українських ЗМІ
Фоміна С. Б. Концепт ПРОСТІР у науково-фантастичному дискурсі В. Винниченка „Сонячна машина, В. Обручева ,,Плутонія та Г. Уеллса ,,Машина часу
Шабуніна В. В. Лексико-семантичне підґрунтя діалогічної структури технічних науково-навчальних текстів
Діалектологія
Абрамян Ю. В. Динаміка назв сільськогосподарських угідь у східнослобожанських говірках
Глуховцева К. Д. Прізвища-рефлексиви в антропоніміконі луганців
Пиц Т. Б. Територіальні й часові нашарування запозиченої з німецької мови лексики в південно-західних говорах України
Санченко Є. М. Риси мовлення елітарної мовної особистості із середньонаддніпрянським і західнослобожанським діалектними субстратами
Граматика. Словотвір
Божко Ю. О. Особливості дієприслівника в сучасній українській мові
Брідко Т. В. Особливості вимови голосних та приголосних у мовленні російськомовних переселенців у Німеччині
Вінтонів М. О. Видільні частки в комунікативному аспекті речення
Міджин Р. С. форм множини іменників у поетичному мовленні кінця XIX та XX століття
Сікорська З. С. Про словотвірні особливості вживання іменників у професійному мовленні (зважаймо на закони українського словотворення)
Шипнівська О. О. Розробка процедури лематизації словоформ сучасної української мови
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация