Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Брацун О.І Збірник навчальних текстів з комплексними завданнями для студентів транспортного факультету денної та заочної форм навчання

  • Файл формата djvu
  • размером 408,82 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Брацун О.І Збірник навчальних текстів з комплексними завданнями для студентів транспортного факультету денної та заочної форм навчання
Збірник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 42 с.
Пропонований збірник навчальних текстів з комплексними завданнями для студентів транспортного факультету підготовлено відповідно до плану другого етапу держбюджетної теми кафедри загальної мовної підготовки (2009 – 2012) 08419 «Мова науки в лінгводидактичному та культурологічному вимірах». У ньому наведено навчальні тексти українською і російською мовами фахової тематики з транспортої логістики, перевезень на транспорті, експлуатації та ремонту автомобільної техніки, типів автомобілів та процесових понять. До кожного навчального тексту подано 3 типи завдань:
докомунікативні, притекстові й комунікативні. Докомунікативні завдання допоможуть майбутнім фахівцям послуговуватися чинними орфоепічними, лексичними, стилістичними, граматичними нормами в сучасному українському професійному мовленні. Притекстові завдання розраховані на безпосередній аналіз змісту тексту відповідно до професійної сфери діяльності. Комунікативні завдання спрямовані на формування і вдосконалення навичок оперування фаховою термінолексикою, редагування та перекладу наукових текстів, використання різних мовних засобів відповідно до комунікативних намірів, складання різних видів планів, конспектів, анотацій тощо. Збірник містить також комунікативний тренінг, який сприятиме виробленню навичок усного спілкування.
Навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)» насамперед скерована на підготовку нового типу фахівця, який повинен вміти узагальнювати та систематизувати знання й навички з української мови, використовувати їх у своїй професійній сфері. Метою курсу є формування комунікативної компетентності студентів, що сприятиме розвитку твор-чих здібностей майбутніх спеціалістів та дозволить забезпечити конкурентноздатність сучасних фахівців.
Збірник розрахований на самостійну, аудиторну й позааудиторну роботу зі словниками, навчальними посібниками та іншою додатковою літературою, що допоможе вдосконалити професійну мовну компетентність, вільне усне та писемне спілкування та адресований студентам усіх спеціальностей транспортного факультету ЗНТУ.
Затверджено: Протокол засідання кафедри загальної мовної підготовки 5 грудня 2013 №4
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация