Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Білогурова Г.В., Протопопова В.П., Макогон Н.В. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни Теорія ймовірностей та математична статистика

  • Файл формата pdf
  • размером 740,93 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Білогурова Г.В., Протопопова В.П., Макогон Н.В. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни Теорія ймовірностей та математична статистика
Навчальне видання. – Х.: ХНУМГ, 2013. – 63 с.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки – 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит»)
Методичні вказівки побудовані за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального
процесу та узгоджена з орієнтовною структурою змісту навчальної дисципліни, рекомендованою Європейською Кредитно - Трансферною Системою (ЕСТS).
Рекомендовано для підготовки бакалаврів у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво».
Розрахунково-графічна робота з теорії ймовірностей та математичної статистики складається з двох частин: теорії ймовірностей та математичної статистики. Завдання на кожну частину сформовані окремо. У додатку Б знаходяться завдання (30 варіантів) з розділу «Теорія ймовірностей», а у додатку В
знаходяться завдання з розділу «Математична статистика».
Завдання нульового варіанту з розділу «Теорія ймовірностей».
Додаток Б Варіант 1-30.
Додаток В Варіант 1- 30.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация